Измами ме, ако можеш

Какви са особеностите на forensic accounting и защо овладяването на тънкостите му е важно в съвременния бизнес свят

В контекста на проблемите с корупционни практики и нестабилност на финансовата система, с които се сблъсква бизнесът в България, представата за измама е като нещо, в което участва цяла фирма, банка или друга институция. В действителност обаче голямата част от тях се извършват вътре в отделна компания, от конкретни служители и без знанието на собственици или мениджъри. Благодарение на широкия публичен интерес вече знанието за измами не е запазено само за тесните специалисти. И все пак експертният подход винаги е много по-ефективен. Неслучайно анализите и проучванията на Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители сочат, че водещите компании инвестират в обучения в областта на счетоводството и контрола на финансовите резултатите с фокус именно върху т.нар. forensic accounting.

Въведение в тайнството на счетоводството

Forensic accounting се използва като дефиниция на широк спектър от счетоводни дейности, насочени към разследване на потенциални стопански измами. То e базирано на счетоводни техники за анализ на данни и тълкуване на причинно-следствена връзка между входящи данни, икономически фактори и резултати.

Целта на forensic accounting е чрез подобен на одита процес да се установи дали действително има измама. И ако е така - да се идентифицират участниците, да се калкулира размера на щетата, да се съберат и представят релевантни и допустими доказателства, които да послужат пред съд при нужда.

Ключовото тук е, че самите стопански измами са трудни за установяване, но в същото време е относително лесно да се идентифицират типични ситуации, в които рискът за компаниите би бил съществен.

Психология на измамата

Стопанските измами произтичат от външните фактори, които директно влияят на бизнес резултатите. Такива са появата на засилена конкуренция, необходимост от представяне и доказване на съществено бизнес развитие, подкрепено от ключови индикатори (KPI, от англ. key progress indicators) и ръст на финансовите резултати като предпоставка за бизнес ходове като сливания и придобивания.

Чрез установяване и разбиране на външните фактори на влияние може да се изгради първоначална представа за потенциалните зони за манипулация на финансовите отчети. След това шансът да се идентифицира механизмът на измамата е по-голям.

В допълнение на външните фактори компанията може да е изложена и на висок риск, произтичащ от вътрешни източници. Вътрешните фактори могат да са под формата и на цели, поставени от компанията майка или ръководството. Винаги е добра идея да се установи в кои отдели екипите са под заплаха от съкращения или намаление на възнаграждението поради влошени резултати.

При компаниите с високо ниво на дълг също има риск, тъй като обикновено те са обвързани със стриктни клаузи в банкови договори и дължат неустойки, ако не се съобразяват с целевите показатели за успех, които трябва да поддържат (KPI).

Крайната цел на forensic accounting е да се получи самопризнание от злоупотребяващия, в случай че се докаже наличието на измама. Ето защо разследващият вероятно би избягвал директната конфронтация, докато не събере достатъчно доказателства, предизвикващи признанието. Затова и интервюто със заподозрения в измама е ключов компонент от разследването.

Внимавайте с бонусите

Компаниите промотират етичното поведение много по-усилено в сравнение с предходни години. В същото време се наблюдават доста високи нива на бонусите, дори значително несъответстващи на стандарта на живот на получателя. При равни други условия, колкото тази диспропорция е по-осезаема, толкова и вероятността от стопанска измама за постигане на бонусните критерии е по-голяма.

Факторите, които водят до поведение, свързано с потенциални злоупотреби, както и вида на злоупотребите са далеч по-разнообразни от това финансово неудовлетворен служител да реши да присвои част от наличните средства в касата на компанията.

Най-големите злоупотреби в следващите години се очаква да бъдат в резултат от високата степен на дигитализация в компаниите.

Въпрос на мащаб

Ако ефектът от стопанската измама е съществен, тя би могла да бъде лесно забелязана и при повърхностен анализ на финансовите отчети чрез идентифициране на области, в които представянето на компанията съществено се разминава с общите типични тенденции за индустрията, историческите показатели или сходни като размер и дейност компании на пазара.

В случай че стопанската измама е несъществена като еднократен ефект, е малко вероятно да бъде забелязана на стратегическо ниво, а по-скоро може да бъде идентифицирана на оперативно управленско равнище като част от регулярните анализи и равнения между отделните прозводствени/продуктови отчети и тяхното отражение във финансовите отчети. Това дава нова перспектива за смисъла на управленската информация на оперативно ниво и необходимостта от динамична взаимовръзка между оперативните данни на ниво продукт/клиент/доставчик/звено/отдел и др. и съответните им отражения в същия разрез в поддържаната финансова отчетност.

Без съмнение най-големи трудности при разкриване на манипулирани финансови данни се срещат в частта, която изисква субективна професионална преценка - приблизителни счетоводни оценки като полезен живот на активите, остатъчна стойност, обезценка на съмнителни вземания, дългосрочни договори. Тези преценки често включват предвиждания за бъдещи събития с ниска степен на вероятност и вярност.

В заключение, разследването на финансови и счетоводни измами е ангажимент с изключително висока степен на трудност, който изисква отлично подготвени служители, с опит не само в техниките за счетоводство и одит, но и познаващи съответните правни и законови рамки. И все пак не бива да забравяме, че специалистът по измами е точно и само счетоводител по професия.  Неговата роля е да предложи експертно мнение и анализ на фактите, но той не може нито да приложи закона, нито да действа като обвинител или съдия. 

 

Видове разследвания

Forensic accounting обичайно покрива 3 основни категории от измами:

1. Корупция

- Конфликт на интереси – например управляващ одобрява разходи на служител, независимо че те са необосновани

- Подкуп

- Изнудване.

2. Злоупотреба с активи

Това е най-обичайната форма на стопанска измама, като тя може да бъде в следните разновидности:

- кражба на материални запаси на компанията

- физическо присвояване на парични средства, съхранявани в компанията

- използване на средствата на компанията за финансово-измамни схеми: включително възлагане на доставки и разплащане с несъществуващи доставчици; назначаване и изплащане на възнаграждение на т.нар. мъртви души или несъществуващи служители и т.н.

- злоупотреба с активи на компанията за лични цели.

3. Манипулиране на финансови резултати     

Такъв тип измама може да бъде свързана с умишлено фалшифициране на счетоводни входящи данни, с пропуск при отразяване на транзакции, пропуснати пояснителни бележки или креативно приложение на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Често се наблюдава и в случаи, когато трябва да се постигнат целеви нива на ликвидност и задлъжнялост във връзка с банкови договори.

 

Линкълн Майлс разработва и представя обучения за следдипломна квалификация, работилници и семинари за професионалисти в сферата на счетоводството. Той подготвя студенти и за изпитите им в квалификациите на ACCA и ICAEW. Майлс ще бъде и сред преподавателите в ускорения курс за мениджъри Business Essentials, организиран от "Капитал" и MDV Professional Education.

През годините той е заемал редица значими постове, сред които национален ръководител за ICAEW Advanced Stage Corporate Reporting and Audit and Assurance, управител на офиса на BPP Professional Education Jersey, водещ оценител на изпитите на ACCA и ICAEW Case Study. Майлс често посещава България, за да води корпоративни обучения по различни теми като IFRS, IFRS Update, UK GAAP, US GAAP, както и като лектор на специализирани форуми за професионално развитие за членове на професионални организации (АCCA, ИДЕС). Сред клиентите на Линкълн Майлс по света са правителствени структури, търговски и финансови организации, застрахователни и одиторски компании, регулаторни органи.

 

Линкълн Майлс ще бъде и един от преподавателите в ускорения курс за мениджъри Business Essentials, организиран от "Капитал" и MDV Professional Education. Ускореният курс за мениджъри Business Essentials /Семестър 1 стартира през февруари 2016 г., а за записвания до края на ноември ползвате 10% отстъпка от таксата. Обученията включват 4 модула - Финансов мениджмънт (19-20 февруари), Техники за финансов анализ (26-27 февруари), Стратегия и маркетинг (11-12 март), Правен наръчник на мениджъра (18-19 март). Може да се запише цял семестър или само един от модулите. Повече за програмата, лекторите, както и за записвания – capital.bg/BЕssentials.