Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми.

5568 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук 

Конкурентоспособност

Вече се отпуска финансирането за машини

Последната група избрани компании ще са ясни до 8 февруари

Общо 202 микро-, малки и средни предприятия подписаха договори за безвъзмездна финансова помощ в първия кръг на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Те ще получат общо 116.5 млн. лв., за да модернизират производствата си и да купят нови машини и оборудване. До т.нар. първи краен срок, който изтече на 8 юли 2015 г., предложения се подаваха от предприятията в нискотехнологичните сектори.

До края на януари се очаква да бъдат подписани договорите и с избраните бенефициенти по втория краен срок. По него до 8 септември кандидатстваха предприятията от високотехнологичните сектори. Одобрени са общо 229 проекта на стойност 119.4 млн. лв. До 8 февруари се очаква да бъдат обявени избраните за финансиране компании по третия краен срок. Това са предприятия от секторите на интензивните на знание услуги (основно информационни и комуникационни технологии), които подаваха документи до 9 ноември. Обявен е вече списъкът на проектите, предложени за отхвърляне (http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1036). Останалите ще се финансират по реда на класиране до изчерпване на определения ресурс.
Процедурата се организира по приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж" и е с общ бюджет 293.4 млн. лв.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Отворена процедура

"Внедряване на иновации в предприятията" по ос "Технологично развитие и иновации"

Срок: Приемане на проектни предложения до 4 април 2016 г.

Допустими компании: Микро-, малки, средни и големи предприятия с поне три приключени финансови години Цел: Проектите трябва да водят до пазарна реализация на стока или услуга или до внедряване на процес в някоя от четирите тематични области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (информатика и информационни и комуникационни технологии; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии).
Общ бюджет: 97.8 млн. лв. Финансиране за един проект: Минималният размер на помощта е 100 хил. лв. Таванът за микро-, малките и средните предприятия е 1 млн. лв., а за големите – 1.5 млн. лв.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Предстоящи процедури

"Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" по приоритетна ос "Технологично развитие и иновации"

Етап: Приключило обществено обсъждане на 8 януари 2016 г., предстои финално одобрение на документацията.

Допустими компании: Всякакви по размер предприятия, които са създадени преди не повече от три години.
Цел: Разработване на продукт или процес в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Общ бюджет: 19.6 млн. евро Финансиране за един проект: От 50 000 до 391 166 лв. Максималното финансиране е 90% от допустимите разходи по проекта.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

"Енергийна ефективност в МСП" по приоритетна ос "Енергийна и ресурсна ефективност"

Етап: Предстои документацията да бъде обявена за обществено обсъждане.

Допустими компании: Микро-, малки и средни предприятия Цел: Покупка на активи и строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, придобиване на енергоефективни системи за отопление и охлаждане, производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди и др. Общ бюджет: 176 млн. лв.
Финансиране за един проект: От 50 хил. лв. до 1.5 млн. лв. Финансирането е от 35 до 70% от стойността на проекта.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Човешки ресурси

Приемат се заявки по "Младежка заетост"

Срокът за набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схемата "Младежка заетост" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 е удължен до 31 март 2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявките се подават в бюрата по труда и се обработват по реда на постъпване. Към момента финансовият ресурс за разкриване на работни места на територията на София-град е изчерпан.

Бюджетът е 35 млн. лв. до края на програмния период.

Финансиране: Компаниите могат да наемат младежи до 29 години като стажанти или да ги обучават по време на работа. На работодателите, които осигуряват стажуване, се покриват разходите за заплати в размер на минималния осигурителен доход, както и разходите за социални и здравни осигуровки за шест месеца. При работодателите, които осигуряват обучение по схемата, се поемат разходите за заплата на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната, както и тези за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Програмата покрива и разходите за заплата на обучаващия наставник в размер на половината от минималната работна заплата за страната.

Изчерпан е ресурсът на първия етап на схемата "Обучения и заетост за младите хора"

От 1 февруари 2016 г. се преустановява набирането на заявки за разкриване на свободни работни места по схемата "Обучения и заетост за младите хора" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" поради достигане на определения финансов ресурс. Процедурата беше открита на 13 януари. Петнадесет дни след старта подадените заявки достигнаха планираните за първия етап 30 млн. лв. Предвид големия интерес към схемата от страна на работодателите от реалния сектор бяха отпуснати допълнително 2 млн. лв., за които вече са получени необходимият брой заявки, съобщиха от Агенцията по заетостта.

На работодателите ще се възстановяват средствата за заплата на работниците за период до шест месеца, включително и дължимите към тях осигуровки. Ще се покриват и средствата за наставници в размер на половин минималната работна заплата до три месеца.
Схемата се реализира на два етапа. В рамките на стартиралия към момента първи етап ще бъде осигурена директна заетост за младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. При стартиране на втория етап от схемата Агенцията по заетостта ще открие отново набиране на заявки за свободни работни места, като бъде предоставена възможност на регистрираните безработни лица до 29 години да преминат през обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции чрез ваучери. Общата стойност на схемата "Обучения и заетост за младите хора" за двата етапа е 115 млн. лв. Допълнителна информация може да прочетете тук.

Земеделие

Фонд "Земеделие" отпуска 19 млн. лв. за подновяване на лозя през 2016 г.

Приключи първият, но не последен за годината прием на заявления за финансиране по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 - 2018 г. Mярката подпомага дейности за изкореняване и подновяване на лозя, както и техниките за управлението им.

Допустими кандидати: собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
Бюджетът за финансовата 2016 г.: 19.4 млн. лв. Кандидатстването по мярката е на два етапа – първо се подава заявление за участие в програмата, както и план за преструктуриране на насажденията в Агенцията по лозата и виното. Приемът на заявления е целогодишен. Експерти на агенцията извършват документални проверки и проверки на място, за да издадат удостоверение за участие. След получаването му се кандидатства за средства пред фонд "Земеделие", когато има обявен прием. По първия за 2016 г. прием са подадени 132 проекта със срок за изпълнение до 2018 г. Заявената финансова помощ е за 60.7 млн. лв.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Фонд "Земеделие" договори  637 проекта на млади фермери

Държавният фонд "Земеделие" одобри 637 проекта на млади фермери по подмярка "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Подмярката не е инвестиционна, а подкрепя създаването на устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства и насърчава заетостта и създаването на работни места.

Финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, разпределени на две плащания. Приемът по мярката изтече през юли 2015 г. Подадени бяха 2621 заявления за подпомагане с общ размер на заявената субсидия над 65.5 милиона евро, което надвишава значително предвидения бюджет от 35 милиона евро. През 2016 г. , според предварително обявената програма, не се предвижда прием по подмярката.

Рибарски общности получиха 2.4 млн. лева

Държавен фонд "Земеделие" изплати 2.425 млн. лева по 19 проекта

Те са реализирани от шест местни инициативни рибарски групи и общини по мярка "Развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство". Проектите са свързани с развитие на туризма и запазване на културното наследство и се реализират в Бяла - Долни чифлик – Аврен, Шабла - Каварна – Балчик, Поморие – Несебър, Батак – Девин – Доспат, Главница – Тутракан – Сливо поле, Царево - с. Синеморец.

Процедури по "Хоризонт 2020"

Над 160 млн. евро за изследвания в областта на здравето

Няколко процедури за финансиране на изследвания в областта на медицината са отворени по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020". Първата покана за представяне на предложения е за разработки за лечение на ебола и изтича на 16 март 2016 г. Други процедури са свързани с подобряване на анализа на безопасността на лекарствата, борба с болестите на Алцхаймер и Паркинсон, проучвания в областта на възрастовата дегенерация на кожата и т.н.

- Могат да кандидатстват почти всички български компании и изследователски организации, но в консорциум с партньори от други европейски страни.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Близо 100 млн. евро за иновации в жп транспорта

Близо 100 млн. евро е предвиденото финансиране по две процедури за проекти в областта на железопътния транспорт по инициативата Shift2Rail (вижте тук и тук).

Потенциалните кандидати са предприятия с годишен оборот до 500 млн. евро, неправителствени организации и изследователски центрове. Предложения се приемат до 17 март.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Общо 117.5 млн. евро за проекти за горивни клетки

Общо 117.5 млн. евро ще бъдат разпределени за проекти в областта на горивните клетки. - До 3 май се приемат предложения по 24 различни теми, които се очаква да помогнат за въвеждането на нови технологии главно в транспортния сектор. Сред основните цели са намаляване на енергийните разходи и вредните емисии.

- Проекти могат да се предлагат от консорциуми от поне три партньора от различни страни на ЕС.
- Финансирането за отделните проекти е между 2 и 6 млн. лв. Ще бъдат финансирани и няколко големи проекта, свързани с въвеждането на модерни горивни клетки в градски транспортни средства. За най-големият от тях са предвидени 32 млн. евро. Допълнителна информация може да прочетете тук.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук 
Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук 

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.