Най-големите обществени поръчки през седмицата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

3304 прочитания

Доставка на лекарства за злокачествени заболявания 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=716675

28.8 млн. лв.

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД обяви поръчка за доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания. Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции. Позициите са 110 и са описани в документацията на поръчката. Крайният срок за доставка е 23 юли 2017 г. Участниците трябва да имат действащи разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с продуктите и изделията, които участникът оферира, и/или разрешение за производство в случаите по чл.196, ал.1 ЗЛПХМ, и/или разрешение за внос в случаите по чл. 196, ал. 2 ЗЛПХМ. Те трябва да имат действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати – в случай че участникът оферира такива. Оферти се приемат до 13 април 2016 г.

Енергийна ефективност на жилищни сгради в Силистра

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=716631

11.8 млн. лв.

Община Силистра обяви поръчка за инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Поръчката е разделена на следните обособени позиции: №1 блок в Силистра на ул. "Добруджа" №24"; №2 блок на ул. "Кълъраш" №42, 44 и 46; №3 блок на ул. "Одеса" №1 и 3; №4 блок на ул. "Светлина" №2, вх. А и вх. Б; №5 блок в с. Айдемир, жк "Север" №14 и 15; №6; блок в с. Айдемир, жк "Север" №16, 17, 18, 20, 21 и 22; №7 блок в с. Калипетрово, ул. "Герена" №1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, и ул. "Ново Петрово" №61; №8 блок в с. Калипетрово, ул. "Красна поляна" №13 и 15, и ул. "Илинден" №33; № 9 блок в Силистра, бул. "Македония" №168, ул. "Кубрат" №1 и ул. "Кубрат" №3; №10 блок в Силистра, ул. "Кубадин" № 5, 7 и 9; №11 блок в Силистра, ул. "Седми септември" №19; №12 блок в Силистра, ул. "Филип Тотю" №50; №13 блок в Силистра, ул. "Филип Тотю" №52; №14 блок в Силистра, ул. "Тулча" №33; №15 блок в Силистра, ул. "Димитър Енчев" №4, вх. А и вх. Б. Оферти могат да се подават само за една позиция. Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30 ноември 2016 г. Участниците трябва да имат опит със сходни поръчки. Оферти могат да се подават до 12 април 2016 г. 

Ремонт на факултета по дентална медицина в София

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=716491

8.5 млн. лв.

Медицински университет - София, публикува предварително обявление за поръчка за ремонт в сградата на Факутлета по дентална медицина при МУ - София, в две обособени позиции: 1 - СМР за изпълнение на сеизмично укрепване на конструкцията на сградата по изготвен и одобрен инвестиционен проект с издадено разрешение за строеж; 2 - Извършване на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи ремонтно-възстановителни работи, основно обновяване на всички инсталации в сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Прогнозната стойност за първата позиция е 5 млн. лв. без ДДС, а за втората - 3.5 млн. лв. Поръчката ще бъде обявена в следващите 12 месеца.

Ремонт на общежитията на Медицинския университет

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=716457

7.1 млн. лв.

Медицински университет - София, обяви поръчка за нженеринг (инвестиционно проектиране и строителство) на обект: реконструкция и основно обновяване, включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, неподвижно оборудване и обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ - София, намиращ се в София, кв. "Лозенец", ул. "Плачковица" №19. Предмет на поръчката е изпълнение на инвестиционно проектиране и строителство за адаптиране на съществуващото общежитие от морално и материално остаряла сграда в студентско общежитие от съвременен тип с въвеждане на енергоспестяващи мерки и достъп на хора в неравностойно положение, което не налага променя на предназначението на обекта. Сградата е стоманобетонна монолитна с ограждащи тухлени стени, застроена на площ от 1060 кв.м, и с разгъната застроена площ РЗП - 9500 кв.м, на осем етажа - партерен етаж и седем типови етажа, с полувкопан сутерен и плосък тип "топъл" покрив. Поръчката ще бъде обявена в следващите 12 месеца.

Изкопни дейности за "Мини Марица-изток"

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=716932

4.65 млн. лв.

"Мини Марица-изток" ЕАД обяви поръчка за изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1.5 млн. куб. м откривка от І-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник "Трояново-1" за нуждите на рудник "Трояново-север" през 2016, 2017 и 2018 г. Поръчката е разделена на две позиции. Включени са следните дейности: направа на временен чакълест път по маршрута, средно по един километър и половина за всяка обособена позиция; изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товарачи на земни маси от всяка обособена позиция (участък) с общ обем (за двете позиции) 1.5 млн. куб. м на указаните на ситуациите места. По време на изпълнение на договора в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди по предложение на възложителя мястото за изкопаване и мястото за насипване могат да бъдат посочените на ситуациите места и могат да бъдат променяни в рамките на договореното средно транспортно разстояние. За изпълнение на всяка обособена позиция (участък), за която участва, участникът трябва да разполага със следната минимална налична механизация: 4 еднокофови багера, 2 булдозера, 15 камиона (самосвал); един грейдер и една водоноска. Оферти се приемат до 11 април 2016 г.

Енергийна ефективност на жилищни сгради във Велико Търново

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717409

4.6 млн. лв.

Община Велико Търново обяви поръчка за инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията. Тя е разделена на следните позиции: №1 блок във В. Търново, ул. "Г-л И. Сарафов" №5,вх. А, Б, В и Г. ЕПЖС и РЗП 5759,90 m2; №2 блок във В. Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, Б и В, №3 вх. А, Б и В, №5 - вх А, Б и В, ЕПЖС и РЗП 12 987 m2; №3 блок във В. Търново, ул."Др. Цончев" №23, вх. А, Б и В, ЕПЖС и РЗП 4665,49 m2. №4 блок във В. Търново, ул."Ал. мак" №1, вх. А и Б, и ул. "Краков" №2, вх. А, Б и В, РЗП 7436,30 m2. Участниците могат да кандидатстват само за една позиция. Поръчката включва изготвяне на работни проекти и изпълняване на всички задължителни и допустими мерки, предписани в техническия паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности и осъществяване на авторски надзор. Срокът за изпълнение е 90 дни. Стойността на договора може да се увеличи с до 10%, ако в хода на изпълнение на поръчката се наложи извършване на допълнителни дейности. Участниците трябва да са изпълнявали сходни проекти. Оферти могат да се подават до 12 април 2016 г.

Брокерски услуги за нуждите на "ЧЕЗ разпределение България"

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717340

3 млн. лв.

"ЧЕЗ разпределение България" АД обяви поръчка за извършване на услуги, свързани със снабдяване на документи за недвижими имоти и осъществяване на рекламна дейност и посредничество при продажба на имоти, собственост на дружеството. Поръчката е за срок от 36 месеца. Участниците трябва да са изпълнили услуги със сходен предмет на стойност, не по-малка от 1.5 млн. лв. за последните три години. Включените дейности са: услуги, свързани с констатиране на собственост на недвижими имоти и съпровождащите ги дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър, услуги, свързани с оптимизиране на портфолиото от недвижими имоти на възложителя, услуги, свързани с посредничество и маркетинг при продажбата на недвижими имоти, собственост на възложителя (156 имота). Оферти се приемат до 7 април 2016 г.

Фотограф: Юлия Лазарова

Доставка на лекарства за злокачествени заболявания 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=716675

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK