Най-големите обществени поръчки през седмицата

   ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
   ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Енергийна ефективност на жилищни сгради в Бургас

78 млн. лв.

Община Бургас обяви поредната голяма обществена поръчка за инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. В рамките на седмица морският град обяви поръчка за санирането на 58 блока за 80 млн. лева без ДДС, след това още една - за 40 блока и прогнозна цена 53.5 млн. лв. Тази е за санирането на 58 блока - в "Меден рудник", "Славейков", "Изгрев" и др. Кандидатите могат да участват само за една обособена позиция. По програмата се санират само разходи за СМР; разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; разходи за авторски надзор; разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. Данни относно количеството и обема на работа за всяка обособена позиция се съдържат в Приложение Б от документацията. По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление С. Срокът за изпълнение е 260 дни. Участниците трябва да имат опит в проектирането и строителствoто, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 г.: изработване и изпълнение на инвестиционен проект, свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро- и топлоизолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради с РЗП минимум 1500 кв.м. Оферти се приемат до 04.05.2016 г.

Рамково споразумение за поддържане на междублокови пространства и площадки във Варна

50 млн. лв.

Община Варна обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет "Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на общината". Максималният брой на участниците в предвиденото рамково споразумение е 5, а срокът на действие - 4 години. При изпълнение на поръчката следва да се извършат благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на община Варна съгласно техническа спецификация. Текущият ремонт се осъществява чрез отстраняване на отделни повреди по алеи, плочници, кътове за отдих, детски и спортни площадки; възстановяване на разрушени алеи, тротоари, бордюри, отводнителни съоръжения в отделни участъци. При необходимост - извършване на ремонт на елементи от техническата инфраструктура.

Приблизителни количества на база изпълнявани дейности през предходните 12 месеца е: рехабилитация асфалтова настилка - 25 000 кв.м; нови пешеходни трасета - 30 000 кв.м; реконструкция и рехабилитация на 200 бр. детски площадки. Количеството и обемът ще се определят при всяко конкретно възлагане. Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка през последните пет години: строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на междублокови пространства и детски и/или спортни площадки. Оферти се приемат до 16.05.2016 г.

Изграждане на научноизследователски център за Черно море

15 млн. лв.

ДП "Пристанищна инфраструктура" обяви поръчка за проектиране и изпълнение на конгресен и научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море. Сградата е заложена в концепцията на Общия устройствен план на Бургас в посока отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, възможност за създаване на модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, предвиждане на терени за детски и спортни площадки и публично озеленяване. Теренът, върху който предстоят проектирането и изграждането на съвременен конгресен и научен център, е част от пристанищен терминал Бургас-изток. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на: идеен архитектурен проект в три варианта заедно с предложение за конструктивно строителна система, изготвяне на работен проект по всички части въз основа на избрания идеен архитектурен вариант и изпълнение на СМР за първи етап. Не се включват доставката и монтажът на подвижно обзавеждане и изграждането на пешeходен мост (пасарелка), осъществяващ връзката между сградата и вълнолома. Срокът за изпълнение е 25 месеца. Участниците следва да разполагат с финансов ресурс в размер на не по-малко от 7 500 000 лв. Обстоятелството се доказва с един или няколко от следните документи: удостоверение от банка; годишния финансов отчет или някоя от съставните му части. Участниците трябва да имат опит в услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години: изграждане или реконструкция или основен ремонт на обществено обслужващи сгради. Оферти се приемат до 16.05.2016 г.

Енергийна ефективност на жилищни сгради в Русе

9 млн. лв.

Община Русе обяви поръчка за изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя е разделена на следните обособени позиции: 1. блок в Русе, ул. "Слави Шкаров" №7, бл. 305; 2. блок в Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крали Марко"; 3. блок в Русе, ул. "Студен кладенец" №37, бл. "Ледено езеро - А"; 4. блок в Русе, ул. "Митрополит Григорий" №6, бл. "Родина"; 5. блок в Русе, ул. "Лисец" №1, бл. "Беласица"; 6. блок в Русе, ул. "Рига" №22, бл. "Балчо войвода"; 7. блок в Русе, ул. "Антим Първи" №1, бл. "Пловдив". Оферти могат да се подават само за една обособена позиция. Срокът за изпълнение е 210 дни. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на поне една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 г.: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда. Оферти се приемат до 02.05.2016 г.

Застраховка за нуждите на държавния резерв

6 млн. лв.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обяви поръчка за застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на ДА ДРВВЗ, съгласно чл. 30 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Изпълнението на поръчката се извършва според местонахождението на резервоарите, собственост на агенцията, съгласно техническа спецификация - приложение № 2 от документацията за възлагане на обществената поръчка. Срокът за изпълнение е 4 години от датата на сключване на рамковото споразумение. Минимални изисквания за покритите рискове: съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти запасите от горива се застраховат най-малко срещу рисковете по раздел II, буква А, т. 8 и 9 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането, а именно: "Пожар и природни бедствия": Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество в резултат на:

– пожар; – експлозия;

"Други щети на имуществото": всяка вреда или загуба, нанесена на имущество в резултат на градушка или измръзване, или всякакво друго събитие като кражба съгласно т. 9 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Обемът на поръчката е над 6 000 000 лева с включен данък застрахователна премия – 2% (ДЗП), като точната стойност се формира в продължение на срока за изпълнение на рамковото споразумение (48 месеца) съобразно нуждите на възложителя. Обществената поръчка е финансирана с бюджетни средства на ДА ДРВВЗ. Оферти се приемат до 10.05.2016 г.

Още от Капитал