"Трейс груп" увеличава загубата си към края на юни

Спрените поръчки в строителството на инфраструктура и забавеното усвояване на средства влияят негативно на резултатите

34% Спад в оборота на годишна база очакват от компанията за края на третото тримесечие.

Както много строителни компании, разчитащи на държавни поръчки, и публичната "Трейс груп холдинг" започва да усеща ефекта от намалелите или спрени инфраструктурни проекти през тази година, въпреки че диверсифицира с други проекти. За първото полугодие холдингът отчита почти 4 млн. лв. загуба спрямо почти толкова печалба година по-рано, показва консолидираният резултат. Негативният финансов резултат се повишава и с натрупване от първото тримесечие - само за него тя беше 1.355 млн. лв.

"Основният риск за дейността на дружествата от групата през последните няколко години и близко бъдеще се свързва с напрежението в регулярността на финансирането на инфраструктурното строителство, на рехабилитацията и поддържането на пътната мрежа в страната", се казва в междинния доклад на холдинга. По резултати от миналата година групата влезе в топ 10 на най-големите български холдинги в класацията К100 на "Капитал", както и на 3-о място в класацията за най-добрите публични компании К50.

Спрени държавни проекти

Консолидираният отчет за полугодието показва, че оборотите на "Трейс" отстъпват сериозно по основни показатели. Особено осезаемо е намаляването на приходи от строително-ремонтните дейности, отговарящи за 91% от бизнеса на холдинга. Там свиването е с 28% и повишението на финансовите приходи и такива от продажба на стоки по никакъв начин не подобрява крайния резултат - 38 млн. лв. по-малък оборот спрямо съответния период на миналата година. Холдингът все пак успява да намали разходите си за периода, което кара крайния нетен резултат от дейността да не изглежда толкова слаб. За полугодието "Трейс" е свил разходи с 24%, или почти 30 млн. лв.

Един от основните проблеми, които холдингът изтъква като причина за негативните резултати, е "бавното усвояване на средствата от европейските фондове за инженерната инфраструктура през предходния програмен период".

През последните години компанията участва или сама изпълни някои доста големи проекти - като например част от околовръстното на София, интермодалния терминал в Пловдив, бургаската автогара, пернишкото депо за отпадъци и др. Основният поръчител на проектите, по които работи "Трейс", е Агенция пътна инфраструктира (АПИ), сочи справка на "Капитал".

Със свити очаквания напред

От компанията не изглеждат оптимисти и по отношение на представянето си през следващия отчетен период. В междинния доклад за дейността се споменава прогноза за края на септември - спад на приходите с 33.9%. Все пак ръководството още преди години осъзна високата си зависимост от строителството на пътища и поръчките от държавата. Затова и започна да диверсифицира дейността си с проекти в сградното строителство и ремонта, както и в съседни държави - особено силни позиции има в Сърбия.

"Трейс груп холд" е една от големите публични компании с капитализация от 121 млн. лв. Заради спадащите резултати тя се е понижила с над 12% от началото на годината. Само вчера пък цената на една акция се понижи с 1.575% до 5 лв. Миналата година беше успешна за нея, след като успя да повиши приходите си с над 35%, както и печалбата. От нея компанията ще разпредели дивидент, като това ще стане от четвъртък, 1 септември. Дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Уникредит Булбанк в страната, става ясно от съобщение до борсата. Брутният дивидент за една акция е 0.1473684211 лв., а за физически лица с прихванат данък е точно 0.14 лв.

Още от Капитал