В иновационния фонд бяха подадени 192 проекта

Между компаниите ще бъдат разпределени 5 млн. лв.

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Предвижда се резултатите да бъдат обявени в края на 2016 г. или началото на следващата година.

455 проекта с обща договорена субсидия за 79.3 млн. лв. са финансирани в предишните седем сесии на фонда.

Сто деветдесет и два проекта ще се състезават за финансиране от 5 млн. лв. в осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, която приключи в края на октомври. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която управлява фонда. Средствата са изцяло национални и за тях са в сила изискванията на Закона за държавните помощи.

Интересът

От създаването си досега Националният иновационен фонд е провел седем сесии, на основа на които са финансирани 455 проекта с обща договорена субсидия от 79.3 млн. лв. На осмата сесия бизнесът и научните организации показали най-голям интерес за кандидатстване в сравнение с предходните седем приема. За сравнение - при последната (седма) сесия преди две години са подадени 152 проекта, а на шестата – едва 67, съобщиха от агенцията.

Оценката

Оценката на проектните предложения минава през три стъпки - за административно съответствие и допустимост; техническа и икономическа; финансова. Финансиране ще получат проекти, получили минимум 60% от максималния брой точки по всеки от критериите "иновативност" и "икономическа перспективност". Предвижда се резултатите да бъдат обявени в края на 2016 г. или началото на следващата година, съобщават от агенцията.

Фондът подпомага научноизследователски и развойни проекти до разработката на прототип включително. Според предварително обявените условия допустимите области, в които могат да бъдат проектните предложения, са четири: мехатроника и чисти технологии; информационни и комуникационни технологии и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните технологии.

Националният инвационен фонд не финансира проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти, закриване на неконкурентоспособни въглищни мини.

Кандидати и финансиране

С проектни предложения имат право да кандидатстват всички дружества, регистрирани по Търговския закон. Ако проектът се изпълнява съвместно с научна организация партньор, предприятието трябва да е координатор и да подаде документите.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 хил. лв. Подкрепата не трябва да надвишава 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.

Финансирането може да бъде увеличено с 10% - за средни, и с 20% - за малки предприятия, както и с 15% - при сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие. Максималният размер на помощта е 80% от направените разходи по проекта.

Новости

Новото при тази сесия е, че се допускат разходи за персонал, инструменти и оборудване, за външни услуги, материали и консумативи, за командировки в чужбина.

Новост е и че срокът за изпълнение на проектите е съкратен на 18 месеца. В предишните седем сесии за набиране на проекти срокът беше 36 месеца. Промяната се налага, тъй като три години е прекалено дълго време да се реализира иновацията и впоследствие да се търси начин за внедряването й, коментират от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия.

Промени в условията за кандидатстване имаше и при предишната конкурсна сесия през февруари 2014. Тогава агенцията намали броя на изискваните документи. Съществено нововъведение е и възможността за авансово ползване на до 50% от договорените субсидии, което осигурява на фирмите оперативни средства по време на реализацията. Сред промените беше и превръщането на оценяващия комитет в постоянно действащ орган, който наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на подписването на договорите.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане