Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

4128 прочитания

© Капитал


Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открита процедура

"Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Цел: По процедурата ще се финансират мерки, които повишават енергийната ефективност на големи предприятия. За целта те трябва да минат през енергиен одит и да изготвят предложенията си на базата на препоръките от обследването.

Допустими кандидати: В процедурата могат да кандидатстват само големи предприятия, които имат три приключени финансови години (2013, 2014, 2015 г.). Кръгът на секторите, в които трябва да работят компаниите, е много широк – добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, ВиК и строителство.

Срок: Проектни предложения се подават до 19 май 2017 г.

Общ бюджет: 97.8 млн. лв.

Финансиране за един проект: Компаниите могат да получат безвъзмездно между 500 хил. лв. и 2.5 млн. лв. за отделен проект. Субсидията покрива най-много половината от инвестицията в зависимост от избрания режим на помощ и района, в който ще се изпълнява проектът.

Още по темата тук

Новини

Общо 119 фирми получават финансиране за иновации

Общо 119 проекта за внедряване на иновации в предприятията ще получат финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Сумата, която ще бъде разпределена, е 95.9 млн. лв. Част от договорите бяха връчени от бившия зам.-министър на икономиката Даниела Везиева седмица преди служебният кабинет да встъпи в длъжност. По думите й интересът е бил изключително голям, като са подадени общо 532 предложения. Най-голям е броят на големите предприятия – 40, микропредприятията са 27, малките – 16, а средните – 36. Общо 48% от одобрените проекти ще се изпълняват в рамките на Северозападния регион на планиране.

Определени са бенефициерите по "Развитие на управленския капацитет"

Управляващият орган публикува списъците на предложените за финансиране и на резервните проекти по процедурата "Развитие на управленски капацитет и растеж на МСП". От подадените 608 проекта предложени за финансиране са 239. Предвидената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 58.7 млн. лв.

БАИ получи 9.8 млн. лв. за насърчаване на инвестициите

Два административни договора за безвъзмездна финансова помощ бяха сключени с Българската агенция за инвестиции (БАИ) по процедура за директно предоставяне. Целта е да се популяризира България като предпочитана инвестиционна дестинация. Единият от проектите е на стойност 2.5 млн. лв., а другият – 7.3 млн. лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Развитие на социалното предприемачество"

Цел: Да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Краен срок: 3.04.2017 г., 17.30 часа

Процедура: Проектните предложения се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Бюджет: 15 млн. лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 хил. лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 391 166 лв.

Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта.

Допустими кандидати: социално предприятие; работодател; специализирано предприятие на хора с увреждания; кооперация на хора с увреждания; община; район на община; доставчик на социални услуги; неправителствена организация.

Определение: Социално е предприятие, което:

а) има за основна цел постигането на измеримо положително социално въздействие, а не генерирането на печалба, и което предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост, и/или използва метод за производство, който въплъщава неговата социална цел; б) използва своята печалба, на първо място, за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел;

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

Партньори: Обучителни институции и организации; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги; неправителствени организации.

Допустими дейности: Осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:

1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика (развитие на умения за общуване и работа в група; развитие на различни навици и умения за живот; придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа; организиране на свободното време, отдих и развлечения; професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа; разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане, включване на лица от целевите групи в обучения за производство); 3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания - професионално обучение, обучение по ключови компетентности (чужди езици, дигитална компетентност); 4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост - тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие; 6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес уменията на лицата, заети в социалните предприятия; 7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – задължителна дейност на лица от допустимата целева група – хора с увреждания, в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица);
8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Допустими разходи: за трудови възнаграждения, строително-монтажни работи, командировки, за материали и консумативи, дълготрайни материални и нематериални активи, наем, обучения, семинари, конференции, проучвания и анализи, застраховки, трудова медицина, информация и комуникация и др.

Допустими целеви групи: хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители.

Агенция за хора с увреждания

Открити конкурси

"Финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда"

Участници: специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Максимален размер на субсидията за проекти със социална насоченост : 40 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 14.03.2017 г.

Максимален размер на субсидията за проекти със стопанска насоченост: 80 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 4.05.2017 г.

"Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане"

Участници - физически лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми (ЕТ или ЕООД), чиито собственици са подобни лица.

Максимален размер на субсидията - до 20 000 лв.

Срок за представяне на проектите –17.30 часа на 7.03.2017 г.

"Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места"

Участници - всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Срок за подаване на документите - до 17.30 ч. на 23.02.2017 г.

"Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания"

Участници - юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Максимален размер на субсидията:

- Компонент 1 - Осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.; - Компонент 2 – Приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

- Компонент 3 – Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Срок за подаване на документите - до 17.30 часа на 6.03.2017 г.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Новини

4% лихва за кредити за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на фонд "Земеделие" преутвърди годишна лихва от 4% за отпусканите пряко от фонда кредити за 2017 г. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми: за инвестиции в селското стопанство; за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017 - 2019 г.; за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

4 млн. лв. за контрол на вредителите по трайните насаждения

Фонд "Земеделие" одобри финансов ресурс за 2017 г. от 4 млн. лв. за контрол през зимния период на вредителите по трайните насаждения и по насажденията с ягоди и малини.

За закупуването на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния сезон заявления ще се приемат от 8 февруари до 2 март 2017 г. До 13 април кандидатите трябва да представят във фонда отчет и документи за извършените дейности. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 26 май 2017 г.

За закупуването на продукти за растителна защита за овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад, ще се кандидатства от 30 октомври до 13 ноември. Срокът за отчитане на дейностите е до 27 ноември, а за сключване на договори и изплащане на помощта - до 11 декември 2017 г.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK