Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

2763 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Предстояща процедура

"Разработване на продуктови и производствени иновации"

Етап: Процедурата е в процес на обществено обсъждане.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Допустими кандидати: Малки, средни и големи предприятия, самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Срок: Мнения и коментари по предложената процедура се приемат до края на работния ден на 4 май. Кандидатстването вероятно ще започне в началото на лятото.

Общ бюджет: 68.5 млн. лв.

Финансиране на един проект: Минималната субсидия за един проект е 100 хил. лв., а максималната зависи от категорията на предприятието. Микро- и малките фирми могат да кандидатстват за до 500 хил. лв., средните - до 750 хил. лв., а големите – до 1 млн. лв.

Още по темата тук.

Новини

Малки фирми ще получат още 10 млн. евро за иновации

Бюджетът по процедурата "Подкрепа за внедрявне на иновации в предприятията" се предвижда да бъде увеличен с 10 млн. евро. Предложението е на управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност, а причината е големият интерес от страна на бизнеса и големия брой качествени проектни предложения. С увеличение ще се финансират допълнително 35 проектни предложения от категорията "микро- и малки предприятия", включени в резервния списък. Те успешно са преминали оценката, но за тях не е достигнало финансиране. Предвиденият общ бюджет за процедурата е 97.8 млн. лв. Досега одобрени за финансиране са 119 проектни предложения, от които едва 27 са на микропредприятия.

"София тех парк" получи 12.3 млн. лв. субсидия

"София тех парк" получи 12.3 млн. лв. по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на фаза 2 на проекта "Създаване на научно-технологичен парк". Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициер. Паркът ще осигури малко над 44 хил. лв. собствено съфинансиране. Проектът трябва да приключи в рамките на две години.

Патентното ведомство ще подготвя проект за 8.8 млн. лв.

Патентното ведомство ще получи директно 8.8 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". За целта до края на август то трябва да представи проектно предложение, чиято цел е да се подобрят услугите за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Обучения за заети лица"

Кандидати: микро-, малки, средни и големи предприятия, национално представените бизнес организации и синдикатите, в качеството им на работодатели, центрове за професионално обучение, когато те са 100% собственост на кандидата.

Краен срок за кандидатстване: 30 юни

Цел: Чрез обучение да се повишат способностите на заетите, така че да отговарят на промените на трудовия пазар.

Бюджет: 50 млн. лв., разпределени в два компонента в зависимост от избрания режим на помощ:

- финансиране за един проект по първия компонент - от 15 хил. лв. до 3.9 млн. лв. безвъзмездно

- финансиране за един проект по втория компонент – от 15 хил. лв. до 391 166 лв., изисква се съфинансиране.

Какво се финансира: Придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица или с чуждоезиково обучение и т.нар. дигитална компетентност (текстообработка, работа със специализиран софтуер и т.н.).

Процедура: Документите се подават само по електронен път.

Повече информация тук:

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Предстоящ прием

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 - 2018 г.

Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Срок за кандидатстване: от 9 до 26 май 2017 г.

Цел: Mярката финансира дейности за изкореняване и подновяване на лозя, както и техниките за управлението им с цел да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.

Кандидати: Собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство.

Индикативен бюджет: 16.4 млн. лв. за 2017 г. и 28.1 млн. лв. за финансовата 2018 г. Ще се финансират само проекти, чийто краен срок за изпълнение ще приключи през финансовите 2017 и 2018 г.

Нови изисквания към кандидатите: Да представят свидетелство за съдимост. "Младите гроздопроизводители" трябва да приложат към комплекта документи удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 - 2020 г.

Открити процедури

Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности"

Срок за кандидатстване: До 20 юни 2017 г.

Цел: Скрапиране на стари и неефективни риболовни кораби с дължина до 24 метра.

Бюджет: 1 681 036 лв.

Кандидати: Собственици на действащи риболовни кораби, извършвали дейност в морето в продължение на поне 90 дни годишно през последните две календарни години.

Максимален размер на финансирането: Изчислява се съобразно капацитета на плавателния съд и неговата възраст. За кораби под 10 години няма да се отпуска помощ. С приоритет ще са съдове с дължина между 12 и 24 метра и такива над 25 години.

Процедура: Електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020).

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

Цел: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

Срок за кандидатстване: До 21.06.2017 г., 17.00 ч.

Общ бюджет: 10.4 млн. лв.

- Бюджет за сектор "Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" - 8 млн. лв.

- Бюджет за сектор "Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки" - 2.4 млн. лв.

Допустими кандидати: Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; общини или държавни учреждения.

Финансови условия:

- Сектор "Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" - минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 800 хил. лв., максимален - 8 млн. лв.

- Сектор "Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки" - минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 80 хил. лв., максимален - 800 хил. лв.

Максимален процент на съфинансиране:

– До 100% за публични организации;

- До 50% за юридически лица или еднолични търговци. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

Допустими разходи:

- Строително-монтажни работи за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища; за изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки;
- Закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване (вкл. компютърно) и съоръжения, пряко свързани с предвидената инвестиция, както и на специализирана техника и оборудване, пряко свързани със съхранението, разтоварването и обработката на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг; - Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; на софтуер; - Консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и не надвишават левовата равностойност на 25 хил. евро;
- въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти - до 1% от стойността на инвестицията; - Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на: оборудване за подобряване качеството на улова, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите; на съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността;

- Разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци: съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците; пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.

- Изграждане на съоръжения за швартоване.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK