Само "Пристанище Варна" реализира печалба

По-малките държавни портове работят на загуба

Две от държавните пристанища са реализирали загуба, едно е с по-ниски приходи и съответно по-ниска печалба. Това показват отчетите на подопечните на транспортното министерство дружества за първото тримесечие на тази година. Към края на март пристанища "Русе" и "Видин" отчитат загуба, а това във Варна е с по-ниски финансови резултати спрямо същия период на миналата година.

Добро начало за годината във Варна

С най-добри резултати започва годината "Пристанище Варна", като се движи и с изпреварване в приходите спрямо бизнес плана си. Въпреки това обаче те са по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Разходите за тази година също вървят в добра посока, намалявайки в сравнение с планираното, но са повече спрямо миналата година по същото време. Чистата печалба на пристанището във Варна е 2.022 млн. лв., отчитайки спад от близо 34% спрямо март 2016 г.

Причините, които се посочват за намалението на приходите спрямо съответния период на миналата година с 2.8% до 15.2 млн. лв., са промени в структурата на обработваните товари. Към края на март тази година са обработени 136 хил. тона по-малко зърнени храни спрямо базовия период на 2016 г. Увеличени са количествата на наливните товари (46 хил. тона), които са с по-ниска претоварна цена, което формира крайния резултат.

От отчета става ясно, че най-големите клиенти на варненското пристанище са "Агрополихим" (372 хил. тона товар), "Солвей Соди" (190 хил. т) и "Девня цимент" (192 хил. т).

Към края на първото тримесечие дружеството няма просрочени вземания или просрочени задължения към доставчици и контрагенти. Вземанията от клиенти са в размер на 6.8 млн. лв. и са за извършени претоварни, складово-експедиционни и други услуги, а задълженията за стоки и услуги са за 2.5 млн. лв. В отчета се посочва, че всички задължения имат текущ характер.

За изминалата година дружеството е с чиста печалба от 12 млн. лв., отчитайки ръст от 68.3% спрямо предходната година. Приходите му са за 74.3 млн. лв., което е увеличение с 9.1%. Като причина за увеличението е посочено обработката на газопроводни тръби по проекта "Южен поток", увеличеният обем на зърнени храни, обработени през пристанището.

Лошо начало за "Пристанище Русе"

Загуба от 85 хил. лв. отчита "Пристанище Русе" за първото тримесечие на годината при почти толкова заложена в бизнес плана печалба и 364 хил. лв. печалба година по-рано. С 30% са намалели и приходите на дружеството спрямо същия период на миналата година и в края на март 2017 г. са 1.2 млн. лв. Това е и с 16% по-ниско от заложеното. Добре се движат оперативните разходи, които се понижават и спрямо заложеното в бизнес плана, и спрямо март 2016 г. (с 3.5%) до 1.181 млн. лв.

В отчета се посочва, че "изключително силно" влияние за спада в основните резултати са оказали неблагоприятните метеорологични условия през първите два месеца на годината. За определен период от време - през януари и първите десет дни на февруари, корабната работа е била преустановена заради ниските температури, появил се ледоход по Дунав и замръзване на реката при град Русе. Това е затруднило много логистиката на товари до терминал "Русе-изток", единственият регулярно работещ товарен терминал. Възможна е била единствено сухопътна обработка на товарите. За първото тримесечие са обработени 130 хил. т товари. От дружеството отчитат като значително изоставането в товарооборота спрямо първото тримесечие на миналата година – с 38%. Само за март обаче пристанището е реализирало печалба от 78 хил. лв. Дружеството има вземания от контрагенти за 2.7 млн. лв., като няма просрочени такива.

За миналата година пристанището има чиста печалба за 926 хил. лв. и приходи за над 6 млн. лв. Финансовите разходи на дружеството възлизат общо на 242 хил. лв., като 238 хил. са обезценка на парични средства, депозирани в Корпоративна търговска банка. За 2015 г. е обезценило парични средства за малко над 1 млн. лв. по тази причина.

Загуба за "Пристанище Бургас"

За миналата година "Пристанище Бургас" намалява загубата си до 656 хил. лв., като този негативен резултат се дължи на отрицателни валутни разлики. Приходите на дружеството намаляват също (до 6.1 млн. лв.), което е със 17.6% по-малко спрямо планираните.

Така дружеството има натрупани общи загуби за близо 9.5 млн. лв.

Приходите на "Пристанище Видин" през първото тримесечие са били 22 хил. лв., което е по-малко с 3 хил. лв. спрямо същия период на миналата година. В отчета му се посочва, че като цяло постъпленията за дейността му се изпълняват на 95.9% спрямо планово предвидените. Финансовият резултат е загуба в размер на 66 хил. лв. Това се дължи на по-малкото реализирани приходи от предвиденото, както и на разхода на електроенергия с 5 хил. лв. над планираните. По-голям е и размерът на трудовите възнаграждения поради изплащане на обезщетения при напускане.

Дружеството има просрочени вземания за 677.4 хил. лв., като най-много са от "Параходство БРП" - за 372 хил. лв.

През 2016 г. дружеството реализира приходи от основна дейност в размер на 367 хил. лв., с 234 хил. лв. по-малко от тези през 2015 г. и 88 хил. лв. по-малко от планово предвидените. Загубата му за годината е за 139 хил. лв. В SWOT анализа на дружеството в годишния отчет е описано като слабост, че през 2017 г. съществува възможност за прекратяване дейността на "Пристанище Видин" ЕООД като структурна единица като следствие от предоставянето му на концесия напълно или частично чрез съставните му терминали.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще