Най-големите обществени поръчки през седмицата

Доставка на лекарства за УМБАЛ "Свети Георги"

3.8 млн. лв.

УМБАЛ "Свети Георги" обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания. Поръчката е разделена на 164 обособени позиции, като участниците в търга могат да подават оферти за всички тях.

Единственият критерий за оценка на офертите е цената. За последните три години кандидатите трябва да са изпълнили поне една доставка на лекарствени продукти с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Продължителността за изпълнение на доставките е 12 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

Доставка на лекарства за МБАЛ - Шумен

3.3 млн. лв.

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, обяви поръчка за периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на болницата. Търгът е разделен на 889 позиции, като кандидатите могат да подават оферти за всички тях.

Цената е единствен критерий за оценка на офертите. Освен това обаче участниците в търга трябва да са изпълнили поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните три години. Крайният срок за подаване на оферти е 18 август 2017 г.

Доставка на храни за Софийския университет "Св. Климент Охридски"

3 млн. лв.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на учебното заведение. Доставките на съответните хранителни продукти трябва да обхващат всички дейности по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности. Търгът е разделен на десет обособени позиции, като участниците в него могат да подават оферти за всички тях.

Единственият критерий за оценка на офертите е цената. Освен това участниците трябва да са реализирали определен минимален общ оборот в зависимост от позицията, за която кандидатстват - между 120 и 450 хил. лв. за последните три приключили финансови години. През последните три години кандидатите трябва да са изпълнили доставка/доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената пръчка, и с общ обем, не по-малък от прогнозните количества за съответната обособена позиция, по която подават оферта.

Продължителността за изпълнение на поръчката е 24 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 25 август 2017 г.

Техническа рекултивация на терени до Димитровград

2.45 млн. лв.

"Еко Антрацит" ЕАД обяви обществена поръчка за техническа рекултивация, отводняване и разбиване на бетон и извозване на строителни отпадъци на нарушените терени вследствие на водените дългогодишни минни работи в мини "Маришки басейн" до Димитровград в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско.

Критериите за оценка на офертите са показателите "управление на риска" с тежест 50%, "цена" с тежест 40% и "срок за изпълнение" - 10%. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строително-монтажни работи с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като те трябва да са изпълнени през последните пет години. За строителство, сходно с предмета на поръчката, може да се разбира изграждане на депа за неопасни или строителни отпадъци, или строителни обекти, в изпълнението на които се включват земно-насипни работи, защитни диги, земно-насипни работи по брегоукрепване или изграждане на отводнителни системи.

Поръчката ще трябва да се изпълни в рамките на 1140 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 18 август 2018 г.

Доставка на лекарства и консумативи за МБАЛ - Пазарджик

2.43 млн. лв.

Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик, обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на болницата за периода 2017 - 2019 г. Търгът е разделен на четири позиции, като кандидатите имат възможност да подават оферти за всички тях.

Цената е единственият критерий за оценка на офертите. Няма други икономически, технически или професионални изисквания към участниците в поръчката. Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

Енергийна ефективност на сгради в Оряхово

1.5 млн. лв.

Община Оряхово обяви обществена поръчка за строително-ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в общината. Предвидените мерки за енергийна ефективност са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, подмяна на отоплителни тела, топлинно изолиране на под и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация. Търгът е разделен на пет позиции, като участниците могат да подават оферти само за една от тях. Става въпрос за административни сгради и общински общежития.

Цената е единствен критерий за оценка на офертите. Освен това кандидатите трябва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство през последните три приключили финансови години. Размерът на оборота е различен за всяка позиция и е в диапазон между 164 556 лв. и 535 520 лв. Продължителността на изпълнение на мерките е между 40 и 60 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 17 август 2017 г.

Ремонт на улици в община Хайредин

1.4 млн. лв.

Община Хайредин обяви обществена поръчка за ремонт на улична мрежа в общината. В обхвата на поръчката влизат 16 улици, а общата им дължина е над 5 хил. м. Видовете работи по сметката са налични за всяка една от улиците, включени в изпълнението на поръчката, като същите ще се уточнят и изпълняват след констатирана необходимост и по искане от страна на възложителя, пише в обявлението.

Критериите за оценка на офертите са два: качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката с тежест 60% и предложената цена с 40%. Участниците в обществената поръчка трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните три финансови години в размер на поне 2.8 млн. лв. Освен това трябва да са изпълнили поне две дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните пет години. За такива дейности се приемат строителство, при които е изпълнявано изграждане, реконструкция, рехабилитация или ремонт на пътища или улични мрежи и съоръженията към тях.

Продължителността на изпълнение е 12 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 16 август 2017 г.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане