Най-големите обществени поръчки през седмицата

Осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация

6.5 млн. лв.

Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към МВР обяви обществена поръчка за осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация. Поръчката включва изграждане на интегрирано решение за сигурност, осигуряващо управлението на ресурси и интеграция с регистри и системи за видеонаблюдение. Критериите за оценка на офертите са техническото предложение с тежест 60% и цената - с 40%. Офертите на кандидатите трябва да отговарят на четири технически показатели. Участниците трябва да са изпълнили поне една дейност, идентична или сходна с тази на поръчката през последните три години, да разполагат с персонал с ръководен състав с определена професионална компетентност и да прилагат системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания.

Продължителността на изпълнение на поръчката е 9 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

Изграждане на център за обработка на нарушенията към МВР

4.8 млн. лв.

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН). Основната цел на поръчката е проектиране, доставка, изграждане, оборудване и поддръжка на необходимия технологичен ресурс и всички компоненти и системи за надеждното функциониране на центъра. С това се цели да се постигне централизирана и автоматизирана обработка на нарушенията, регистрирани в системата; намаляване влиянието на субективния фактор при отчитане на нарушенията съгласно Закона за движение по пътищата и повишаване събираемостта на финансовите средства от наложените глоби, свързани с нарушенията, обработени в рамките на системата.

Критериите за оценка на офертите са техническото предложение с тежест 60% и цената - с 40%. Двата технически показателя, които се взимат предвид, са качество и обхват на предоставения идеен проект и устойчивото развитие на системата. Освен това кандидатите в търга трябва да са изпълнили поне една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните три години. За такива дейности се считат доставка, инсталиране, конфигуриране и интеграция на хардуерни и софтуерни продукти; инсталиране и поддръжка на предоставяната система за управление на база данни.

Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

Доставка на хардуер и системен софтуер

4.18 млн. лв.

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за доставка на хардуер и системен софтуер във връзка с обмена на информация с държавите - членки на ЕС, по "Фонд за безопасност на движението". Критериите за оценка на офертата са цената с тежест 40% и техническият показател - с 60%. В последния влизат два подпоказателя: реализация на изчислителната ифраструктура и реализация на дейностите по конфигуриране на СУБД и миграция на данните.

За да участват в търга, участниците трябва да са изпълнили поне една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните три години.

Поръчката трябва да се изпълни за 270 дни. Оферти могат да се подават до 23 август 2017 г.

Инженеринг на сградата на общинска администрация в Благоевград

2.77 млн. лв.

Община Благоевград обяви обществена поръчка за инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на сградата на общинската администрация в Благоевград. Процедурата е във връзка с изпълнение на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради", финансиран по оперативна програма "Региони в растеж".

Критериите за оценка на офертите са цената с тежест 60%, гаранционният срок - с 10%, срокът за изпълнение на строителството - с 25%, и срокът за проектиране - с 5%.

Продължителността на изпълнение на поръчката е 275 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 18 август 2017 г.

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в кв. "Подуяне" в София

2.1 млн. лв.

Столична община - район Подуяне, обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с "Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради". Поръчката е разделена на шест позиции, като участниците могат да подават оферти само за една.

При две от позициите критериите за оценка на офертите са два: цената с 60% и техническият показател - с 40%. При останалите четири единственият критерий е цената. Участниците трябва да са изпълнили поне една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните три години.

Поръчката трябва да бъде изпълнена за максимум 120 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 23 август 2017 г.

Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Шишманци, общ. Раковски

1.9 млн. лв.

Община Раковски обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на с. Шишманци. Реконструкция на водопроводна мрежа включва изграждане на три главни клона, изпълнение на сградни водопроводни отклонения и монтиране на спирателни кранове, противопожарни хидранти и други.

Критериите за оценка са цената с тежест 30% и качеството на изпълнение - със 70% . В последния влизат три подпоказателя: начин на изпълнение, мерки за достъпност и срок за изпълнение.

Участниците трябва да са участвали в изпълнението на строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката и изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Продължителността на изпълнение на поръчката е 10 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 21 август 2017 г.

Доставка на лекарства за Специализираната болница за активно лечение и хематология в София

1.5 млн. лв.

"Специализирана болница за ативно лечение на хематологични заболявания" ЕАД - гр. София, обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти. Поръчката включва 15 позиции. Цената е единственият критерий за подбор на офертите. Продължителността за изпълнение на доставката е 18 месеца. Крайният срок за подаване на офертите е 29 август 2017 г.