Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

3739 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открита процедура

"Разработване на продуктови и производствени иновации"

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Допустими кандидати: В процедурата могат да участват всякакви по размер компании както самостоятелно, така и в партньорство с научна организация.

Срок: Проектни предложения се приемат до края на работния ден на 26 септември 2017 г.

Общ бюджет: 68.5 млн. лв.

Финансиране за един проект: Минималният размер на помощта за един проект е 100 хил. лв., а максималният зависи от размера на кандидатите. Микро- и малките фирми могат да получат до 500 хил. лв., средните компании - до 750 хил. лв., а големите - до 1 млн. лв.

Още по темата тук.

Новини

Увеличен е бюджетът за иновации в стартиращи предприятия

Комитетът за наблюдение на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" взе решение за увеличаване на бюджета по процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" с 11.4 млн. лв. Увеличението позволява да бъдат финансирани допълнително 31 проектни предложения, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 80 точки и повече. Първоначално бяха одобрени 52 проекта с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 19.5 млн. лв.

Общо 238 проекта ще получат помощ за енергийна ефективност

Оценителната комисия публикува списъците на одобрените, резервните и отхвърлените проекти, които са кандидатствали за финансиране по процедура "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия". От разгледаните общо 927 проекта по процедурата предложени за финансиране са 239 кандидати, като за тях е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 172.5 млн. лв.

В същото време управляващият орган започна да разпраща уведомления за установени нередности на кандидатите по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". Компаниите трябва да представят изисканите документи или разяснение в срок от една седмица от получаване на уведомлението.

Допълнително 35 компании получават финансиране за иновации

Допълнително 35 компании бяха поканени да сключат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията". Това стана, след като бюджетът на процедурата беше увеличен с 10 млн. евро (19.7 млн. лв.), за да може да се финансира част от проектите, които са преминали успешно оценката, но за които средствата не са достигнали. За целта те трябваше да са получили най-малко 78.5 точки. Общият бюджет на процедурата без допълнителните средства беше 97.8 млн. лв. Подадени бяха общо 532 проекта.

Публикуван е списък на отхвърлените клъстери

Управляващият орган на програмата публикува списък на общо 24 проекта, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура "Развитие на клъстери в България". Отхвърлените кандидати могат да подадат възражения в едноседмичен срок.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Ваучери за заети лица"

Начало - Приемът на заявления започна на 15 юни.

Краен срок - Приемът ще бъде преустановен при достигане на определения финансов ресурс по схемата, който е 50 млн. лв.
Кандидати - Заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Дейности - Желаещите имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици или дигитална компетентност. Финансови условия - безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Резултати - Към 14 юли подадените заявления за включване в обучения с ваучери са 31 хил. От тях 16 134 заявления са подадени по електронен път. Очакванията са, че с планираните средства 54 хил. заети лица ще могат да повишат своята квалификация.

Новини

Подкрепа за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда

До 21 юли работодателите имаха възможност да кандидатстват по две нови насърчителни мерки за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда. Общият бюджет по тях е 619.2 хил. лв.

Субсидии се предоставят от държавата при осигуряване на работа на безработни лица, както и на хора с увреждания. Изискването към безработните е да са били записани в бюрото по труда не по-малко от шест месеца или да са на възраст до 24 или над 50 години, или да са с основно и с по-ниско образование. Лицата с трайни увреждания също трябва да са регистрирани в бюрата по труда. С предоставяните чрез Агенцията по заетостта средства се покриват до 50% от разходите за заплати и осигуровки за сметка на работодателя за безработните лица и до 75% - за хората с увреждания. Работодателите сами преценяват каква да е продължителността на трудовите договори с наетите лица, като тя не може да е по-малка от 3 месеца. Максималният срок за финансиране на работните места от държавата е 12 месеца.

Преференциите са по линия на Закона за насърчаване на заетостта и се предоставят под формата на държавна помощ. За тях могат да кандидатстват работодатели от всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработка и търговия на селскостопански продукти или със закриването на въглищни мини, както и осъществяващи износ на стоки или дейности, реализирани с условие за използване на местни стоки за сметка на вносни.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Предстояща процедура

Мярка 14 "Хуманно отношение към животните"

Срок за кандидатстване - от 21 август до 25 септември

Бюджет - левовата равностойност на 56.858 млн. евро. Първото подадено заявление за подпомагане от земеделските стопани ще е и заявление за плащане. Цел - осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето, повишаване на безопасността на труда, осигуряване на качествени и безопасни храни, опазване на околната среда. Допустими кандидати: регистрирани земеделски стопани, собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект - пасище.

Подпомагани дейности: подкрепа на селскостопански производители с животновъдни стопанства за реализиране на един или повече доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните, които надхвърлят съответните задължителни стандарти. Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.

Типове дейности:

1. Осигуряване на свободна подова площ - на не по-малко от 10% над задължителния стандарт

2. Осигуряване на условия за свободно отглеждане на открито

Финансови условия:

- Предвиденото плащане за осигуряване на свободна подова площ за дребни преживни животни е 44.40 евро за брой, за крави и биволици над 24-месечна възраст е 42.71 евро, а за телета и малачета (до 6-месечна възраст) – 27.46 евро.

- За свободно отглеждане на открито размерът на компенсаторните плащания е 24.54 евро за едро преживно животно и 22.50 евро за дребно преживно животно. Изисква се минимум 160 дни годишно отглеждане на открито, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор.

Новини

Над 11.3 млн. лв. извънредна помощ за животновъдите

Управителният съвет на фонд "Земеделие" одобри над 11.3 млн. лв. национално финансиране по схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Подпомагането се предоставя в допълнение към помощта, осигурена от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, предоставена през 2016 г. В периода на прием бяха подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, която се разпределя по три схеми, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане. Помощта ще бъде изплатена от Държавен фонд "Земеделие" на отговарящите на условията за подпомагане земеделски стопани, въз основа на броя животни, одобрени за подпомагане по съответната схема.

- По Схемата за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие допълнителна национална помощ ще получат стопани – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които през 2016 г. са отглеждали и са заявили за подпомагане от 5 до 20 крави, юници и биволици, както и от 10 до 49 овце-майки и кози-майки. - По Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи на производство ще се подпомогнат животновъди, които през 2016 г. са отглеждали и са заявили за подпомагане над 20 крави, юници или биволици, както и 50 и повече овце-майки и кози-майки. Помощта ще се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози-майки в едно стопанство. Изискване към кандидатите по схемата е и поне един от животновъдните обекти в стопанството им да е регистриран в населено място в състава на община, включена в нитратно уязвима зона, или да имат работещи биогаз инсталации с преработка на биомаса от животновъдни обекти. - По Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство допълнително национално финансиране ще получат земеделски стопани, които през 2016 г. са заявили за подпомагане над 20 крави или биволици. Помощ ще се предостави и на животновъди, отглеждали и заявили за подпомагане 50 или повече овце-майки и кози-майки, допустими по същите две схеми. Кандидатите по тази схема трябва да прилагат екстензивни методи на производство – пасищно или оборно-пасищно, както и всички техни животновъдни обекти да са регистрирани в населени места, чиито землища не попадат в общини, включени в нитратно уязвими зони. Помощ се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози-майки в едно стопанство.

Изискване към кандидатите по трите схеми за извънредна помощ е да не са заявили за подпомагане през 2016 г. постоянно затревени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) или да са заявили такива, чийто размер не надвишава 10 декара на една животинска единица.

Индикативните ставки на извънредната помощ и по трите схеми ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK