Делът на българите, които започват собствен бизнес, расте леко

Сред основните пречки за предприемачите са липсата на държавна подкрепа и адекватно образование и корупцията

GEM България
GEM България    ©  GEM България
GEM България
GEM България    ©  GEM България
4.8% е делът на българите, които се заемат с предприемачество през 2016 г., спрямо 3.5% година по-рано. Стойностите остават сред най-ниските в света, според Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България.

Делът на българите, които се заемат с предприемачество, се увеличава, като през 2016 г. нивото на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в страната достига 4.8% (в сравнение с 3.5% година по-рано). В това се включват 2.6% от пълнолетното население в страната, които са ангажирани с възникващи предприемачески начинания, както и 2.2% нови собственици на бизнес. Въпреки нарастването на годишна база обаче стойностите остават сред най-ниските в света, става ясно от втория национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България.

Трудно начало

Според резултатите от проучването две трети от българите смятат, че предприемачеството носи висок обществен статус и възможност за професионално израстване, но делът им намалява спрямо година по-рано – т.е. обществените нагласи към предприемачеството не се засилват, а по-скоро са в застой, отчитат авторите на доклада. Медийното внимание към темата също намалява, посочват те.

Междувременно обаче действащите предприемачи в страната мислят за себе си като за много по-подготвени за тази кариера в сравнение с наблюдаваното преди година – през 2016 г. делът на пълнолетните българи, които смятат, че имат необходимите способности за предприемачество, се повишава до 39.7% спрямо 35.2% за 2015 г. Това се отразява и в стойностите на показателя, който измерва нивата на страх от провал – намаляват спрямо година по-рано (виж таблицата). Въпреки това, делът на хората в страната, които решават да се заемат със собствен бизнес, е изключително нисък. Влияние в тази посока оказва и отчетената от проучването изключително ниска припознаваемост на възможностите за предприемачество в България – през 2016 г. едва една пета (21%) от пълнолетното население в страната осъзнават добри възможности за стартиране на бизнес (15.8% през 2015 г.).

Сред основните предизвикателства пред средата за предприемачество са липсата на достатъчна държавна подкрепа за хората, които започват собствен бизнес, и високата корупция, която остава у населението нагласата, че усилията им не биха довели пряко до професионалната им реализация без необходимите връзки (виж графиката). Сериозни спънки, идентифицирани в резултат на национално експертно проучване, проведено в рамките на доклада, са и липсата на адекватно образование и капацитет за предприемаческа дейност, посочват авторите.

Прохождащите компании

В по-голямата си част (близо 60%) стартиращите компании в България работят в областта на търговията на дребно или на едро. Това е един от секторите, върху които най-силно се отразяват флуктуациите в икономическия цикъл – т.е. предприемаческата активност в страната е силно подвластна на промените в пазарните условия.

"Почти една пета от новите предприятия се числят към секторите с по-висока добавена стойност като производство и здравеопазване, образование, правителствени и социални услуги, докато делът на транспорта и съобщенията, информационните и професионалните услуги възлиза на по-малко от 15% от предприемачеството в начална фаза. По същество България има по-малък дял от стартиращите фирми в начална фаза, които спадат към наукоемките сектори на дейност, отколкото иновационно обусловените икономики", се посочва в доклада. Все пак изследването отчита ръст в дела на предприемачите, които смятат, че продуктът, който предлагат, е нов за всички или за някои клиенти – от 14.5% до 17.5%.

Сред положителните новини от проучването е и нарастването в дела на младите компании, чиито мениджъри очакват бизнесът им да създава нови работни места в следващите пет години. През 2016 г. такива са 34.1% от предприемачите в начална фаза в сравнение с 27.6% година по-рано, като подобрението е почти двойно при собствениците на компании, които планират наемането на над 5 нови служители – 13.4% спрямо 7.3% за 2015 г.