Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

3482 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Новини

Малки фирми ще получат допълнително 154 млн. лв. за енергийна ефективност

Малките и средните предприятия, които получиха високи оценки в процедурата за енергийна ефективност от 2016 г., но за които не достигна финансиране, все пак ще имат възможност да вземат субсидия за проектите си. Това стана възможно, след като комитетът за наблюдение на програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) реши да увеличи бюджета със 154.1 млн. лв., с което общата сума става почти двойно по-голяма. Причината за решението е, че бяха подадени огромен брой добри проекти, а първоначално предвидените 176 млн. лв. (90 млн. евро) на практика стигнаха едва за една четвърт от тях. Според решението на комитета за наблюдение сега допълнителните средства ще стигнат за субсидии за проекти със 77 точки оценка за микро- и малки предприятия и 76 точки за средните. Компаниите ще бъдат поканени да предоставят стандартните доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Още по темата тук.

Общо 52 големи предприятия ще получат субсидии за енергийна ефективност

Общо 52 проекта на големи компании са предложени за финансиране по процедурата "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Те ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на 96.5 млн. лв. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване. В процедурата бяха подадени 161 проектни предложения. От тях 86 са включени в резервния списък, тъй като покриват критериите, но за тях не достига финансиране. Отхвърлени са 14 проекта, които не отговарят на административните или техническите критерии.

Удължен е срокът за представяне на доказателства от одобрени бенефициенти

С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен, съобщиха от управляващия орган. В тази връзка кандидатите, които са поканени да предоставят документи за сключването на административни договори по процедури "Развитие на клъстери в България" и "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", следва да считат, че срокът за представяне на доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, се удължава от 10 на 30 дни, считано от датата на получаване на първоначалното уведомление.

Патентното ведомство ще получи 8.8 млн. лв. за по-добри услуги

Патентното ведомство ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 8.8 млн. лв. (4.5 млн. евро) по процедура за директно предоставяне по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Договорът за това беше подписан миналия месец. Проектът е наречен "Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България" и трябва да приключи за три години.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Равни шансове"

Цел:

- Да се създадат предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания. - Да се повиши степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания. - Комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

- Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и националните политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.

Бюджет - 8 млн. лева чрез директно предоставяне на допустимите кандидати

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 100 000 лева, максимален - 391 166 лв.

Допустими кандидати - организациите на хора с увреждания и организациите за хора с увреждания, признати за представителни на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания с решение на Министерския съвет: Съюз на слепите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания, Асоциация на родители на деца с епилепсия, Българска асоциация "Диабет", Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите, Съюз на глухите в България, Асоциация на родители на деца с нарушено зрение, Съюз на инвалидите в България, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Българска асоциация за невро-мускулни заболявания, Национален център за рехабилитация на слепи, Национална организация "Малки български хора", Център за психологически изследвания, Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Национален алианс за социална отговорност, Национална потребителна кооперация на слепите в България, сдружение "Национална асоциация на хора с придобити увреждания".

Допустими за финансиране дейности:

- Извършване на изследвания, проучвания, анализи за потребностите на лицата и децата с увреждания и техните семейства в национален и регионален аспект - Подкрепа за дейността на центрове за лица и деца с увреждания
- Насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск - Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, включително чрез специализирани за различните увреждания и специфики събития и медийни кампании

- Местни социални дейности за социално включване.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 20.12.2017 година

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Новини

Ограничават дейностите, финансирани по общинската подмярка

Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. одобри обхвата на дейностите, за които ще бъде обявен вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Заради ограничения финансов ресурс по подмярката ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Допускат се и дейности за обновяване на обществени зелени площи – паркове, градини, както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура.

Над 43.5 млн. лева за лозарите

Фонд "Земеделие" преведе над 43.5 млн. лева по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро–винарския сектор за периода 2014 – 2018 година. Платените субсидии покриват 75% от направените разходи по 221 проекта на лозари, поели ангажимент да разширят стопанствата си през финансовата 2017 г.

Бюджетът по мярката за тази финансова година е над 50.254 млн. лева, което означава 86.70% усвояемост, съобщават от фонда. Мярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята. Финансират се собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Националната лозаро-винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 г. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари

Пчеларите получиха 3.250 млн. лева по националната програма

Фонд "Земеделие" изплати 3 250 301 лева на 1628 кандидати, изпълнили поетите ангажименти по Националната програма за пчеларство (2017 - 2019). Общият бюджет на Програмата за тригодишния период е близо 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 г. ресурс е 4.758 млн. лв. Усвояемостта по програмата за тази година е около 70%, уточняват от фонд "Земеделие".

До 15 август 2017 г., когато изтече крайният срок, бяха подадени 1648 заявления за плащане по петте отворени мерки от програмата. По мярка Д финансова помощ са заявили около 970 пчелари, които получиха 2 159 778 лв. За купуване на оборудване за първичен добив и обработка на пчелен мед по мярка А са внесени близо 300 документа, по които са платени 340 550 лв. По мярката за рационализиране на подвижното пчеларство подпомагане от 7500 лв. получиха трима земеделски стопани. По мярка Б за борба с вароатозата са изплатени 709 676 лв. на 1221 пчелари. По мярката за анализ на пчелните продукти са преведени общо 32 796 лв. на 250 земеделски стопани.

Пчеларите, получили подкрепа по програмата за 2017 г., са реализирали одобрените от фонд "Земеделие" разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на настоящата финансова година. Средствата са преведени след приключване на задължителните административни ревизии и направените проверки на място, чрез които се установява дали кандидатите са изпълнили дейностите по договорите коректно.

Основната цел на програмата е подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти, опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Тригодишната Национална програма за пчеларство, която ще се изпълнява до 2019 г., е част от селскостопанските пазарни механизми, предвидени в Общата селскостопанска политика на ЕС. Това е четвъртата поред програма в сектора, реализирана в България, след приемането на страната в ЕС.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK