Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват

2966 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Новини

Близо 140 компании ще получат субсидии за иновации

Общо 139 проекта ще получат европейско финансиране за разработване на продуктови и производствени иновации по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това става ясно от списъка с предложените за финансиране проекти, който трябва да бъде одобрен финално от директора на управляващия орган. Малки, средни и големи компании ще си поделят 65 млн. лв. субсидии, с които ще покрият част от стойността на проектите си. С европейските средства предприятията могат да правят изследвания, изпитания и измервания за разработването на иновация, както и да създават и тестват прототипи и пилотни линии. Част от парите могат да се използват и за покупка на дълготрайни материални активи, специализиран софтуер и защита на индустриална собственост.

Още по темата тук.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Открити процедури

Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Цел: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

- по-добро използване на факторите за производство; - въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

Краен срок: 16.05.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет: 166 243 000 лв.

Кандидати:

- земеделски стопани; - признати групи или организации на производители;

- еднолични търговци и юридически лица.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект - 29 337 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат - 3 911 600 лв.

Максималeн интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

- за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в продукти - 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

- за проекти, представени от големи предприятия - 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими дейности:

- внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им и/или
- внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или - намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или - постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
- подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или - опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или - подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
- подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или - подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

- подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Производствени сектори за извършване на инвестиции:

- мляко и млечни продукти; - месо и месни продукти; - плодове и зеленчуци, включително гъби;
- пчелен мед и пчелни продукти; - зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; - растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; - готови храни за селскостопански животни (фуражи);

- гроздова мъст, вино и оцет.

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

Цел:

- Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

- Насърчаване на заетостта.

Краен срок: 14.06.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет – 43 027 600 лв.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат - не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Не е предвиден минимален размер.

Максимален срок за подпомагане - 5 години срещу представен бизнес план.

Два етапа за изплащането на помощта:

- първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;

- второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро - когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.

Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

1. Процедура чрез подбор – Улици. "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях"

Краен срок: 9.07.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет - 97 790 000 лв.

Максималeн размер на общите разходи за едно проектно предложение - 600 000 евро за един кандидат община.

Кандидати:

- общини от селските райони;

Бюджет - 14 668 500 лева

Максималeн размер на общите допустими разходи за един проект - 500 000 евро за един кандидат община.

Кандидати:

- общини от селските райони;
- общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич;

- общините Сандански, Разлог, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Провадия, Белоградчик, Козлодуй, Мездра, Севлиево, Генерал Тошево, Крумовград, Троян, Берковица, Пещера, Червен бряг, Никопол, Тутракан, Нова Загора, Девин, Златоград, Самоков, Ботевград, Попово, Ивайловград, Свиленград, Нови пазар, Елхово.

3. Процедура чрез подбор - Детска градина. "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината"

Краен срок: 13.07.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет: 9 779 000 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект - 500 000 евро за един кандидат община.

Кандидати:

- общини от селските райони; - общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич;

- общините Сандански, Разлог, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Провадия, Белоградчик, Козлодуй, Мездра, Севлиево, Генерал Тошево, Крумовград, Троян, Берковица, Пещера, Червен бряг, Никопол, Тутракан, Нова Загора, Девин, Златоград, Самоков, Ботевград, Попово, Ивайловград, Свиленград, Нови пазар, Елхово

4. Процедура чрез подбор - Физкултурен салон "Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура и която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината"

Краен срок: 13.07.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет - 14 668 500 лв.

Максимален размер на общите разходи за еднo проектно предложение - 250 000 евро за един кандидат община.

Кандидати:

- общини от селските райони;
- общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич, с изключение на строителните граници на административния център на тези общини;

- общините Сандански, Разлог, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Провадия, Белоградчик, Козлодуй, Мездра, Севлиево, Генерал Тошево, Крумовград, Троян, Берковица, Пещера, Червен бряг, Никопол, Тутракан, Нова Загора, Девин, Златоград, Самоков, Ботевград, Попово, Ивайловград, Свиленград, Нови пазар, Елхово.

5. Процедура чрез подбор - Площи. "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение"

Краен срок: 13.07.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет - 19 558 000 лв.

Максимален размер на общите разходи за едно проектно предложение - 400 000 евро за един кандидат община.

Кандидати:

- общини от селските райони;

- общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич

6. Процедура чрез подбор - Спорт. "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура"

Краен срок: 13.07.2018 г. 17:30 ч.

Бюджет - 19 558 000 лв.

Максимален размер на общите разходи за едно проектно предложение - 50 000 евро за един кандидат община.

Бюджет - 19 558 000 лв.

Максимален размер на общите разходи за едно проектно предложение - 500 000 евро.

Кандидати:

- общини от селските райони;

- общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич;

- общините Сандански, Разлог, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Провадия, Белоградчик, Козлодуй, Мездра, Севлиево, Генерал Тошево, Крумовград, Троян, Берковица, Пещера, Червен бряг, Никопол, Тутракан, Нова Загора, Девин, Златоград, Самоков, Ботевград, Попово, Ивайловград, Свиленград, Нови пазар, Елхово.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK