Над 70 проекта се борят за 5 млн. лв. от Националния иновационен фонд

Тази година правилата за оценка са променени с цел съкращаване на сроковете и улесняване на фирмите

В деветата сесия на Националния иновационен фонд, която приключи на 25 юли, са подадени 72 проекта. Те ще се борят за разпределение на субсидии с общ бюджет 5 млн. лв. Договорите с одобрените кандидати трябва да бъдат подписани до края на годината, защото в противен случай отпуснатите от държавата средства за финансиране на фирмени иновации чрез фонда ще бъдат изгубени.

"Броят на подадените проекти е почти три пъти по-малък от кандидатствалите на предишната, осма сесия. Очевидно проблемите с процедурите и оценяването на кандидатите при предишния кръг и двегодишното забавяне при сключването на договорите си казват думата", коментира за "Капитал" проф. д-р Теодора Георгиева, председател на експертния съвет по иновации към фондация "Приложни изследвания и комуникации".

След скандалната осма сесия

Националният иновационен фонд, който се управлява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, е единственият инструмент за субсидиране на фирмени иновации, ако не се броят европейските средства. Безвъзмездното държавно финансиране подкрепя научноизследователски и развойни проекти, включително до разработката на прототип.

Предишната (осма) сесия на фонда за набиране на предложения за финансиране беше през септември 2016 г. с участието на рекордно много компании - подадени бяха 192 проекта при общ бюджет от 5 млн. лв. Седмият кръг на финансиране също беше силен - предложенията бяха 152, а предвидените средства - двойно повече.

Десет месеца след кандидатстването от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия заявиха, че външните независими оценители - учени и професори, са поискали допълнително време за разглеждането и оценяването на постъпилите проекти.

През септември 2017 – т.е. година след откриването на осмия кръг за набиране на проекти и след множество сигнали от компании за забавяне на процедурата, от агенцията изпратиха съобщение, че при класирането на кандидатите са извършени нарушения, че процедурата е опорочена и затова трябва да бъде прекратена. Скандалната сесия беше на ръба да се провали, но в крайна сметка с голямо закъснение с близо 20 компании бяха сключени договори за финансиране. Стигна се и до смени в ръководството на агенцията.

Всичко това доведе и до промени в правилата за кандидатстване и оценка на проектите, които бяха обсъдени с представители на бизнеса и научните среди.

Новостите тази година

Новите правила за управление на средствата чрез иновационния фонд предвиждат намаляване от 60% на 50% на разходите по проектите за дълготрайни материални активи. Целта е да се насърчи интелектуалният труд, а не инвестициите в готово оборудване. По същата логика са направени и промени, които предвиждат до 10% от средствата да се ползват за външни услуги (досега този процент е бил 25).

Необходимият брой точки за класирането на подадените проекти е увеличен от 60 на 70. Разписани са подробни правила за действия при хипотеза двама кандидати да имат равни оценки. Преди това поради липсата на такива текстове управителният съвет на фонда е вземал решения ад хок (за точно определен казус). Промените сега предвиждат при такава ситуация първо да се сравнят оценките на двамата кандидати по критерий "Иновативност", а след това - по "Икономическа перспективност". Ако и в двата случая резултати са равни, предимство ще има този, който първи е подал проектното си предложение.

Ще бъде създаден списък с резервни проекти, които са получили между 60 и 70 точки. Целта е те да бъдат финансирани, ако остане наличен финансов ресурс или някой от спечелилите кандидати се откаже.

Изплащането на възнагражденията на работещите в звеното за контрол и на външните експерти е съобразно с извършената работа и ще е пропорционално на подадените проекти. Ясно се разграничават задълженията на наблюдателите по процедурата от тези на контролното звено – досега такова детайлизиране е липсвало и се е стигало до препокриване на дейността, а оттам и до удължаване на сроковете за оценката.

От първата сесия на фонда през 2005 г. досега са сключени 470 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 83.5 млн. лв. Реално изплатените субсидии обаче са по-малко, защото част от проектите не са били изпълнени и финансирани. Данните показват, че до петата сесия включително близо половината от договаряните средства не са били изплащани и едва при шестата и седмата сесия преведените суми са се доближили до договорените.

Какво финансира фондът

Тематичните области, в рамките на които трябва да попадат изготвените проекти за Националния иновационен фонд, са четири: мехатроника и чисти технологии; информационни и комуникационни технологии и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните технологии.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 хил. лв. Подкрепата не трябва да надвишава 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.

Към тези стойности може да има надбавки за малки и средни предприятия или за сътрудничество с други организации, така че максималният интензитет на помощта да достигне 80% от разходите по проекта. Не се допуска финансиране само на индустриални научни изследвания без дейности в областта на експерименталното развитие.

За финансиране могат да участват компании както самостоятелно, така и в партньорство с други предприятия или организации за научни изследвания. За разходи по проектите се признават възнаграждения (до 70% от общите разходи), закупуването на инструменти и оборудване, материали и консумативи, както и командировки в чужбина, ако там се намира партньорът. Покриват се и разходите за възлагане на външни услуги, но само ако те са за научни изследвания.