Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Предстояща процедура

Малки и средни фирми ще кандидатстват за 147 млн. лв. за производствен капацитет

Общо 146.7 млн. лв. (75 млн. евро) ще бъдат разпределени за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия. Процедурата все още предстои да стартира, като документите бяха публикувани за обществено обсъждане до 1 ноември. От този етап до откриване на самата процедура обикновено отнема около половин година. Предвижда се минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на проект, да е 100 хил. лв. Максималният размер ще зависи от категорията на кандидата - 500 хил. лв. за микропредприятие, 750 хил. лв. за малко и 1 млн. лв. за средно предприятие. По процедурата кандидатите ще могат да участват само самостоятелно, а не в партньорство.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА

Проект "Красива България"

Кандидати: общини, областни управи, държавни институции, контролни органи

Бюджет: програмата ще финансира проекти с бюджет между 60 хил. и 400 хил. лв. с ДДС по три мерки:

1. "Подобряване на обществената среда в населените места"

- Дейности - допускат се проектни предложения, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в обществени сгради в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, както и в прилежащите им външни пространства.
- Изискване към кандидатите - да са собственици на обектите или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. - Максимална сума за финансиране на един проект - 120 хил. лв. с ДДС.

- Съфинансиране от кандидата - най-малко 50% от общия бюджет.

2. "Подобряване на социалната инфраструктура"

- Дейности - ще се финансират проекти, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в обществени сгради в областта на образованието и науката (детски ясли и градини, училища, ВУЗ, научни и академични звена и др.); здравеопазването (поликлиники, болници, центрове за спешна медицинска помощ и др.); предоставянето на социални услуги (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, за социална рехабилитация и интеграция, за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена "Майка и бебе", приемна грижа и обществени трапезарии).
- Максимална сума за финансиране на един проект - 120 000 лв. с ДДС,

- Съфинансиране от кандидата - най-малко 50% от общия бюджет.

3. "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип"

- Дейности - Мярката е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение и ще финансира строително-монтажни/ремонтни работи и ново строителство в съществуващи сгради или самостоятелни обекти за социални услуги от резидентен тип (центрове за настаняване от семеен тип или за временно настаняване, кризисен център, защитено или наблюдавано жилище, преходно жилище и приют). Максимална сума за един проект - 180 хил. лв. с ДДС. - Съфинансиране от кандидата - най-малко 30% от общия бюджет.

- Краен срок за кандидатстване - 18 януари 2019 г.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Национална програма по пчеларство

Начален срок за прием - от 12 ноември 2018 г. в областните дирекции на фонд "Земеделие" по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Краен срок за кандидатстване - до 23 ноември 2018 г.

Бюджет за 2019 г. - 4.759 млн. лв.

Мерки, дейности и бюджети:

- Мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари", дейност "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед" – бюджет 373.2 хил. лв.

- Мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата" - бюджет 1.866 млн. лв.

- Мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство" - бюджет 77.6 хил. лв.

- Мярка Г "Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти" - бюджет 62.3 хил. лв.

- Мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС" - общ бюджет 2 379 298 лв.:

--- Дейност 1 "Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина" - бюджет 933 хил. лв.

--- Дейност 2 "Поддържане или увеличаване на пчелните семейства" - бюджет 1.026 млн. лв.

--- Дейност 3 "Закупуване на пчелни майки" - бюджет 419.9 хил. лв.

Още от Капитал