Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

2799 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открита процедура

"Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия"

Близо 147 млн. лв. ще бъдат разпределени безвъзмездно сред малки и средни фирми, които искат да разширят производството си. Средствата са по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", а кандидатстването е до 21 май 2019 г. В процедурата могат да участват компании от най-различни сектори - от производство на храни до високотехнологични индустрии. Този път предимство ще бъде дадено на фирми, които досега не са получавали пари по програмата.

Още по темата тук.

Новини

Над 2000 са кандидатите за субсидии за предприемачество

Над 2000 са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедурата "Насърчаване на предприемачеството" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Само в рамките на първия краен срок са подадени 820 проектни предложения, като заявената по тях безвъзмездна финансова помощ е за над 146 млн. лв. Вторият краен срок за кандидатстване приключи на 10 декември 2018 г. Бюджетът на процедурата е 67.2 млн. лв., като максималният размер на помощта е 200 хил. лв. на проект.

Брюксел одобри промени в ОПИК

Европейската комисия одобри предложените от управляващия орган промени в оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Те са свързани с прехвърлянето на 43.5 млн. евро от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" към ОПИК, както и включването на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка между България и Гърция сред допустимите дейности по програмата.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.

Цел: повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите

Начален срок за прием на заявления: 28 януари

Бюджет за 2019: 21 802 818 лв.

Изисквания:

- По време на първия прием ще бъдат приемани и обработвани заявления за финансиране по мярката, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 2020 г. - Няма да се субсидират дейности, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години.

- Няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които са получили подкрепа за това през последните 5 години.

Интересът към мярката досега:

- 2018 е най-успешната за "Преструктуриране и конверсия на лозя", когато са изплатени 46 335 143 лева.

- Най-голям брой проекти са одобрени за презасаждане без промяна на местонахождението (модернизирани 75 лозови масиви) и изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване (одобрени 74 проекта).

Мерки по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.:

- "Популяризиране в трети държави",
- "Преструктуриране и конверсия на лозя", - "Инвестиции" - нова мярка с 16.6 млн. лева бюджет за 2019

- "Застраховане на продукцията" - нова мярка с 2 млн. лева бюджет за 2019.

Още по темата тук

НОВИНИ

Пчеларите кандидатстват за субсидии до 18 януари

До 18 януари 2019 г. ще се проведе нов прием за финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по пчеларство, съобщиха от фонд "Земеделие". Документи се приемат в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Мерки Б, Г и Д включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и купуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при купуването на дребен пчеларски инвентар, а мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от фонд "Земеделие".

Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия, като общият й бюджет е приблизително 14.28 млн. лева. За 2019 г. финансовият ресурс е 4 758 590 лева, като по време на първия период на приема през ноември 2018 г. са подадени близо 1400 заявления за подпомагане с размер на заявената финансова помощ над 3.9 млн. лв.

Срокът за прием на заявления за плащане по мярка 14 се удължава до 18 януари

Срокът за подаване на заявления за плащане по мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. се удължава до 18 януари 2019 г., съобщиха от фонд "Земеделие". Одобрената и изплатена финансова помощ ще бъде до размера на одобрените животински единици по мярката и дейности през първия прием – 2017 г., при максимално увеличение на животните с до 10%. Средствата ще бъдат преведени след приключване на всички проверки за допустимост.

Субсидиите по мярка 14 са под формата на ежегодни компенсаторни плащания. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години, ако стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за плащане.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Програма за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Набиране на проектни предложения - от 15 февруари

Цел - да повиши конкурентоспособността на малките и средните предприятия, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.

Бюджет: 10 млн. евро, от които 30% ще бъдат насочени към новосъздадени малки и средни предприятия.

Финансови параметри:

- Минимална обща допустима инвестиция (за проект): 300 хил. евро - Максимална обща допустима инвестиция (за проект): 600 хил. евро

- 65% субсидия (помощта се отпуска чрез de minimis – до 200 000 евро) и 35% собствен принос на кандидатите.

Допустими кандидати:

- малки и средни предприятия, регистрирани в допустимия по програмата регион (за България - в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково), в т.ч. клонове, регистрирани като самостоятелни юридически лица. - В дадено проектно предложение следва да участват само по едно предприятие от всяка от партниращите държави.

- Едно предприятие може да кандидатства само по един проект.

Допустими дейности:

- Производство на хранителни продукти, Производство на тъкани, Здравеопазване, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни изделия от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения.

- Въведен е допълнителен критерий, даващ приоритет за подкрепата на производствени предприятия.

Допустими разходи:

- дребномащабни инвестиции (строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване и др.), - купуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и авторски права, - разходи за персонал и др.

- Дадено проектно предложение може да включва изцяло инвестиционни дейности.

Продължителност: максималната продължителност на проектите е 3 години

Кандидатстване:

- Всички заявления ще се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни помощи на Гърция – www.ependyseis.gr (операции за държавна помощ).

Краен срок за кандидатстване: 15 април (14:00 ч.)

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 г.

Мярка 2.1 "Иновации в аквакултурата"

Цел - да се даде възможност на научноизследователските организации да ориентират своите изследвания в областта на аквакултурите към приложни дейности, свързани с практиката; да се скъси пътят на тяхната развойна дейност до производителите на аквакултури; издигане на нивото на използваните технологии в производството на аквакултури, прилагане на иновативни практики, осигуряване на по-лек достъп на производителите до иновативни решения и технологии, по-високо равнище на опазване на околната среда,

Бюджет - 3 033 492.33 лв.

Финансови условия:

- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 10 000 лв. - Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 350 000 лв.
- Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които не са малки и средни предприятия, се намалява с 20 процентни пункта.

- Максимална продължителност за изпълнение на един проект - 24 месеца.

Допустими кандидати:

- организации в областта на рибарството – акредитираните висши училища, институтите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия, научни звена към предприятия, научни центрове към обществени организации, независими научни центрове, частни научни центрове
- регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор "Рибарство", съвместно с научна организация или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача - производители на аквакултури и асоциации на организации на производители съвместно със свои членове и научна организация или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача

- изброените кандидати съвместно с аналогични структури от други страни.

Допустими партньори:

- организация или сформиран научен колектив за изпълнение на определена задача е задължителен партньор за всички кандидати.

Допустими дейности:

- разработване на нови и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и мониторинг на места, подходящи за аквакултури, включително избор на място; - решаване на технологични проблеми, свързани с видове, които са перспективни за отглеждане и развъждане като обект на аквакултурата и/или оптимизиране на интензивното отглеждане на ценни видове аквакултури;
- подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производството на аквакултури; - въвеждане на нови видове за страната или местни, но неизползвани до настоящия момент за интензивно отглеждане като обект за аквакултури; - опазване на околната среда, предоставяне на екологични услуги, ориентирани към опазване на водната околна среда, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
- подобряване на здравният статус на аквакултурите; - нови или подобрени системи за управление и организация на производството; - създаване/развитие на научноизследователска инфраструктура, която предлага услуги в подкрепа на иновациите и е насочена към прилагането на иновации в практиката;

- изграждане/развитие на учебно-експериментални бази за практическо обучение и развойна дейност към научните организации в областта на рибарството.

Подаване на проектни предложения: изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 1 април.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK