А1 и НАП: Развален телефон за 80 млн. лв.

Като цяло приемаме последното решение на съда като тревожен сигнал за всички чуждестранни инвеститори, които търсят и разчитат на предвидима данъчна и регулаторна среда, казват от мобилния оператор.

А1 и НАП: Развален телефон за 80 млн. лв.

Приходната агенция и мобилният оператор са в данъчен спор от далечната 2012 г., a засега резултатът е в полза на данъчните

Йоан Запрянов
32272 прочитания

Като цяло приемаме последното решение на съда като тревожен сигнал за всички чуждестранни инвеститори, които търсят и разчитат на предвидима данъчна и регулаторна среда, казват от мобилния оператор.

© Велко Ангелов


В един от най-големите данъчни спорове между компания и държавата засега резултатът е минус 80 млн. лв. за дружеството. Главен герой в историята, започнала преди цели 15 години, е мобилният оператор с най-много клиенти - А1, тогава "Мобилтел". Казусът е много специализиран и трудно може да послужи на други компании, защото и законите са се променили. Но е показателен за няколко неща. Първо, данъчните и съдът са в позиция, в която търсят максимално висока сума за бюджета. Второ, не всеки опит за данъчни спестявания може да е успешен, дори и с гласни и негласни уверения от управляващите. И трето, непостоянството в данъчната и съдебната практика няма как да е добър сигнал към инвеститорите.

Сблъсъкът между данъчни и мобилен оператор започва в далечната 2012 г. и е свързан с данък печалба. Компанията губи частично на втора инстанция серия от съдебни дела по няколко ревизионни акта на Националната агенция за приходите (НАП). Вследствие на тях дотук дружеството е платило над 80 млн. лева. Според данъчни консултанти казусът е сложен, решението му зависи от много технически детайли и не позволява еднозначно тълкуване - аргументи може да има както в защита на НАП, така и на компанията.

Междувременно последното решение на Върховния административен съд (ВАС) по същия казус се оказа още по-рестриктивно за телекома. А поуката за корпоративния свят обобщава Милен Райков, съдружник "Данъци и право" в EY - големите сделки по придобивания и преструктурирания попадат все по-често в радара на данъчната администрация и трябва да бъдат обмислени внимателно, защото могат да бъдат счетени за агресивни данъчни практики.

Сложни сделки и едно писмо

Историята започва в далечната 2004 г., когато притежател на оператора става дружеството "БидКо", в което 60% се държат от "М-тел холдинг", а 40% - от люксембургската "Страйп инвестмънтс" (тогава представители на финансови инвеститори), а целта е собствеността да се отдалечи от Майкъл Чорни. От общата цена 1.2 млрд. евро за покупка на 100% от капитала 650 млн. евро е заем, 450 млн. евро са средства на купувачите и 100 млн. евро - средства на телекома. "Мобилтел" се влива в "БидКо" и компанията отново се преименува на "Мобилтел". Формира се положителна търговска репутация (разликата между справедливата стойност на всички активи и цената, която плаща инвеститорът) и се отделят два нови актива - търговска марка (ТМ) и клиентска база (КБ).

Година по-късно първият български мобилен оператор е продаден отново. Telekom Austria придобива 100% от акциите на компанията чрез друго дружество със специална цел - "ТАГ Тел". Телекомът се влива в SPV-то и отново след завършването на сделката сменя името си на "Мобилтел". Прави се нова оценка на всички активи и пасиви на дружеството по пазарна цена. Формирана е положителна търговска репутация в размер на 594 млн. евро. Независимият оценител дава и цена от 509 млн. евро за клиентската база и 263 млн. евро за търговската марка. В резултат на тези преобразувания дружеството завежда счетоводно като нематериален дълготраен актив положителната репутация и отделя търговската марка и клиентската база като самостоятелни активи.

Още при първото придобиване от компанията искат становище от Министерството на финансите, тогава оглавявано от Милен Велчев. Въпросът е дали положителната репутация може да се амортизира данъчно, т.е. да се намалява печалбата през годините, а оттам и дължимият данък. Отговорът е положителен. От "Мобилтел" не искат второ становище от страна на министерството при втората сделка, защото тя е направена по идентичен начин на първия. Започва процес на данъчна амортизация на клиентската база и търговската марка с по 15% на година, която приключва през 2012 г.

През 2007 г. в дружеството започва данъчна ревизия за 2004 и 2005 г., където според телекома НАП указва как е трябвало да се отразят в данъчно-амортизационния план тези активи – клиентска база, търговска марка и положителна репутация. Те са били заведени "по малко по-различен начин". Дружеството е отчело акумулиране на амортизации макар и за краткия период между датата на придобиването и датата на вливането. Данъчните органи считат, че активите следва да се заведат в данъчния амортизационен план към датата на придобиването на компанията и да се амортизират според данъчните норми в ЗКПО, независимо от годината на придобиване на самите активи. В резултат данъчните органи излизат с два ревизионни акта, според които дружеството е обложено с около 10 млн. лева допълнителен корпоративен данък и лихви. Дружеството изцяло заплаща сумата и се съобразява с това третиране. Всички активи биват заведени и амортизирани според указанията на НАП.

Какъв е спорът

Междувременно Законът за корпоративното подоходно облагане е променен и считано от 1 януари 2007 г. положителната репутация вече не е данъчно амортизируем актив, съответно той се отписва и от плана на "Мобилтел". Клиентската база и търговската марка продължават да се амортизират. И така до юни 2012 г., когато НАП отново влиза на ревизия в телекома. В ревизионния акт се твърди, че от началото на 2007 г. дружеството не е имало право да амортизира клиентската база и търговската марка.

"Те дават противоречиви обяснения – първоначално в ревизионния доклад аргументите им са, че двата актива не са разграничими от положителната репутация и не е следвало да ги завеждаме като отделни активи. Те са вътрешно сформирани активи, респективно не трябва да се отчитат самостоятелно, които ние оборваме", твърдят от данъчния отдел на А1. От там допълват, че наемат външни консултанти, включително четирите големи – KPMG, PWC, EY, Deloitte, за независимо становище дали е следвало тези активи да бъдат заведени самостоятелно. И четирите компании по думите на представители на телекома излизат със становище, че те са разграничими и е трябвало да бъдат заведени самостоятелно.

От НАП оспорват, че търговската марка на дружеството и клиентската база не са придобити от друго лице, а са от категорията на т.нар. вътрешно създадени активи, т.е. те са възникнали в резултат на дейността. Според тях, ако подобни преобразувания, а именно притежаваното дружество да се влива, не бяха осъществени, посочените активи щяха да запазят характера си на "вътрешно създадени" и дружеството нямаше да отчита амортизации. Според данъчните в периода 2005 - 2012 г. дружеството отчита данъчни амортизации в размер на 1.5 млрд. лв. И така то си е спестило около 150 млн. лв. корпоративен данък. Основният довод на данъчните е, че последователните сделки по вливане на "Мобилтел" в "БидКо" и след това в "ТАГ тел" са насочени към отклонение от данъчно облагане.

Каквото каже съдът

По казуса до момента има четири окончателни съдебни решения и те са по ревизии за периода 2006 - 2010 г. Като за всяка година има отделен акт. В три от тях съдът разделя нематериалните активи търговска марка и клиентска база и приема, че първият е актив с неограничен полезен живот и не би трябвало да се амортизира за данъчни цели. От друга страна, приема, че клиентската база е нематериален актив с ограничен полезен живот 7 години.

Последното решение на второинстанционния съд от април тази година обаче е по-различно – с него Върховният административен съд казва, че и търговската марка е неамортизируем актив. В мотивите съдът посочва и още нещо - непоследователност в работата на органите, извършващи ревизия на един и същ данъчен субект. "Нещо повече - изрично в тези ревизионни актове приходните органи са указали на ревизираното дружество за отделянето на активите търговска марка и клиентска база, което е сторено, поради което съдът обосновано в обжалваното решение е изложил доводи защо няма да изследва осъществените през 2004 и 2005 г. бизнес комбинации дали с тях е извършено отклонение от данъчно облагане", се посочва в решението на съда.

"Нямаме обяснение на какво се дължи промяната в становището на съда в последното дело. ВАС променя становището си и казва, че последващото вливане на "Мобилтел" в специалното дружество няма друг икономически смисъл, освен да се възползваме от данъчните преференции. Което не е така, защото ние на практика още в началото сме казали "това е структурата на сделката, кажете какви биха били данъчните ефекти". Освен това ние имаме положителен ефект за тези активи, но за други сме имали отрицателен", твърдят от данъчния отдел на А1.

"Това, което не можем да си обясним, е промяната в решението на ВАС, след като вече имаме стабилна съдебна практика с три решения, които дават еднакви указания за една и съща сделка и едни и същи активи. Всичко това ни кара да се съмняваме във върховенството на закона, което е задължително условие за прозрачния инвестиционен климат и икономическото развитие на всяка демократична държава. Като цяло приемаме това решение като тревожен сигнал за всички чуждестранни инвеститори, които търсят и разчитат на предвидима данъчна и регулаторна среда. В момента обсъждаме с нашите акционери от "Телеком Австрия груп" какви да бъдат следващите ни стъпки като арбитраж или жалба пред Европейския съд", твърди Младен Маркоски, главен финансов директор на "А1 България". Той добавя, че са особено притеснени, защото има в ход още две данъчни дела за 2011 и 2012 г.

На данъчни адвокати също им прави впечатление, че при една и съща сделка и едни и същи активи с последното си решение съдът на втора инстанция вече твърди, че няма бизнес комбинация, вливанията са вътрешни и че и клиентската база и марката не са амортизируеми активи. "Има аргументи и в едната, и в другата посока. Но българският съд е фискално настроен. И не е рядко срещана практика при една и съща фактическа обстановка да има различни решения на съда", добавят адвокатите.

Гледните точки са различни

"Аргументите на съда са три. Първо, дори да са активи, не могат да се амортизират, защото не са с ограничен срок на ползване, второ - заради вливанията, направени в миналото, има избягване от данъчно облагане, и трето - няма бизнес комбинация придобиване, в резултат на което да се създадат тези активи", посочва данъчен адвокат. Той смята, че отговорът на тези въпроси зависи от много подробности в казуса, които не са известни на широката публика. И че по нито един от трите пункта не може безапелационно и ясно да се твърди, че има опит за данъчно намаление. "Всеки случай, свързан с търговска марка, клиентска база като актив и третирането им за данъчни цели е много индивидуален. Затова и от този казус не може да се направи изводът, че тези два актива в други случаи винаги ще се третират от данъчните като неамортизируеми", допълва консултантът.

Негови колеги посочват, че ако тези активи са реални и не се амортизират, когато дружеството се продаде в бъдеще, те ще са с висока нетна стойност. Така че при последваща продажба то ще плати по-малко данък.

"Тези сделка и практика са били доста приемливи за онези години – 2003-2004 г. Но и качеството на администрацията и експертизата по това време в България са различни. Постепенно се натрупа знание, данъчните стават все по-добри и това, което е било възможно през 2004 г., е неприемливо през 2008 г., да не говорим за 2019 г.", допълва друг данъчен консултант.

"Следейки практиката, сега големите сделки по правило попадат в радара на данъчната администрация. Най-често на фокус са поемане на дългове, свързани с придобиване, амортизация на нематериални активи в резултат на преструктуриране, както и други действия, които водят до последваща "ерозия" на данъчната основа на придобито печелившо дружество. Намаляването на данъчната основа може да е страничен ефект от преструктуриране, при което европейското право дава ниво на защита", казва Милен Райков. И добавя, че притеснително у нас е, че се предполага злоупотреба, когато има намаляване на данък, дори и при икономически обосновано преструктуриране. "Още повече съдът обикновено потвърждава позицията на НАП, а подобни спорове бяха решени по сходен начин и в други държави в региона (Чехия, Унгария и други). Това налага и по-внимателен подход по отношение на сделки по придобиване и преструктуриране в сравнение с често използвани шаблонни техники за планиране, които могат да бъдат счетени за агресивни данъчни практики. Допълнително внимание към подобни случаи ще наложи и приетата Директива за задължително оповестяване на трансгранични договорености", е мнението на Райков.

В един от най-големите данъчни спорове между компания и държавата засега резултатът е минус 80 млн. лв. за дружеството. Главен герой в историята, започнала преди цели 15 години, е мобилният оператор с най-много клиенти - А1, тогава "Мобилтел". Казусът е много специализиран и трудно може да послужи на други компании, защото и законите са се променили. Но е показателен за няколко неща. Първо, данъчните и съдът са в позиция, в която търсят максимално висока сума за бюджета. Второ, не всеки опит за данъчни спестявания може да е успешен, дори и с гласни и негласни уверения от управляващите. И трето, непостоянството в данъчната и съдебната практика няма как да е добър сигнал към инвеститорите.

Сблъсъкът между данъчни и мобилен оператор започва в далечната 2012 г. и е свързан с данък печалба. Компанията губи частично на втора инстанция серия от съдебни дела по няколко ревизионни акта на Националната агенция за приходите (НАП). Вследствие на тях дотук дружеството е платило над 80 млн. лева. Според данъчни консултанти казусът е сложен, решението му зависи от много технически детайли и не позволява еднозначно тълкуване - аргументи може да има както в защита на НАП, така и на компанията.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  gunther avatar :-|
  Günther

  Благодаря ви за тази статия! Това е "Капитал", който искам да чета, и за който бих плащал абонамент

 • 2
  kvt10319485 avatar :-|
  kvt10319485

  Положителната репутация в БГ никога не е била данъчен актив, а само счетоводен.
  И за този елементарен казус - 15 години.

 • 3
  263i avatar :-|
  263i

  Казусът е от 2004 година по стара в зкпо - все пак - и става дума за марка и клиентска база
  До коментар [#] от "
  kvt10319485
  ":

 • 4
  kvt10319485 avatar :-|
  kvt10319485

  До 3:
  Тези т.н. активи "марка и клиентска база" също не се признават за данъчни цели, особено пък преди 2007.
  Ако Мтел не са провизирали този разход, ще имат кофти резултат когато решението влезе в сила.

 • 5
  gunther avatar :-P
  Günther


  До коментар [#] от "
  kvt10319485
  ":

  Допускам, че "положителната" репутация е била "отрицателна", а на автора му се е сторило, че има грешка.
  Нали, звучи нелогично. Хем купуваш нещо за 600 млн. евро на далавера, пък да го показваш, че е "отрицателно". Звучи кофти, като набутване.

  Едно време по статистика нали учехме и малко "регресивен" (регресионен) анализ. Но по времето на комунизма това звучало много ретроградно и буржоазно, затова във ВИИ "Карл Маркс" преподавали "прогресивен" анализ

 • 6
  gunther avatar :-|
  Günther


  До коментар [#] от "
  kvt10319485
  ":

  Сега, сериозно, положителната амортизация се амортизиране, по памет при действащите след 1998 МСС/НСС 22. Максимален срок - 20 години.
  Отрицателната репутация също се амортизираше за срок 5 - 10 години с доста особености. А тогава се правеха и едни еднократни преоценки, заради хиперинфлацията, но беше отдавна, почти 20 години минаха

 • 7
  mironikon avatar :-|
  mironikon

  Актив "клиентска база" не може да се признае за актив - не отговаря на основното изискване за признаване на актив, а именно да има контрол от страна на предприятието върху него. Така че казус няма. По МСС/МСФО отрицателната репутация е печалба, а положителната се тества за обезценка но НЕ СЕ аморитизира. По НСС има амортизация, но не знам какво счетоводна ламка са прилагали Мобилтел тогава. Като цяло доста от аргументите са изцяло в полза на НАП, но всеки има право да се жали. Странно е кой в МФ/НАП е давал указания как се амортизира търговска база и репутация - няма ли си име човека. Сегашният А1 спокойно може да привика МФ в съда по Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, стига наистина да са имали такова указание.

 • 8
  leo_k avatar :-|
  Лео

  Ако правилно съм разбрал, През 2004-а държавата се съгласява на нещо, през 2007-а променя закона, обаче през 2012-а фирмата решава, че съгласието, дадено през 2004-а още е валидно и започват да се съдят?

 • 9
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  На практика ако тези активи се амортизират, държавата "плаща" на инвеститора, че си е купил фирма. В това няма държавническа логика, освен ако не искаш да увеличаваш придобиванията и окрупняването на капитала.

  Самата амортизация е измислена, за да стимулира фирмите да инвестират във средства за производство. Не за да се изкупуват компании.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал