Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

4077 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Отворени процедури

Иновативни малки и средни предприятия могат да получат финансиране за консултантски проекти

Иновативни български компании могат да получат подкрепа под формата на бизнес консултации от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейския съюз, за да разширят и оптимизират дейността си. Това става възможно благодарение на пилотна програма за насърчаване на иновативни малки и средни предприятия в България, Латвия и Румъния, които са сред най-слабо представящите се държави в ЕС по отношение на иновациите, според инструмента на Европейската комисия Innovation Scorecard.

Още по темата тук.

Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление на 47.1 млн. лв.

Фондът на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонда за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С това се поставя началото на изпълнението на инструмента Фонд за рисков капитал. Общият бюджет на финансиране е 67 млн. лв., в който освен средствата от ОПИК са предвидени и средства от частно съфинансиране и ще бъде управляван от "Морнингсайд Хил". Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия в ранен етап на развитие.

До 500 хил. лв. могат да получат компаниите за иновационни проекти

До 500 хил. лв. безвъзмездно финансиране могат да получат компаниите за свои проекти от Националния иновационен фонд. Десетата сесия на фонда беше обявена в сряда, а самото кандидатстване започва от 1 юли и ще продължи до 9 август. Предвиденият бюджет тази година е в размер на 4.5 млн. лв., което е малко под разпределените 5 млн. лв. в предходната сесия и далеч под тавана от 10 млн. лв., отпускан предишни години. Процедурата се управлява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Още по темата тук.

АУЕР ще получи 3.7 млн. лв. субсидия за свои проекти

Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще получи 3.7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". За целта тя трябва да представи проектни предложения по процедурата "Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)". Средствата могат да се използват за изготвяне на анализи, информационни системи, събиране на данни, обучения и др. Сроковете за кандидатстване са два - до 28 август и до 27 септември.

Предстояща процедура

Общо 115.6 млн. лв. са предвидени за регионални иновационни центрове

Приключи общественото обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти "Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)". Целта е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115.6 млн. лв. европейско и национално финансиране, разпределени по равно между 6-те региона без област София-град. Тази конкурентна процедура ще подкрепи съвместни проекти, инициирани от най-малко три предприятия с висок иновационен потенциал в сътрудничество с изследователска организация. Според изменената индикативна годишна работна програма процедурата трябва да бъде отворена през юли, а кандидатстването да продължи до ноември.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

"Младежка заетост"

Процедурата "Младежка заетост" е удължена до 2023 г.

Бюджет – увеличен с 20 млн. лв., средствата достигат общо 102 млн. лв.

Основна цел - улесняване на прехода от образование към заетост, като бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж и допълнително обучение на безработни младежи, завършили средно или висше образование.

Кандидати - работодатели - от реалния сектор, общини, органи на изпълнителната власт, общински предприятия, органи на централните администрации и териториалните им структури

Дейности - работодателите могат да кандидатстват за наемане на младежи в следните направления:

- Стажуване - Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. По процедурата се поемат разходите за заплата (минималната за страната) и стойността на здравните и социални осигуровки за 6 месеца. Ако работодателят реши да задържи служителя след изтичане на тези 6 месеца, се поемат осигуровките за още 6 месеца, а работодателят ще трябва да изплаща само минималното възнаграждение за длъжността.

- Обучение по време на работа - По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. Поемат се възнагражденията на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата (за страната), разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Поемат се също разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа в размер на 1/2 от минималната работна заплата (за страната).

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"

Цели:

- икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици - ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства

- подобряване на опазването на околната среда и адаптация с климатичните промени.

Бюджет - 43 027 600 лв.

Финансови условия:

-По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП). - Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.
Изплащането на помощта се извършва на два етапа: - първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;

- второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро - когато след извършена проверка Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Кандидати:

- физически лица, навършили 18 години - еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон

- кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Дейности - Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план

Краен срок - 30.09.2019 г. 17:30 ч.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Мярка 1.2. "Здраве и безопасност"

Цел - модернизиране на флота и подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.

Бюджет – 452 456.82 лв.

Финансови условия:

- максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект – 10 хил. лв.

- максимален процент на съфинансиране – от 50% до 100% от общите допустими разходи

Допустими кандидати – рибари или собственици на риболовни кораби, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и р. Дунав

Допустими дейности, допринасящи за подобряване на хигиената, безопасността, здравето и условията на труд на рибарите:

- инвестиции на борда на корабите

- инвестиции в индивидуално оборудване.

Краен срок - 26.08.2019 г. 17:00 ч.

Процедура - Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез модула "Е-кандидатстване".

Мярка 2.5 "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги"

Цел - да се компенсират допълнителните разходи и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

Общ бюджет - 6 204 870.67 лв., който е разпределен в два сектора - "Аквакултури, подлежащи на специфични изисквания за управление на защитени зони по Натура 2000" и "Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие"

Финансови условия – максимален размер на допустимата годишна безвъзмездна финансова помощ:

- за сектор "Аквакултури, подлежащи на специфични изисквания за управление на защитени зони по Натура 2000" - сумата не трябва да надхвърля 15% от стойността на произведената и продадена риба
- за сектор "Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие" - сумата не трябва да надхвърля 10% от стойността на произведената и продадена риба

- подпомагането е под формата на годишна компенсация за направените допълнителни разходи и/или пропуснати ползи за 5-годишен срок

Допустими кандидати - еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, развиващи дейност в сектор "Аквакултура"

Краен срок - 26.08.2019 г. 17:00 ч.

Процедура - Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез модула "Е-кандидатстване"

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK