Изпадналата такса

Бизнесът сигнализира за неясноти в прилагането на Закона за марките и географските означения

В средата на декември 2019 г. влезе в сила нов Закон за марките и географските означения. Сред многото новости обаче се оказа заровен и един проблем. Според мениджъри на фирми съществуват неясноти с дължимите държавни такси при регистрация на марки, чиято процедура е започнала преди влизането на новия закон в действие. Случаите са се озовали в своеобразно чистилище между стария и новия закон. Нито бройките фирми, нито сумата е голяма, но казусът е показателен за това как недомислени законови текстове могат да докарат хаос и да ощетят бюджета.

Какъв е казусът

Според стария Закон за марките и географските означения при регистрация на търговски марки заявителят плаща такси на различни етапи от производството - една предварително за "заявка и експертиза", и втора - за "регистрация", "издаване на свидетелство за регистрация" и "публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство". Когато след разглеждане на заявката се установи, че тя отговаря на изискванията, Патентно ведомство изпраща съобщение до заявителя за втората такса и след заплащането й регистрира марката. Според действащата тарифа първата такса е 180 лева, а втората - 400 лв. (jточната сума е 390 лв.)

Според член 4 от новия закон таксата е една - "за заявяване и експертиза". Тя се плаща еднократно и предварително при подаване на заявката, обхваща всички дейности и процедури до решението за регистрация и вписването на марката и според разяснения ще бъде сбор от досегашните две такси. В новия закон липсва понятието - такса за "регистрация", тоест такава не е уредена. И това създава проблем за заявки, чието производство е започнало по стария закон, но приключва, когато в действие е новият, твърдят представители на бизнеса. Според тях не е ясно дали заявителите дължат втората такса - за "регистрация", която новият закон не упоменава.

Патентното ведомство: Таксата от 400 лв. се дължи

От влизане в сила на новия Закон за марките и географските означения до момента има издадени над 200 решения за регистрация на марки, по които е била надлежно платена таксата от 400 лв., и е извършена формална експертиза по над 450 новопостъпили заявки, по които предстои извършване на експертиза по същество, обясниха в официален отговор до "Капитал" от Патентното ведомство и от Министерството на икономиката.

Според тях "по всички заявки със статус "за регистрация" са изпратени уведомления за такси". "Поради факта, че за заявките, по които няма постановено решение до влизане в сила на новия закон не е платена единна такса, а само таксите, които са били дължими към момента на извършване на действието, то безспорно пълният размер на дължимите такси за целия процес на регистрация следва да бъде платен най-късно преди самата регистрация."

Според Патентното ведомство "независимо от факта, че в Закона за марките и географските означения не е изрично използван терминът "регистрация" и на основание §13 от Допълнителната разпоредба, заявителите, подали заявка преди влизането на новия закон в сила, по които няма влязло в сила решение, дължат заплащане на държавната такса от 400 лв.

В отговора се уточнява също, че "с цел яснота на производството и избягване на възможността от объркване на потребителите относно дължимите в производството по регистрация на марки такси", вече е публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство.

Юристи: Не го пише никъде в закона

Милена Табакова, която е представител по индустриална собственост от 1993 г., коментира, че новият закон би трябвало да се прилага по заварените висящи производства, по които няма все още решение за регистрация на марката. "В новия закон няма предвидена такса за регистрация. Разширеното тълкуване на законовата разпоредба на чл. 4 от действащия закон, регулираща дължими държавни такси чрез включването по подразбиране на такива, е недопустимо", категорична е Милена Табакова.

Според нея в новия Закон за марките и географските означения никъде не се казва, че "заявителите, подали заявка преди влизането в сила на новия закон, по които няма влязло в сила решение, дължат заплащане на държавна такса за регистрация".

Въпросният параграф 13, на който стъпва Патентното ведомство, гласи, че правителството трябва до шест месеца от влизането в сила на закона да приеме подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Дотогава се прилагат по стария закон, доколкото не противоречат на новия.

"По отношение на таксата за регистрация обаче тарифата противоречи на новия закон, тъй като в него такава такса не е предвидена. След като няма такава такса по новия закон, не може да се приложи тарифа, която определя нейния размер", казва Милена Табакова.

Тя смята, че за марките в статус "За регистрация", "по които няма влязло в сила решение преди влизане в сила на новия закон, следва в 7-дневен срок да се взема решение и да бъдат регистрирани, както е предвидено в закона". "В него няма различни условия за регистрация на марките, заявени по стария закон, което предполага, че и тези марки следва да се регистрират в този срок без заплащане на такса за регистрация от 400 лева", обобщава Табакова.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България