Държавният иновационен фонд отново събира проекти за финансиране

Бюджетът е около 5 млн. лв., по максимум половин милион на проект, а крайният срок за кандидатстване е 17 септември

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Националният иновационен фонд отново набира проекти за безвъзмездно финансиране. Срокът за кандидатстване е до 17 септември. Това е 11-ата конкурсна сесия на фонда, която (подобно на предишните) отново е с бюджет около 5 млн. лв.

Фондът, който се управлява от държавната Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, е инструмент за субсидиране на фирмени иновации. Безвъзмездното държавно финансиране е за научноизследователски и развойни проекти, включително до разработката на прототип.

В годините финансирането чрез фонда невинаги протича гладко. Например през септември 2016 г. кандидатстваха рекордно много компании със 192 проекта при общ бюджет от 5 млн. лв. За сравнение, в предишния кръг на финансиране, който също беше силен, предложенията бяха 152, а предвидените средства - двойно повече. Десет месеца след внасяне на проектите от Агенцията за малките и средните предприятия заявиха, че външните независими оценители - учени и професори, са поискали допълнително време за разглеждането и оценяването на постъпилите проекти. През септември 2017, т.е. година след откриването на поредния кръг за набиране на проекти и след множество сигнали от компании за забавяне на процедурата - от агенцията изпратиха съобщение, че при класирането на кандидатите са извършени нарушения, че процедурата е опорочена и затова трябва да бъде прекратена. В крайна сметка обаче процедурата не беше отменена и бяха сключени договори с 20 фирми.

През 2018 г. бяха въведени нови правила за финансиране. Бяха намалени от 60% на 50% разходите по проектите за дълготрайни материални активи с цел да се насърчи интелектуалният труд, а не инвестициите в готово оборудване. По същата логика бяха направени и промени, които предвиждат до 10% от средствата да се ползват за външни услуги (вместо 25%) и др.

Условия за финансиране

Тематичните области, в които трябва да попадат проектните предложения, обаче не са променяни: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии (виж карето).

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 хил. лв., а срокът за изпълнението му е до 18 месеца.

Подкрепата не трябва да надвишава: 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.

Финансирането може да бъде увеличено с:

  • 10% за средни предприятия;
  • 20% за микро- и малки предприятия;
  • 15% - ако проектът включва сътрудничество между предприятия или между едно предприятие и организация за научни изследвания и разпространение на знания (при определени условия).

Максималният размер на помощта е 80% от допустимите разходи.

Процедура

Фондът не финансира проекти в секторите на рибарството и аквакултурите и на първичното производство на селскостопански продукти; както и проекти за преработка и продажба на селскостопански продукти и за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини.

Оценката на постъпилите предложения преминава през три етапа: за административно съответствие и допустимост; техническа и икономическа; финансова. Проектите трябва да отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост и на критериите за иновативност и икономическа перспективност.

Финансиране ще получат всички проекти, получили минимум 70% от максималния брой точки по всеки от критериите иновативност и икономическа перспективност, според възможностите на бюджета на фонда, уточняват от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия.

Документите се подават по електронен път с електронен подпис на интернет адрес

В своите предходни 10 конкурсни сесии фондът е финансирал над 500 проекта с над 90 милиона лева.

Тематични области

- В "Информатика и ИКТ" се включват: Производства, включително Fabless, особено създадени в България продукти, устройства и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии, вкл. дигитализация на културно- историческо наследство, развлекателни и образователни игри, телемедицина, телегрижа, "имбедид" софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; Big Data, Grid and Cloud Technologies; безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; езикови технологии; уеб, хибридни и native приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти; използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ базирани услуги и системи.

- В "Мехатроника и чисти технологии" се включват: производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката; инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи; системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството; роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3D моделиране, системи за инструментална екипировка; създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи; синя икономика - технологии за развитие; проектиране и производство на високотехнологични продукти и/или участие в наднационална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия; био-мехатроника; интелигентни системи и уреди, "интелигентни домове" - "интелигентни градове"; чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката.

- В "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" се включват: методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти); производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, "космически" храни); производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига; персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства; медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм); нанотехнологии в услуга на медицината; биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот; приложение на нови методи и технологии в устойчиво ползване на речни и морски ресурси; производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода; зелена/био базирана икономика -технологии, продукти, процеси.

- В "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" се включват: културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, тв, видеоигри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио; компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Още от Капитал