Ще залесим 4016 декара до края на годината

Михаил Михайлов, зам.-директор на ЮИДП, за инвестициите и развитието на предприятието

Ще залесим 4016 декара до края на годината
Ще залесим 4016 декара до края на годината
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Каква е структурата на Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП)?

ЮИДП - Сливен, се намира на територията на пет административни области - Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора и Хасково. Имаме 32 териториални поделения - 27 държавни горски стопанства и 5 държавни ловни стопанства. Горските територии на наша територия са 927 600 ха, от които 646 400 ха са държавни, а останалите - общински и частни.

Кои са най-важните задачи, които поставя ръководството пред горските и ловните стопанства?

- Най-важната задача пред териториалните поделения е изпълнението на производствената програма, заложена във финансовите планове. За тази година трябва да се отсекат и реализират 921 хил. куб.м дървесина, което представлява 96% от предвиденото ползване по горскостопанските планове. Усвояването на дървесината през първото тримесечие на 2020 г. беше сериозно затруднено от обявеното извънредно положение в страната, което от своя страна доведе до стагнация на пазара на дървесина. Голямо предизвикателство през последните години е усвояването на дървесината от иглолистните култури, които съхнеха в големи мащаби по абиотични и биотични причини. Тази задача беше успешно приключена през първите месеци на годината. Санитарното състояние на тези гори на територията на предприятието сега е много добро.

Кои са особеностите на горските територии в Сливен и Ямбол?

- На тази територия се намират 9 от всичките 32 териториални поделения на предприятието. Характерно за този район е, че по-голяма част от горските територии се намират в ниския горскорастителен пояс. Горите предимно са издънкови широколистни и иглолистни култури. Това, съчетано с малкото количество валежи през летните месеци, прави района силно пожароопасен. От началото на годината на територията на ЮИДП са станали 74 пожара. Огънят е преминал през 16 800 дка горски територии. Най-пожароопасни са ДГС - Маджарово, ДГС - Тополовград, ДГС - Елхово, и ДГС - Свиленград. В тези райони не е валял дъжд от повече от 3 месеца, което беше и основна причина за пожарите там.

Какъв е планът ви за залесяване до края на тази година?

- Планът ни включва залесяване на 4016 дка, от които 1080 дка с тополи. Предвижда се и отглеждането на едно-, две- и тригодишни култури на обща площ 34 200 дка. Залесява се предимно с широколистни местни видове, като голяма част от тях са медоносни - липа, акация и други. Целта е да се подпомогне пчеларството по места.

Какво включва инвестиционната ви програма до края на годината?

- През тази година от фонд "Инвестициите в горите" е предвидено да бъдат заделени 3.225 млн. лв. за залесяване. Това са предимно площи, унищожени от пожари, снеголоми и вредители. За закупуване на гори от дребни, частни стопани са предвидени 100 000 лева. За изработване на горскостопански планове сме предвидили 320 000 лева. Успяхме да организираме издаването на сертификат по международните стандарти на 5 териториални поделения - Чирпан, Гурково, Казанлък, Сливен и Твърдица, като за целта инвестирахме 29 000 лева.

Кои са основните задачи пред ръководството във връзка с развитието на ЮИДП?

- Основните ни задачи включват изпълнение на разчетите по реализацията на дървесината и залесяването. Приоритет ще бъде и задоволяването на местното население с дърва за огрев. Тъй като всяка година по различни причини намалява ползването на дървесина, трябва да потърсим начини да компенсираме с увеличение на приходите от международен ловен туризъм, от увеличено ползване на недървесни горски продукти като билки, гъби и др. Ще продължим борбата с разпространението на африканската чума по свинете през тази и следващата година, която донесе сериозни щети върху популацията на дивите свине, които са основен обект на ловния туризъм.