Над 400 млн. евро ще са европарите за инвестиции в земеделието и хранителната индустрия

Може да бъде включен нов критерий при подбора - кандидати да са регистрирани най-малко 36 месеца преди подаване на проектите

Максималният размер допустимите разходи за един проект за инвестиции в земеделски стопанства ще бъде до 1 млн. евро.
Максималният размер допустимите разходи за един проект за инвестиции в земеделски стопанства ще бъде до 1 млн. евро.    ©  Цветелина Белутова
Максималният размер допустимите разходи за един проект за инвестиции в земеделски стопанства ще бъде до 1 млн. евро.
Максималният размер допустимите разходи за един проект за инвестиции в земеделски стопанства ще бъде до 1 млн. евро.    ©  Цветелина Белутова

Средствата, които ще финансират проекти през 2021 г. за инвестиции в земеделските стопанства и предприятията в хранително-вкусовата промишленост, идват по две линии. Първата е така наречената Next Generation EU, а втората от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. По предложение на Европейската комисия, бюджетът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ще бъде увеличен с цел да се подпомогнат селските райони при провеждането на необходимите структурни промени, а и с цел да се гарантира, че кандидатите, опериращи в земеделския сектор, ще могат да получават подпомагане през преходния период 2021-2022 г.

Възможности

По предложение на Министерството на земеделието, храните и горите близо половината от този ресурс ще бъде насочен в две направления, прилагайки правилата на действащата в момента Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Първото направление е в посока подпомагане на инвестиции в материални активи в земеделските стопанства, а второто е насочено към кандидати с инвестиции в преработката на селскостопанска продукция, т.е. предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

Инвестиции в земеделски стопанства

Очакваният разполагаем бюджет, който ще бъде насочен за подпомагане на земеделците, ще е около 215 млн. евро. Максималният размер допустимите разходи за един проект ще бъде до 1 млн. евро, но ще се постави ограничение за максималния размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника, които няма да могат да надхвърлят 500 хил. евро. Очаква се приемът на заявления по тази подмярка да се реализира в следващите 6 месеца.

Предвижда се приоритет при оценката на проектните предложения да се дава за:

 • проекти, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", и сектор "Етеричномаслени и медицински култури"
 • кандидати, които не са получавали все още подкрепа по тази подмярка 4.1. по предходните приеми
 • проекти, представени от кандидати до 40 г. възраст
 • проекти с инвестиции, свързани с биологично сертифицирани селскостопански продукти
 • проекти с инвестиции за напояване
 • проекти, запазващи заетостта в стопанството
 • проекти с инвестиции, осигуряващи опазването на околната среда, които вероятно ще бъдат конкретизирани от МЗХ в насоките за кандидатстване
 • проекти с инвестиции свързани с иновативни за стопанството технологии
 • точки ще получават и проекти, които се реализират в необлагодетелствани райони или в зоните, обхванати от Натура 2000
 • ще бъде определен финансов критерий, който ще оценява съотношението на печалбата на кандидата спрямо размера на инвестициите по проекта. Точки по този критерий ще получават кандидатите, при които размерът на печалбата е близък до размера на проекта. И обратно, ако нямат печалба или е малка, а искат голям проект, тогава ще изгубят точките по този критерий.

Инвестиции в преработка на селскостопански продукти

Предвиденият разполагаем бюджет за подмярката 4.2 ще е около 200 млн. евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 2 млн. евро. Очаква се приемът на заявления по тази подмярка да се реализира в рамките на 2021 г.

Предвижда се приоритет при оценката на проектните предложения да се дава за:

 • проекти с инвестиции, свързани с преработка на суровини от сектор "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и сектор "Етеричномаслени и медицински култури"
 • проектни на предприятия, които са регистрирани земеделски стопани и кандидатстват за инвестиции за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти
 • кандидати, които са реализирали приходи от износ на преработената от тях продукция за преходна финансова година
 • проектни предложения с инвестиции и дейности за производство на биологични продукти
 • проектни предложения, при които всички дейности се изпълняват в общини с ниво на безработицата над средното за страната
 • проекти с инвестиции, осигуряващи опазването на околната среда
 • проекти с инвестиции, свързани с иновативни за предприятието технологии
 • и по тази подмярка вероятно ще бъде поставен финансов критерий, който ще оценява съотношението на печалбата на кандидата спрямо размера на инвестициите по проекта

Допустими кандидати с 36 месеца история

По отношение на допустимите кандидати по двете подмерки, Управляващият орган в лицето на земеделското министерство предлага да бъде включен нов критерии. Той ще бъде свързан с изискването допустимите за подпомагане кандидати да са регистрирани най-малко 36 месеца преди подаване на проектите. Целта на този критерии е подпомагането да се насочи към съществуващи земеделски стопани и преработвателни предприятия, които извършват своята дейност и са изправени пред предизвикателствата, свързани със световната пандемия от COVID 19.

Процент на финансовата помощ

Очакваният размер на финансовата помощ и по двете подмерки е 50% от допустимите за проекта разходи, като има предложение той да може да достигне до 75%. Вторият вариант засега не се приема радушно от всички, тъй като интензитет на помощта, по-висок от 50%, би създал много трудности при изпълнението на проектите. Трудностите се крият в това, че ще трябва да се прилага по-тежък режим при избора на доставчик на съответните инвестиционни активи чрез прилагането на специално постановление на Министерския съвет. Това постановление изисква избора на изпълнител да се извършва чрез процедура с публична покана (търг), а не както е било до момента, чрез съпоставянето на три независими конкурентни оферти. При този вариант може да се очакват и сериозни трудности при администрирането на подмярката от страна на ДФ "Земеделие" предвид липсата на опит в прилагането на това постановление на Министерски съвет, което ще доведе до допълнително забавяне на изпълнението в и без това тромавата държавна структура.

За 19 февруари е насрочено заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, на което се очаква окончателното гласуване на критериите за оценка и определянето на индикативни дати за отваряне на приемите.

* Авторът Иван Манев е главен експерт "Европейски програми", "Елана инвестмънт", член на БАКЕП