Инж. Благовеста Шинева: ЦИЕС е първият в България нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства

Управителят на Центъра за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора, за процеса на сертификация и предимствата за производителите

Инж. Благовеста Шинева: ЦИЕС е първият в България нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства
Инж. Благовеста Шинева: ЦИЕС е първият в България нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Инж. Благовеста Шинева е основател и управител на "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД от 2002 г. до днес. Под нейно ръководство компанията се утвърждава като авторитетен български орган за оценяване на технически продукти с широко портфолио от услуги и клиенти в над 40 държави. Инж. Шинева е водещ одитор по ISO 9001, лектор е в областта на европейското техническо законодателство, сертификацията на продукти и системи за управление.

Вашият център е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България. Какво означава това и колко време и ресурси ви отне подготовката за това признание?

Визитка

Инж. Благовеста Шинева е основател и управител на "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД от 2002 г. до днес. Под нейно ръководство компанията се утвърждава като авторитетен български орган за оценяване на технически продукти с широко портфолио от услуги и клиенти в над 40 държави. Инж. Шинева е водещ одитор по ISO 9001, лектор е в областта на европейското техническо законодателство, сертификацията на продукти и системи за управление.

Вашият център е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България. Какво означава това и колко време и ресурси ви отне подготовката за това признание?

- Нотификацията по Регламент (ЕС) 2016/425 ни дава правото да оценяваме съответствието на лични предпазни средства (ЛПС), преди да бъдат пуснати на пазара на общността, като има конкретен обхват на средствата, за които сме защитили техническа компетентност пред ЕК. Производителите на ЛПС отговарят за организирането на процедурата по оценяване на съответствието, приложима към техния продукт. За ЛПС, които попадат в категория II и III в зависимост от рисковете, производителите се обръщат към трета независима страна - нотифициран орган за провеждане на съответната процедура по оценяване на съответствието. "Център за изпитване и европейска сертификация" (ЦИЕС) е именно такъв орган за оценяване на съответствието. Работихме усилено по подготовката си за тази нотификация в продължение на повече от 11 месеца, за да изпълним изискванията на регламента. А те никак не са малко. Изисква се експертно познаване и прилагане на продуктовите стандарти и методи за изпитване, отнасящи се до обхвата, наличие на компетентен персонал за всяка категория ЛПС, специализирани обучения на персонала, наличие на лаборатории, технически експерти за всяка група ЛПС и т.н.

Какво е предимството на ЦИЕС - Стара Загора, пред останалите органи за сертификация в България?

- На първо място е нашият опит и компетентно съдействие. Компанията ни е основана през 2002 г. Освен това не спираме да поддържаме и повишаваме нивото си на компетентност чрез специализирани обучения на персонала.

Друго съществено предимство е, че разполагаме със собствени акредитирани лаборатории за изпитване на машини, съоръжения и устройства и за изпитване на строителни продукти. Строителната лаборатория извършва физико-механични и химични изпитвания, както и изпитване и класификация за реакция на огън. По показателя "реакция на огън" е единствената нотифицирана и акредитирана лаборатория в България. В ЦИЕС работят 50 специалисти на щат и 40 външни експерти и одитори. Имаме 10 направления в дейността. Наред с продуктовата сертификация сме акредитиран орган за сертификация на системи за управление. Друга съществена част от дейността ни са енергийните одити на промишлени системи и на сгради и техническият надзор на съоръжения с повишена опасност. Чрез учебния си център и бизнес школата за компетентност предлагаме на икономическите оператори специализирани обучения и семинари. Нашият орган за контрол е акредитиран и се ползва с голям авторитет в България. Той е от вида "А" - с най-висока степен на независимост. Не на последно място, работим с честни цени, с уважение и респект към клиентите си.

Кои са личните предпазни средства, които вашият център може да сертифицира?

- Сред личните предпазни средства, които оценяваме и сертифицираме, са средства за защита на дихателните органи - филтриращи полумаски за защита от частици, цели и четвърт маски. Тук отварям една скоба - не бива да свързваме маските единствено със защита от биологични агенти, като вирусите например, защото според класа на филтрация те се използват в силно замърсена и запрашена среда за защита от прах, дим, течни аерозоли, газове и пари. Други лични предпазни средства, които попадат в обхвата на нашата сертификация, са всички средства за защита на очите (като защитни очила и лицеви екрани), защитно облекло, защитни ръкавици, оборудване, осигуряващо защита срещу падане от височина.

Защо е важно личните предпазни средства да бъдат сертифицирани?

- Не само че е важно, но е и задължително личните предпазни средства да бъдат сертифицирани. Това е изискване на регламента. Без сертификат за ЕС изследване на типа личните предпазни средства, които попадат в категория II и III, не могат да бъдат предлагани на пазара. Нещо повече - за ЛПС, които се използват при високи нива на риск за здравето и живота на ползвателя, каквито са филтриращите полумаски за защита от частици, лицевите екрани и т.н., се прилагат и други изисквания, които предвиждат проверка на производството. Ако не отговарят на тези изисквания, ЛПС биха могли да застрашат здравето и безопасността на хората.

Какви стъпки трябва да предприемат производителите на лични предпазни средства, за да се възползват от вашата експертиза, и колко струва сертификацията?

- След получаване на запитване за сертификация на изделие изясняваме дали запитването е от производител или от друг икономически оператор. Уточняваме вида на изделието, приложимия хармонизиран стандарт и приложимите процедури за оценяване.

Производителят следва да попълни заявление за оценяване на съответствието и ако е съгласен с нашите условия, да подпише договор с ЦИЕС. В зависимост от типа на изделието се прилагат различни процедури, свързани с подходящи изследвания и изпитвания. След удостоверяване, че типът отговаря на съществените изисквания за здраве и безопасност, издаваме на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Както става ясно, процесът по оценяване е дълъг и изисква специфична експертиза. Не може да се очаква, че е евтин, но мога да ви уверя, че нашите цени са значително по-ниски от тези на чуждестранните органи, нотифицирани по регламента.