"Еврохолд" подобри офертата си към останалите акционери в ЧЕЗ дружествата

Холдингът е готов да плати 5.3 млн. евро повече, след като КФН блокира първото търгово предложение

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

"Еврохолд България", новият мажоритарен собственик на "ЧЕЗ разпределение" и "ЧЕЗ електро", подобри офертата си за изкупуване на дяловете на останалите акционери в двете публични дружества. Първоначалните търгови предложения, които са задължителни по закон, бяха блокирани от Комисията за финансов надзор (КФН) с временни забрани с детайлни забележки към обосновката и методиката на формиране на справедливата цена.

В коригираните предложения цената на акция и за двете компании се покачва: при "ЧЕЗ разпределение" от 276.88 лв. на 291 лв., а при "ЧЕЗ електро" - от 26 070 лв. на 26 904 лв. В парично изражение това означава покачване на сумата, която "Еврохолд" е готова да плати, ако всички миноритарни акционери приемат с около 5.3 млн. евро до общо 117.36 млн. евро за остатъчните 33% в двете дружества.

Въпреки повишението обаче вероятно цената отново няма да е удовлетворителна за много инвеститори, тъй като остава под пазарната преди търговото, а оценката по някои методи е чувствително над предложената от "Еврохолд".

Какво остава същото

По разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа цената трябва да е не по-ниска от най-високата стойност измежду три измерителя. А именно това са най-високата платена цена за акция от самия търгов предложител, справедливата цена, определена по стандартни финансово-оценъчни методи, среднопретеглената пазарна цена от последните шест месеца.

В края на август КФН блокира търговото предложение с доста пространни предписания. Единият от спорните моменти беше платената цена от "Еврохолд" - то купи разпределителните дружества в пакет с още няколко компании за 335 млн. евро. Според представената информация обаче 146.3 млн. евро са отишли за "ЧЕЗ разпределение", а още 40.4 млн. евро - за "ЧЕЗ електро". Така излиза, че останалите 148.2 млн. евро, или 44% от цената, са отишли за търговеца на ток "ЧЕЗ трейд", фотоволтаичен парк, малка централа за ток от биомаса и други обслужващи групата дружества.

Това е трудно защитимо, доколкото двете публични компании, носещи монопол на електроразпределението в Западна България, определено са ключовият актив. КФН беше изискала договорите за покупка на дяловете в двете публични компании, които да удостоверят цената, както и копие от пазарна оценка на двете дружества, както и да се отчетат евентуални погашения на дългове към продавача. Въпреки това по тази линия няма промяна и в новото предложение "Еврохолд" отново заявява, че е платила по 221.5678 лв. за акция на "ЧЕЗ разпределение" и 23604.845 лв. за акция на "ЧЕЗ електро".

И какво се променя

Реално коригираната цена идва от наново изчислените оценки по метода на дисконтираните парични потоци (DCF). Към предишните сметки на "Еврохолд" КФН имаше над 30 конкретни забележки по използваните допускания, прогнози и бенчмаркови показатели, които биха могли чувствително да повлияят на финалния резултат.

Доколко и как те са отразени в новата оценка не е ясно, тъй като детайлната обосновка на търговите предложения не е публикувана. Резултатът обаче е, че справедливата цена по метода на дисконтираните парични потоци за "ЧЕЗ разпределение" се покачва от 203.68 лв. на 275.14 лв. Тя е взета с 80% тегло, а методът на нетната стойност на активите, по който акциите струват 354.46 лв., остава без промяна с тегло 20% и така се стига до финалната оценка - 291 лв. При "ЧЕЗ електро" също новите сметки по DCF показват съществено покачване от 16 на близо 26 хил. лв.

Друго предписание, с което явно "Еврохолд" се е съобразило, е да премахне от изчисленията методът на сравнението с показатели на дружества аналози, тъй като в страната няма такива, а на други пазари регулациите са различни. Не става ясно обаче дали предложителят е изготвил оценка по ликвидационна стойност, както искаше КФН, като такава не е спомената и включена в калкулацията.

Днес на БФБ акциите на "ЧЕЗ разпределение" при слаба търговия поевтиняват с 2% до 286 лв., а сделки с акциите на "ЧЕЗ електро" няма, като последно те са се търгували на 30 000 лв.

По закон, ако са предоставени всички изискани от регулатора документи, той има срок от 10 работни дни, в които може да издаде окончателна забрана за търговото предложение. Ако това не се случи, то се счита за мълчаливо одобрено. Докато търговото предложение не бъде публикувано, новият мажоритарен собственик не може да упражнява правото си на глас в общото събрание на акционерите.