Проблемите пред фирмите от машиностроенето се задълбочават

Очаква се ръст на производството за 2021 г., но развитието на сектора се задържа на нива от преди няколко години

Намаляват и износът, и доставките за вътрешния пазар
Намаляват и износът, и доставките за вътрешния пазар    ©  Юлия Лазарова
Намаляват и износът, и доставките за вътрешния пазар
Намаляват и износът, и доставките за вътрешния пазар    ©  Юлия Лазарова

За 2021 г. се очертава ръст на производството в машиностроенето спрямо 2020 г., но развитието на сектора се задържа на нива отпреди 3-4 години. Намаляват чуждестранните инвестиции, липсват инвеститори за производството на машини, електромобили, коментира за "Капитал" инж. Илия Келешев, председател на Браншовата камара по машиностроене. Най-сериозен е спадът при производството на части за автомобили за износ въпреки въвеждането в действие на новите мощности на чуждестранни инвеститори. Намаляват и износът, и доставките за вътрешния пазар. Намаление се отчита и при производството на метални изделия през третото тримесечие спрямо второто на т.г., а производството на превозни средства без автомобили, в което попада и корабостроенето, се задържа, отбелязва той. Пандемията сериозно е разстроила дейността на фирмите. Заболели служители и съкращение на персонал стават част от всекидневието на част от компаниите. По мнение на браншовата камара "положението се влошава допълнително от мерките за реализирането на Европейския зелен пакт".

"Липсва загрижена и последователна държавна визия за развитието на енергетиката, от което се обогатяват държавници, собственици, търговци на електроенергия. Силно нарастват цените на ел. енергията, на металите, а това е основно перо в себестойността на машиностроителната продукция. Ако не се нормализира цената на електроенергията за промишлеността, развитието на редица фирми ще бъде преустановено", категоричен е инж. Келешев.

Какъв е ефектът на пандемията върху компаниите? До какви промени в дейността доведе кризата? На какво ни научи пандемията? На тези въпроси отговорят ръководители на фирми в машиностроителния бранш.

Инж. Илия Келешев - председател на Браншовата камара по машиностроене:

Пандемията не е единственият проблем пред фирмите

Какъв е ефектът на пандемията върху сектора?

- Появата на коронавируса сериозно разстрои работата в редица фирми, за част от които износът беше започнал да намалява поради спада в производството на машиностроителна продукция в отделни европейски страни. Ръководствата на повечето фирми предприеха възможните мерки за ограничаване на заразата, придържайки се стриктно към указанията на медицинските власти. Ефектът от пандемията е особено силен при малките и средните фирми, където, когато се разболеят специалисти на възлови работни места, работата се разстройва още по-сериозно, а производството спада. За съжаление не всички работещи спазват стриктно противоепидемичните указания, а и не се ваксинират. От лятото на т.г. скокообразно нараснаха цените на металите и електроенергията, което прави дейността на фирмите още по-неконкурентна на международния пазар.

Редица дружества повишават основните възнаграждения, за да задържат квалифицирания персонал, но ако не се намали цената на ел. енергията, част от тях няма да са в състояние да ги изплащат и ще трябва да преминат към намалено работно време или съкращения. А това ще бъде пагубно.

До какви промени в работата доведе пандемията?

- Недостигът на квалифицирани кадри е сред първостепенните проблеми във фирмите от сектора. Частичните съкращения, извършени основно в началото на пандемията, допълнително засилиха този проблем. Поради естеството на работа единици са тези, които могат да преминат на дистанционна работа от вкъщи, както направиха заетите в образованието и чиновниците вече година, година и половина. Поради пандемията, високите цени на металите и на електроенергията отделни фирми работят с намалено работно време. Занемарено е професионалното образование и обучение, което допълнително ще доведе до неблагоприятни последствия за фирмите и в бъдеще. Занемарена е и подготовката във ВУЗ заради неприсъственото обучение.

Как се отрази на бизнеса проблемът с веригите на доставки и как фирмите го решават?

- Машиностроенето е експортно ориентирано. Цените се определят на международния пазар, а контрагентите не приемат априори увеличените разходи в резултат на пандемията, високите цени на металите и скокообразно увеличената цена на електроенергията в себестойността, особено при серийно произвежданите изделия. Фирми отказват да водят преговори с чуждестранни партньори за производството на новозаявени части и детайли точно поради непрекъснатата промяна в цените на металите. Финансовите резултати са значително влошени и някои от компаниите преустановиха дейността си - ЗММ, Враца, поделението на "ВСК-Кентавър" във Велинград - фирма, специализирана за производството на части и детайли за металорежещи машини и др.

Изходът за ръководствата за нормализиране на дейността е в увеличаване на производителността, а оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" втора поредна година не финансира проекти за технологична модернизация, иновации, енергийна ефективност, тъй като средствата й бяха пренасочени по мярката 60/40. Говорим усилено за дигитализация, а тя е част от Индустрия 4.0, в която като цяло изоставаме, защото не се финансира доставката на съвременна техника и оборудване. Без такова финансиране няма да е възможно понасянето в бъдеще на подобни на пандемията явления, срещу които светът не е застрахован.

Какви са уроците, научени по време на пандемията?

- Първо - тя още не е отшумяла. За нормализирането на обстановката фирмите разчитат на действията на отговорно, компетентно и некорумпирано правителство. Страната ни от години е сред първите по корупция в Европа.

Първостепенна задача би следвало да е да се отстояват интересите на компаниите за финансирането на инвестиционни проекти, защото без подпомагане ще продължаваме да не сме конкурентоспособни на международния пазар.

Второ - представителните организации на бизнеса - национални, отраслови/браншови и т.н., следва да насочат вниманието си основно към отстояване интересите на фирмите от индустрията, които създават национален доход, а не лични и други бизнес интереси. Работодателите са тези, които укриват приходи, данъци и осигуровки и създават сивата икономика. Реално не се прави нищо съществено и неслучайно сме водещи сред страните от ЕС и в това отношение.
Инж. Владимир Ангелов - изпълнителен директор на "Центромет" - Враца, и "Осъм" - Ловеч:

Станахме по-адаптивни и гъвкави

Какъв е ефектът на пандемията върху бизнеса на фирмата?

- Ефектът на пандемията върху бизнеса на фирмата е предимно негативен. Икономическите последствия основно са свързани с появата на големи дисбаланси в цените на основните материали и енергоносители (електроенергия и природен газ). В началото на пандемията през 2020 г. тези цени спаднаха, а през 2021 г. рязко и значително се повишиха - в пъти. Тази тенденция се отразява силно негативно върху сключените дългосрочни търговски договори, при които се налага предоговаряне на цените към клиентите, което е сравнително дълъг процес. Това води до съществени за нашия бизнес финансови загуби и рискове.

Медицинските последствия се изразяват в недостиг на човешки ресурс поради високата и продължителна заболеваемост от COVID-19. Притесненията на работещите във фирмата, свързани с тяхното и на близките им здравословно състояние, се отразяват върху производителността на труда.

Как се промени работата ви?

- Ако може да се каже, че има някакъв положителен ефект от пандемията върху бизнеса ни, това е, че ни принуди да станем по-адаптивни и гъвкави, за да се справяме в критични ситуации, свързани с недостиг на ресурси, сложна социално-икономическа среда и всякакви дългосрочни предизвикателства. Започнахме да работим по-организирано и да откриваме възможности за икономии във всички направления.

Как се отрази на бизнеса ви проблемът с веригите на доставки и как го решавате?

- Вследствие на пандемията веригите на доставки се нарушиха сериозно, тъй като излязоха от нормалния си ритъм. В началото, през 2020 г., докато веригите на доставки се реорганизираха заради епидемичната обстановка в Европа и света, имаше недостиг на транспорт от доставчиците ни и към клиентите ни в чужбина. Цените на транспорта останаха в рамките на обичайните. През 2021 г. се появиха дефицити както на суровини и материали, така и на транспорт, но вече породени от свръхтърсене вследствие на силно повишеното производство след преминаване на първите вълни от пандемията. Цените на транспортните услуги се повишиха значително. Все още е затруднена комуникацията с нашите контрагенти поради намален персонал при тях и дистанционна работа. Много доставчици на суровини и материали в чужбина не са възстановили работата си на пълен капацитет. Тези обстоятелства водят до забавяне на доставки от доставчици, отлагане на експедиции към клиенти и значителна загуба на финансови ресурси.

Проблемите решаваме с по-дългосрочно планиране на доставките и усилена комуникация с партньорите ни.

Какви са уроците, научени по време на пандемията?

- При всички положения пандемията ни направи по-силни. Научи ни колко е важно да се мобилизираме да работим в екип за преодоляване на всяка трудност, как да ценим и икономисваме всеки ресурс - човешки, финансов, материален и времеви.
Костадин Христов - оперативен директор на "Хроновски БГ", Смолян:

Продължавай да инвестираш в иновации, дори ако продажбите спадат

Какъв е ефектът на пандемията върху бизнеса на фирмата?

- Ситуацията с пандемията безспорно оказа огромен ефект върху компанията и промени основно политиките, насоките и разбирането за бизнес. За разлика от досегашните икономически и финансови кризи, където ефектът идваше по-предсказуемо и имаше шанс за превантивни действия, сега пандемията нанесе много дълбок краткосрочен удар върху бизнеса. Затова се концентрирахме върху мерки, с които да се олекотят последствията от него. Не е реалистично да се говори за преодоляване, особено в промишленото производство, а за омекотяване на последствията. Началният краткосрочен удар миналата година беше допълнен тази година с друг - липсата на компоненти, високи цени на електроенергията, нарушена верига на доставки.

Това са негативни ефекти. Има обаче и позитивни - фирмите станаха по-гъвкави като организации, мениджърите започнаха да взимат бързи и премерени решения, екипите станаха някак си по-сплотени, компаниите започнаха да разработват стратегии за развитие на високотехнологични и екологични производства. Това в пълна степен важи и за нашата компания. Предприехме няколко мерки, за да намалим отрицателните ефекти и да катализираме положителните - намалихме капацитета с определен процент при запазване нормалността на функционирането на компанията и основните процеси, протичащи вътре; запазихме ключовите хора в екипа и всеки ден се срещахме с тях; вземахме много бързи и смели решения, които понякога се оказваха грешни, но по-добре грешни, отколкото липсващи. Бързите и адекватни решения на база на актуална и правдоподобна информация са от първостепенно значение за всяка компания в тази ситуация. Променихме веригата на доставки чрез намиране на вътрешни доставчици и намаляване времето и цената за транспорт. Инвестирахме в нови продукти, които да компенсират до известна степен намалението от стандартното производство.

Как се промени работата ви?

- Промените могат да се класифицират в няколко направления. Чисто производствено - намалихме разходите за много дейности, които не са от първостепенно значение за нормалния процес на работа. Също така преразгледахме договори с основни доставчици и преструктурирахме отдели, задачи, цели и процеси. Тази криза се оказа катализатор за подобряване и усъвършенстване на процесите чрез елиминиране на максимално много загуби по цялата верига и производствени процеси. По линия на логистиката избираме доставчици, които са по-близо до производствената база, както и предоговорихме условия с ключови доставчици. Пандемията ни накара да осъзнаем, че здравето на хората е най-ценно. Именно затова се въведоха промени в работното време и работния процес. Най-важното е, че ядрото на екипа остана, и това е най-голямото постижение за нашата компания.

Как се отрази на бизнеса ви проблемът с веригите на доставки и как го решавате?

- Това е много наболял въпрос и за съжаление всеки ден сме изправени пред ново предизвикателство.

Отражението върху бизнеса е в няколко направления - разходи, време за доставка и качество на доставяните материали. Цените тръгнаха стремглаво нагоре поради липса на капацитет или липса на първична суровина. За радост с част от ключовите ни доставчици имаме подписани дългосрочни договори и там е по-трудно да се увеличават цените от днес за утре. Всяка седмица правим срещи с тях и се мъчим да намерим решение, което е балансирано и за двете страни. Няма как да притискаш доставчик с цените до минимум, защото по този начин го изправяш пред риск от фалит или поставяш себе си в ситуация да не получиш това, което искаш, когато го искаш и в качество, отговарящо на стандартите.

Същите процеси текат и с нашите клиенти. С две думи - постоянна комуникация между всички по веригата доставчик - производител - клиент и взимане на най-добрите или, бих казал, най-малко лошите решения с най-малко негативи върху всички.

Времето за доставки се увеличи изключително много, затова започнахме програма по избор на основни доставчици, които географски се намират най-близо до производственото предприятие. Анализирахме няколко групи материали и започнахме изпълнение на план за натрупване на определен здравословен запас от най-важните материали, като същевременно запазим и разумно ниво на инвестиции в тях.

Качеството на материалите - засега успяваме да осигурим доставка на качествени материали от нашите доставчици чрез детайлен анализ на критичните показатели на всеки материал и ежедневна комуникация между екипите. Това наистина работи, защото всеки доставчик усеща заинтересованост и на нас ни е пределно ясно, че те имат същите проблеми като нас. Пътят е един и трябва да се извърви заедно. Моето мото е, че всеки клиент е длъжен да развива доставчиците си.

Какви са уроците, научени по време на пандемията?

- Продължавай да инвестираш в иновативни дейности, дори ако продажбите спадат. Оцени реално екипа и инвестирай в него не само финансово - разговаряй с хората, споделяй с тях, накарай ги да се почувстват въвлечени в проблемите. Бъди гъвкав с търговските партньори, за да запазиш веригата за доставки непокътната. Мисли иновативно и стратегически. Приоритизирай във всяко направление от бизнес процесите. Приемай кризите като възможности за оценка на реалното състояние в завода и потърси начини за подобрение. Взимай решения, колкото и болезнени да са. Бъди адаптивен.
Петър Петров - изпълнителен директор на "Балканкар-Рекорд", Пловдив:

Не очаквам скорошно решение на проблема с доставките

Какъв е ефектът на пандемията върху бизнеса на фирмата?

- Появата на COVID-19 оказа разнопосочно влияние върху живота на хората, а в частност и върху икономическите дейности. Според мен най-същественият елемент, който повлия върху икономическия живот, беше психологическият. Първоначалната неизвестност какво се случва и какъв е размерът на това събитие намалиха инвестиционната активност, ограничиха движението на стоки и капитали, настаниха несигурност във фирмите и дейността им. Най-потърпевши от пандемията бяха туристическият и транспортният бранш, но това индиректно оказва влияние и на останалите сектори, тъй като спадането или спирането дейността на съществени отрасли неминуемо води до намаляване и на дейността на най-близко свързаните с тях, а оттам - и на следващите по веригата. След първоначалния шок последва успокояване и постепенно активизиране на дейностите и оборотите на фирмите, но се появиха последствията от вече нарушения ритъм на работа и взаимоотношения. Появиха се недостиг на суровини, забавяне на доставките, това доведе до увеличение на цените на материалите и транспорта и отново се настани несигурността в устойчивото развитие.

Мотокарите и електрокарите, които ние произвеждаме, са инвестиционна стока, а фирмите инвестират и обновяват оборудването си тогава, когато са във възходяща и стабилна среда. В пандемичната обстановка малка част от икономиката се развива устойчиво. Всичко това доведе до намаляване на дейността ни като цяло и работа на приливи и отливи заради промяната в ситуацията в отделните държави, за които изнасяме продукцията си, и неритмичността в доставките.

Как се промени работата ви?

- Не сме въвели някакви съществени изменения в организацията ни на работа. Естествено, спазват се изискванията на здравните органи за ограничаване разпространението и опасността от заразяване с вируса. Голяма част от персонала е ваксиниран, но не сме поставили изискване за задължителна ваксина. Хората ни са разумни и всеки от тях разбира, че трябва се отнася с отговорност към ситуацията и да защитава колегите си, близките и собственото си здраве.

Как се отрази на бизнеса ви проблемът с веригите на доставки и как го решавате?

- Проблемът с доставките е глобален и освен от пандемичната ситуация също е в резултат на икономическо и политическо противоборство по мое мнение и скорошно решение не очаквам. При нас вследствие на забавяне на получаването на компоненти навреме се получи забавяне на изпълнение на поетите поръчки, а това води до плащане на неустойки и забавяне обращението на финансовите средства. Ние се опитваме да диверсифицираме доставчиците, но това невинаги е успешно, тъй като е необходим допълнителен финансов ресурс, а при новите фирми ситуацията не е по-различна от тези, от които сме получавали части досега.

Какви са уроците, научени по време на пандемията?

- Едва ли мога да кажа, че ситуацията е стабилизирана и можем да правим окончателни изводи за нея, по-скоро поне още година няма да се изчисти здравният проблем, а с него и трудностите, породени от това. Основният извод според мен е, че всяко подценяване на ситуацията или изчакване с идеята за бързо решаване водят до повече затруднения и задълбочаване на проблемите. Необходимо е първо да се вземат бързи мерки за защита здравето на хората, защото без тях всички останали решения се обезсмислят. Второ, трябва да се разполага с алтернативни варианти за доставчиците на стоките и суровините, а при възможност да се поддържа запас от материални и финансови ресурси за решаване на кризисни ситуации.

Интервютата взе Мара Георгиева

Още от Капитал