Как компаниите (могат да) измерват своите социални инвестиции

Какви са целите на социалната таксономия в предложението на ЕС и индикаторите за измерване и оповестяване на социални инвестиции

Живка Петкова е мениджър в консултантския екип на PwC за Югоизточна Европа с над 10 години опит. Тя води големи трансформационни проекти за стратегическо планиране, организационно преструктуриране и дизайн и оптимизиране на процесите, свързани с управлението на хора. Има богат опит както с местни, така и с глобални организации в различни сектори.

Ренета Мамасян също е мениджър в консултантския екип на PwC за Югоизточна Европа. Тя има богат опит в управлението на проекти както в публичния, така и в частния сектор. Ръководила е редица проекти, свързани с различни аспекти на устойчивото развитие, включително справедлив преход към въглеродно неутрална икономика, зелени обществени поръчки, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъците.

"Капитал" е медиен партньор на консултантската компания PwC в организирания от нея конкурс ESG Awards, който ще отличи български компании с устойчиви практики. Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2022 г., а всичко за конкурса можете да научите тук.

Вече мнозина разпознават доста популярната напоследък абревиатура ESG - синоним на устойчиво развитиe. Еднаква ли е обаче силата на звучене на отделните звуци в нея?

Европейски Зелен пакт или откъде започва всичко

Европейският Зелен пакт има за цел постигане на устойчивост на икономиката на ЕС и осигуряване на растеж, който не зависи от използването на ресурси. За да се реализират приоритетите на Европейския Зелен пакт за постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., в съответствие с ангажиментите по Парижкото споразумение, се изисква пълна мобилизация на бизнеса. Основните действия са насочени към повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към кръгова икономика и възстановяване на биологичното разнообразие, както и чрез намаляване на замърсяването - на емисиите на парникови газове (например чрез подобрена енергийна ефективност и увеличен дял на енергията от ВЕИ), на отпадъците.

Бързото увеличаване на потока от капитали към устойчиви инвестиции е от съществено значение за успешен преход към нисковъглеродна икономика. Така темата за околната среда (Environment, или "Е" в абревиатурата ESG) естествено застава във фокуса на вниманието на предприятия, инвеститори и на обществото като цяло. Пример за това е Регламентът за (зелена) таксономия, който към момента е посветен основно на екологичните аспекти, докато социалните са засегнати частично.

Зеленият път и предложението на ЕК за социална таксономия

Трансформацията на икономиката на ЕС и насочването й по "зеления път" на устойчивото развитие носи със себе си и сериозни социални предизвикателства - например намаляване на бедността и социалното неравенство (24% от населението на ЕС в трудоспособна възраст се е оказало под прага на бедност в някакъв момент през последните 4 години), защита на човешките права, осигуряване на достойни условия на труд, развитие на уменията на работниците за подобряване на производителността в предприятията и т.н. Решаването на тези предизвикателства изисква системен отговор, така че пазарите да възприемат и възнаграждават по-широка концепция за стойност отколкото само финансова възвръщаемост.

Това припомня едно от основните послания и цели на Евопейската Зелена сделка, а именно "никой няма да бъде изоставен в прехода", и показва необходимостта от инвестиции в социална устойчивост, за да бъдат постигнати глобалните цели за устойчиво развитие.

Тъй като (зелената) таксономия съдържа само ограничено позоваване на социалната устойчивост (ненарушаване на минималните социални гаранции), Европейската комисия възлага на Платформата за устойчиво финансиране мандат за разширяване на таксономията към социални цели.

Според предложението на ЕС социалната таксономия представлява класификация на икономическите дейности, които биха насърчили спазването на социалните цели на ЕС и биха допринесли за развитието на зелено и по-приобщаващо общество. Социалната таксономия има за цел да насърчава устойчивите инвестиции в Европа, като поставя фокуса върху защитата на правата на човека и върху социалното въздействие върху основните групи заинтересовани страни: служители, клиенти и общности.

Според предложението дейностите, които могат да се считат за устойчиви от социална гледна точка, трябва да имат "съществен принос" към една от трите цели, които предлага социалната таксономия - например чрез инвестиции, които избягват или смекчават рисковете от неуспешна защита на правата на човека във високорискови сектори или инвестиции, които повишават положителния социален ефект от определени икономически дейности като образование. Същевременно трябва да се съблюдава и принципът "не причинявайте значителна вреда" (do not significantly harm - DNSH), т.е. дадена дейност, която има съществен принос към определена социална цел, не трябва да влияе негативно върху други социални цели.

Социални инвестиции и индикатори за измерване и оповестяване

При настоящата липса на ясна дефиниция за това какво представляват социалните инвестиции за измерване и оповестяване на подобни инвестиции в момента могат да се прилагат съществуващите международни договори и стандарти (впоследствие те могат да се използват като основа, за да се идентифицират стабилни и обективни индикатори с оглед повишаване на надеждността на социалната таксономия за ESG инвеститорите).

Например насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия осигуряват добре установена рамка.

Същевременно съществуващите пазарни инициативи като принципите на социалните облигации на Асоциацията на международните капиталови пазари (ICMA) показват категориите проекти, които трябва да бъдат финансирани, за да осигурят ясни социални ползи. Международен бизнес съвет (IBC) на Световния икономически форум (WEF) идентифицира 6 основни и 9 разширени социални показателя (приоритетна област "Хора"), базирани на добре установени рамки за отчитане на устойчивостта.

Процес за събиране на ESG данни

Практиката показва, че по отношение на социалните теми най-често се оповестява информация по критерия "многообразие и приобщаване" (виж таблицата по-горе). Различните измерения на този критерий могат да включват фактори като пол, етническа принадлежност, възраст, сексуална ориентация, социално-икономически произход, умения.

Оповестяването на информация е важен ESG компонент - според проучване на PwC например 48% от потребителите очакват компаниите да покажат по-голям напредък по отношение на социалните теми (например многообразие и приобщаване).

Конкретни стъпки в процеса по събиране на данни за многообразието

В този контекст събирането на данни за различни аспекти на многообразието придобива още по-голямо значение за организациите - това е първата стъпка, която им позволява да анализират и разберат многообразието на своята работна сила и неравенствата, които съществуват на работното място.

Онези организации, които успешно събират данни за социалните аспекти на своята дейност, например многообразието, са в добра позиция да оповестяват показатели за социална устойчивост, да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, и в отговор да разработват подходящи инициативи.

И по този начин да допринасят за едновременното и равнопоставено звучене на S в рефрена, който ще чуваме все по-често: E-S-G.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал