Фондът на фондовете ще финансира бизнеси от всички сектори

Виктория Христова - изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонда на фондовете

Виктория Христова - изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонда на фондовете
Виктория Христова - изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонда на фондовете
Виктория Христова - изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонда на фондовете
Виктория Христова - изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонда на фондовете
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Виктория Христова се присъединява към екипа на Фонда на фондовете през май 2019 г. след 18 години професионален опит в сферата на корпоративните финанси. Започва своята кариера от експертна длъжност, като през годините преминава през различни мениджърски позиции в няколко от системните банки в България. Управлявала е дългов портфейл на големи български и международни корпоративни компании. Нейните отговорности са обхващали изготвяне и структуриране на кредитни сделки, финансов и пазарен анализ, оценка на видовете риск, както и генериране на клиентски бизнес за банковата институция. Участвала е в процесите на сливане и придобиване в банковата сфера в България.

Виктория Христова има бакалавърска степен със специалност "Финанси" и магистърска степен по бизнес администрация (EMBA).

Какви са плановете на Фонда на фондовете (ФМФИБ) за програмния период 2021 - 2027 и какъв е времевият хоризонт пред тях?

Първото, с което бих искала да започна в новата си роля на изпълнителен директор и член на управителния съвет на ФМФИБ и от перспективата на изминалите четири години като част от екипа, е, че зад тази абревиатура стои сериозен екип от хора с високи личностни качества и дълбоки професионални познания в материята на публичните финанси, нормативната регулаторна рамка, банковия и частния сектор. Изграденият капацитет е без аналог в българските институции и се оценява високо от нашите партньори както на локално, така и на европейско ниво. Всичко това обуславя стабилната основа, върху която се градят и резултатите, които се постигат с насочените интервенции по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и съответно европейските фондове при споделено управление.

По линия на финансовите инструменти се подпомагат важни за съюза и България дейности и политики за подобряване устойчивостта на бизнеса и икономиката. До момента по това направление чрез селектираните от нас финансови посредници са подкрепени над 2800 компании - това са бизнеси в различни сектори на икономиката. От тях подкрепа чрез рисково финансиране са получили близо 250 стартиращи предприятия, като до края на 2023 г. се очаква техният брой да надвиши 300.

За настоящата многогодишна рамка 2021 - 2027 от националните програми, управлявани от Фонда, са предвидени близо 2 млрд. лева за целенасочено подпомагане на предприемаческата среда в България.

Към днешна дата имаме подписани следните споразумения за финансиране с управляващите органи:

  • Споразумение за финансиране по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" на стойност 1 263 млн. лв.
  • Споразумение за финансиране по програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" на стойност 117 млн. лв.
  • Споразумение за финансиране по програма "Развитие на регионите" на стойност 462 млн. лв.

В процес на подготовка и преговори са още няколко споразумения за финансиране с управляващи органи по национални програми за периода 2021 - 2027:

  • Споразумение за финансиране по програма "Околна среда" - 68 млн. лв.
  • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони - 49 млн. лв.
  • Програма "Образование" - 33 млн. лв.
  • Програма "Морско дело, рибарство и аквакултури" - 13 млн. лв.

Какви финансови продукти и инструменти ще предложи Фондът на българския бизнес?

- Заложените приоритети на споменатите програми са насочени към насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП, създаване на работни места, градско и регионално развитие. Ще бъдат подкрепяни най-вече дейности, свързани с цифровизация и дигитализация, засилване на капацитета за научни изследвания и иновации, въвеждане на модерни технологии. Значителни средства са предвидени за насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика, енергийната ефективност и намалението на емисиите парникови газове.

Предвидената подкрепа ще продължи да се предоставя чрез дългови и дялови финансови инструменти под формата на гаранции, споделено финансиране, капиталово и квазикапиталово дялово участие.

Кои сектори и компании в каква фаза на развитие ще бъдат сред приоритетите на Фонда на фондовете в новия програмен период?

- Няма секторно ограничение на финансирането, разграничението е по линия на различните програми и показателите за изпълнение на техните цели. Финансовите инструменти ще подпомагат компаниите в различни фази от тяхното развитие - както на ниво идеен проект, така и вече наложени бизнеси. Една от основните ни цели в момента е да осигурим приемственост между съществуващите финансови инструменти и планираните продукти за периода 2021 - 2027.

Какви са разликите с изминалия програмен период и какво ново има в настоящия?

- Посоката, която се задава от възможностите за финансиране на българската икономика, води до прилагане на повече и по-разнообразни финансови инструменти за сметка на предоставянето на безвъзмездна подкрепа. Това обуславя тяхното развитие и по-широка приложимост. За програмен период 2021 - 2027 има няколко нови аспекта, на които бих искала да обърна внимание - комбинацията на финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ в единична операция, което ще позволи прилагане на подхода One stop shop. Допустими за финансиране са компании с повече персонал, активи и оборот - малки компании със средна капитализация и средни със средна капитализация. Не на последно място, ще приложим и териториално разпределение на инвестициите, което означава, че по-голямата част от подкрепата следва да бъде насочена към по-слабо развитите региони на страната.