Какво и в какъв срок се декларира в общината

Какво и в какъв срок се декларира в общината

В местните бюджети постъпват 7 основни данъка

37848 прочитания

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


От 2017 г. влиза в сила и вече приетият нов данък върху таксиметров превоз на пътници.

"В този свят нищо не е сигурно освен смъртта и данъците."

Несъмнено прозрението на Бенджамин Франклин звучи актуално и днес и ще продължи да бъде такова, докато съществува данъчната система.

Данъкът е принудително и безвъзмездно плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата. Като елемент от бюджетния приход целта на събирането му е финансиране на разходите, които извършват правителството и местната власт. Основните разходи, за които плащат данъкоплатците, са за услуги, предоставяни от държавата, като: здравеопазване, пенсиониране, осигуряване и др. Печалбата от дейността на компаниите се облага с корпоративен данък, а доходите на физическите лица с данък върху доходите. Приходите от тези данъчни постъпления постъпват в държавния бюджет. Кои са данъците, които трябва декларираме и да платим в общината, в която живеем?

В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

1. Данък върху недвижимите имоти;
5. Данък върху превозните средства; 6. Патентен данък; 7. Туристически данък.

8. Други местни данъци, които са определени със закон.

Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната банкова сметка. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

Данъкът върху недвижимите имоти

С този данък се облагат сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях. С него не се облагат поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътна мрежа и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат още поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост, земеделските земи, горите и недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. Ако земите са застроени, тогава се облагат с данък действително застроената площ и прилежащият й терен.

Данъчно задължени лица са собствениците на облагаемите с имотен данък. Ако едно лице е собственик на сграда, която е построена върху държавен или общински имот, то придобива качеството на данъчно задължено лице и за този имот или за съответната част, която притежава от него. При учредяване на право на ползване данъчно задължено лице е ползвателят. При концесиите данъчно задължено лице е концесионерът, а за имот, който е държавна или общинска собственост, данъчно задължено лице е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Лицата са длъжни да декларират пред общината новопостроените имоти и имотите, които са придобили по друг начин. Срокът за подаване на декларацията е два месеца, считано от датата на придобиване. Предприятията, които подават декларацията, трябва да посочат отчетната стойност на имота и други обстоятелства, които биха имали значение при определянето на данъка.

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.

При прехвърляне на имота лицето, което придобива правото да се разпорежда с имота, дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми, които са посочени в приложение №2 от Закона за местните данъци и такси и зависи от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването му. Данъчната оценка на имотите на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2.

Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение №2. При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

ЗМДТ предвижда и някои облекчения при определянето на данъка:

- за имот, който е основно жилище, се полага 50% намаление от размера на данъка. - за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%, намалението е 75%.

Данъкът се плаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Ако целият данък се плати до 30 април, се ползва отстъпка от 5%.

Данък върху наследствата

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго. Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците (това са лицата, в полза на които е направено завещание). При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация от ЗМДТ в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната. В данъчната декларация се посочва полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

Общинският съвет определя с наредба размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
- за братя и сестри и техните деца от 0.4 до 0.8% за наследствен дял над 250 000 лв.

- за лицата извън посочените по-горе от 3.3 до 6.6% за наследствен дял над 250 000 лв.

Данъкът се дължи в двумесечен срок от получаване на съобщението, с което се известява неговият размер.

Данък дарение

Обект на облагане с данък при дарение са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. С данък се облагат и безвъзмездно придобитите и по друг начин имущества, вкл. погасените чрез опрощаване на задължения. Важно е да се знае, че не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

При даренията основното, което трябва да знаем, е в кои случаи се освобождават от данък. Това са:

1. Придобитите имущества от:
а) държавата и общините; б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца; в) Българския червен кръст;
г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания; д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници; е) лечебните заведения.
2. За лечение на граждани на държава от Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания; 3. Даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани; 4. Даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
5. Обичайните подаръци; 6. Имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон; 7. Даренията в полза на народните читалища;
8. Придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 9. Непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; 10. Чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
11. Безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си.

Данък върху превозните средства

С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в България; 2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на България за гражданските въздухоплавателни средства.

Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства, като декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За леките автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство (чл.55 от ЗДМТ). При изчисляването на този данък следва да се вземат предвид и показателите - вид на превозното средство и мощност на двигателя, а при тежкотоварните автомобили и броят на осите. Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски - до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5%. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗДМТ - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Патентен данък

Патентен данък дължат физическите лица, включително и ЕТ, които извършват т.нар. патентни дейности, посочени в приложение №4 към Глава втора, раздел V от ЗМДТ за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 хил. лв. и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 1. за първото тримесечие - до 31 януари; 2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Туристически данък

Данъчно задължените лица при туристическия данък са лицата, предлагащи нощувки, а с данък се облагат самите нощувки. Те го внасят в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Лицата са длъжни да подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. Размерът на дължимия данък за месеца се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка.

Данък върху таксиметров превоз на пътници

От 2017 г. влиза в сила и вече приетият нов данък върху таксиметров превоз на пътници, като данъчно задължените лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. Общинският съвет определя с наредбата годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. Този данък се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, и постъпва в съответната община, където е извършена регистрацията.

Какви такси се събират от общините

Освен изброените данъци общините определят и размера на дължимите такси, които варират в посочен от закона диапазон. Някои от най-често прилаганите такси са:

Такса за битови отпадъци - тя се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Такса се заплаща и за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги.

Таксите за технически услуги се заплащат за услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

Такси за административни услуги

За ползване на гробни места над 8 години законът предвижда също да се заплащат еднократно такси.
От 2017 г. влиза в сила и вече приетият нов данък върху таксиметров превоз на пътници.

"В този свят нищо не е сигурно освен смъртта и данъците."


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал