Финансиране на проекти за околна среда по програма LIFE

Целта на програмата е преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика

Първият проект за страната е "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата "Натура 2000" в България" – успешно приключен през 2014 г.
Първият проект за страната е "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата "Натура 2000" в България" – успешно приключен през 2014 г.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Първият проект за страната е "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата "Натура 2000" в България" – успешно приключен през 2014 г.
Първият проект за страната е "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата "Натура 2000" в България" – успешно приключен през 2014 г.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Финансира се 60% от стойността на проекта, но размерът може да се увеличи до 75%, когато той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания.

Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на околната среда и действията във връзка с климата. От началото й през 1992 г. програмата е финансирала 4171 проекта, като са инвестирани приблизително 3.4 млрд. евро в дейности по опазване на околната среда и климата в Европа. Първият проект за страната е "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата "Натура 2000" в България" – успешно приключен през 2014 г.

В рамките на настоящия програмен период (2014 - 2020) изпълнението на проектите по програмата следва да допринесе за постигане на дългосрочна устойчивост, възможност за повторяемост и трансфер на знания и добри практики, както и увеличаване на добавената стойност на ниво ЕС. Това означава, че ще се финансират проекти, които представляват добри примери и реализират резултати, които успешно могат да бъдат повторени и на друго място в Европа.

Целите на програмата са преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика (по-ефикасно използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда, предотвратяване на загубата и възстановяване на биологично разнообразие, включително подпомагане на мрежата "Натура 2000" и справяне с влошаването на състоянието на екосистемите), подобряване разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството на съюза в областта на околната среда и климата, вкл. чрез повишаване капацитета на публичния и частния сектор, повишаване ангажираността на гражданското общество, НПО и местните участници. Програмата е разделена на две подпрограми – "Околна среда" и "Действия по климата".

Кой може да кандидатства и какво се финансира

Допустими бенефициери по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво, неправителствени организации и изследователски институти, представители на бизнеса (предимно малки и средни предприятия), както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.

Основният размер на финансиране по програма LIFE е 60% от стойността на проекта, но може да се увеличи до 75%, когато той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания, и до 100%, когато се отнася до изграждане на капацитет за държавите членки.

Финансират се няколко типа проекти - традиционни, подготвителни, интегрирани или проекти по предоставяне на техническа помощ.

По принцип традиционните проекти са "Пилотни проекти", използващи техника или метод, който не е бил прилаган или тестван преди, като предлагат потенциални предимства за околната среда или климата в сравнение с текущата най-добра практика и могат да се прилагат в по-голям мащаб при сходна ситуация.

"Демонстрационните проекти" се прилагат на практика, тестват, оценяват и разпространяват действия, методики или подходи, които са нови или неизвестни в географски, екологичен или социално-икономически контекст и могат да се приложат при подобни обстоятелства другаде. "Проектите за добри практики" прилагат подходящи, разходоефективни и съвременни техники, методи и подходи, като се има предвид специфичният контекст на проекта.

"Проектите за разпространение на информация и повишаване на капацитет" подкрепят комуникацията, разпространението на информация и повишаване на осведомеността в областта на двете подпрограми.

Срокове за кандидатстване през 2016 г.

През 2016 г. традиционни проекти могат да се подават в рамките на следните компоненти - "Дейности по изменения на климата" с краен срок за кандидатстване 7 септември, 16:00 ч.; "Околна среда и ресурсна ефективност" с краен срок 12 септември, 16:00 ч.; "Природа и биоразнообразие" – 15 септември, 16:00 ч.; и "Управление и информация за околната среда" – 15 септември, 16:00 ч.

Подготвителните проекти целят да отговорят на специфичните нужди за развитие и прилагане на политиката и законодателството на съюза в областта на околната среда и климата. За 2016 г. подготвителни проекти се набират единствено по подпрограмата за околна среда. Конкретни теми са мониторинг на биоразнообразието във фермерските ландшафти, оценка на условията в полуестествените пасища, създаване на европейска мрежа за опазване на частните земи, предпроектно проучване за изграждане на зелен списък на "Натура 2000" мрежата, подкрепа за местен и регионален мониторинг на качеството на въздуха, информираност и образование за почвата. Крайният срок за кандидатстване с подготвителен проект е 20 септември, 16:00 ч.

Интегрираните проекти (подпрограми за околна среда и климат) са проекти, които се изпълняват в голям териториален мащаб - регионални, мултирегионални, национални или транснационални. Свързани са с разработването и управлението на екологични планове, стратегии или пътни карти, произтичащи от специфичното законодателство на ЕС или от други актове на съюза и държави членки в областта на околната среда или смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптиране към него. Те следва да гарантират участието на заинтересованите страни и участието на най-малко един друг европейски източник - национално или частно финансиране. Кандидатстването се осъществява в две фази – концепция и пълна кандидатура след одобрение на концепцията. Интегрирани проектни предложения по подкомпонент "Околна среда" е с краен срок за подаване на концепция (Фаза 1) – 26 септември, 16:00 ч., и индикативен краен срок за пълно проектно предложение (Фаза 2) - 15 март 2017 г. Проектите, свързани с "Дейности по изменение на климата", са с обявен краен срок за подаване на концепция (Фаза 1) – 26 септември, 16:00 ч., и индикативен краен срок за пълно проектно предложение (Фаза 2) - 15 април 2017 г.

Кандидати, които искат да представят интегрирани проекти, но се нуждаят от помощ при финализирането на документите за кандидатстване, могат да се възползват и от проектите за техническа помощ. Размерът на съфинансиране е 60%, а определеният краен срок за тяхното подаване е 15 септември, 16:00 ч.

Кандидатстването се извършва чрез уеб инструмента на страницата на програмата. При изготвяне на своето предложение всеки кандидат може да се консултира с Националното звено за контакт по програмата, което за България е Министерството на околната среда и водите.

Макар и да предполага висок процент на съфинансиране, програма LIFE остава атрактивна не само поради широкия кръг от дейности, които могат да бъдат реализирани за опазване на околната среда и смекчаване последиците от изменението на климата, но и поради възможността от активно сътрудничество при прилагането на добри и иновативни практики извън пределите на страната.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Още от Капитал