Промените в ЗДДС нарушават данъчния неутралитет
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Промените в ЗДДС нарушават данъчния неутралитет

Последните промени въведоха обезпечения за търговците на горива

Промените в ЗДДС нарушават данъчния неутралитет

Едногодишното обезпечение е недопустима финансова тежест, несъобразена с практиката на Съда наЕС

14992 прочитания

Последните промени въведоха обезпечения за търговците на горива

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


С обнародваните на 2 август 2016 г. изменения и допълнения на ЗДДС се въведе нов механизъм за контрол, превенция и борба с данъчните измами в търговията с течни горива. В същото време обаче с него пряко се нарушава функционирането на европейския вътрешен пазар чрез неспазване на принципа на данъчния неутралитет.

Търговците задължително предоставят пред НАП обезпечение в пари, ДЦК или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година. Случаите, в които задължително данъчно задълженото лице търговец на течни горива предоставя обезпечение по чл. 176 в от ЗДДС, са:

Кой е задължен

1. Когато лицето извърши облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв. или

2. Когато общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания (виж. бележка 1) на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв., или

3. Когато лицето получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

Изключенията от предоставяне на обезпечение са посочени в чл. 176в, ал. 8 от ЗДДС:

Лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове; лицето, което е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 само за доставките му, отчетени по реда на същата разпоредба; тук става въпрос главно за бензиностанциите, които предават информация за наличните количества горива в резервоарите за съхранение по дистанционна връзка на НАП.

Нарушен неутралитет

При внос на течни горива от трети страни (извън ЕС) също не се изисква обезпечение по ЗДДС, а при вътреобщностно придобиване ("внос" от държава членка) се изисква. Така пряко се нарушават принципът на данъчния неутралитет и принципът за забрана за нарушаване на конкуренцията чрез въведена неоправдана финансова тежест.

Директивата 2006/112 относно общата система на ДДС въвежда режима на приспадане на данъчния кредит и цели да облекчи изцяло предприемача от тежестта на ДДС, който е дължим или платен във връзка с всички негови икономически дейности. По този начин общата система на ДДС цели да гарантира пълен неутралитет на данъчната тежест върху всички икономически дейности, независимо от техните цели или резултати, при условие че дейностите по принцип подлежат на облагане с ДДС (решение от 12 юли 2012, "ЕМС-България транспорт" ООД, C‑284/11, EU:C:2012:458, т. 43 и цитираната съдебна практика (2).

Принципът на данъчния неутралитет е възникнал под влияние на съдебната практика на Съда на ЕС. Той е открит и развит в съдебната практика на СЕС на основание установения Европейски вътрешен пазар. Свободното движение в ЕС е инструмент за увеличаване на равнището на данъчния неутралитет чрез функциониращ европейски вътрешен пазар (3).

Принципът на данъчен неутралитет предполага приспадането на заплатения по получени доставки ДДС да бъде допуснато, ако са изпълнени материално-правните изисквания във връзка с правото на приспадане, дори ако данъчно задълженото лице е пропуснало някои формални изисквания.

Двойна финансова тежест

Практически с измененията в ЗДДС считам, че се въвежда двойна финансова тежест под формата на косвено данъчно облагане и свръхобезпечение в сравнение с реалния ДДС за внасяне по едномесечния данъчен период. Това е така, защото, от една страна, данъчно задълженото лице всеки месец отчита доставката (продажби и покупки) на стоки и услуги, съответно резултат - ДДС за внасяне или възстановяване.

В случай, когато данъчната основа на облагаемите продажби надвишава покупките с право на пълен/частичен данъчен кредит, лицето внася ДДС. Така ще се окаже, че данъчно задължените лица, които търгуват с течни горива, обезпечават за срок от 1 година данъчни задължения, които текущо внасят. Практически два пъти се извършва косвено данъчно облагане - един път чрез ефективно внасяне на ДДС за съответния данъчен период и втори път чрез обезпечение за вече изпълнено данъчно задължение, при това авансирано за в бъдеще. Горното не се отнася за вносителите, с което се създава неравнопоставеност на пазара на течни горива.

Данъчният неутралитет възпрепятства въвеждане на различен режим на обезпеченията при внос на течни горива и при вътреобщностно придобиване. При последното се изисква обезпечение за 1 година, докато при внос се изисква обезпечение за публичните задължения, възникнали във връзка с вноса.

От друга страна, размерът на обезпечението по ЗДДС не съответства на резултата за данъчния период при икономическите оператори. Обезпечението е над реалния ДДС за внасяне за съответния едномесечен данъчен период. При определяне на резултата за изчисляване на обезпечението се събират данъчните основни на облагаемите доставки, ВОП (4) и получените течни горива, което е не само икономически грешно, но и представлява само по себе си недължим данъчен дълг - финансова тежест за икономическите оператори, под формата на обезпечение.

Принципът на данъчния неутралитет означава признаване и упражняване на правото на данъчен кредит (5). Съгласно практиката на съда принципът на данъчен неутралитет, присъщ на общата система на ДДС, не допуска облагането на икономическите дейности на данъчно задължено лице да доведе до двойно данъчно облагане (виж в този смисъл решения Puffer, C‑460/07, EU:C:2009:254, т. 45 и 46, както и Клуб, C‑153/11, EU:C:2012:163, т. 42) (6).

По своята функция обезпечението се доближава до косвените данъци с уговорката, че може да се възстанови при определени условия. Обезпечението създава неоправдана финансова тежест и финансов риск за икономическите оператори (7).

Механизмът на функциониране на ДДС е свързан с конкретен резултат (разлика между облагаеми продажби и покупки с право на пълен/частичен данъчен кредит), а не с математически сбор на продажби и покупки, върху които се определя обезпечение, без реално да съществува данъчен дълг, след неговото внасяне. Така се нарушава и принципът на данъчния кредит.

"Даден национален законодател може да допусне нарушение на принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания, когато внезапно и непредвидимо приема нов закон, който отменя право, от което до този момент се ползват данъчно задължените лица, без да им остави необходимото време, за да се адаптират, и то при положение че целта, която трябва да се постигне, не го налага (8). По повод въвеждане на обезпечение за възстановяване на ДДС, неговият размер и непропроционалност СЕС се е произнесъл с решение от 10 юли 2008 по дело С-25/2007 (9). Посоченият казус е близък с настоящия случай.

-------------

Бележки:

(1) Съгласно чл. 13, ал. 1–3 от ЗДДС вътреобщностното придобиване (ВОП) на стоки е:

- придобиването на право на собственост или ограничени вещни права върху стока по чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, както и фактическото получаване на стоката, в случаите на чл. 6, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗДДС.

- вътреобщностният трансфер на стоки - получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.

(2) Решение по дело C‑332/15 на СЕС

(3) "Икономически ефект на данъчната юриспруденция в ЕС" - проф. Рита Ферия и проф. Клеменс Фюeст.

(4) При ВОП резултатът от периода е нула в общия случай, тъй като е налице самоначисляване на данъка под формата на обърнато данъчно задължение, т.е. ДДС се начислява от получателя, а протоколът за начисляване участва с една и съща стойност и в дневника за продажбите, и в дневника за покупките.

(5) Режимът на приспадане цели да освободи изцяло стопанския субект от тежестта на ДДС, дължим или платен във връзка с цялата му икономическа дейност. Следователно общата система на ДДС гарантира неутралитет от гледна точка на данъчната тежест на всички икономически дейности, независимо от техните цели и резултати, при условие че самите тези дейности по принцип подлежат на облагане с ДДС (решение от 6 декември 2012 г., Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, т. 27 /решение С 267/2015 СЕС).

(6) Решение по дело С 209/2014 на СЕС.

(7) Решение по дело С 25/2007 СЕС.

(8) Решение по дело С 332/2014 на СЕС.

(9) "Всъщност, както твърди комисията, посоченото обезпечение не е пропорционално нито на размера на надвнесения ДДС за възстановяване, нито на размера на данъчно задълженото лице в икономическо отношение.

31 По-специално, в противоречие с изискването, поставено от посочената в точка 17 от настоящото решение съдебна практика, предоставянето на такова обезпечение може да създаде непренебрежим финансов риск за предприятия, които току-що са започнали своята дейност и поради това обстоятелство е възможно да не разполагат със значителни ресурси.

32 В действителност за да може да се позове на нормално приложимия срок, задължението за предоставяне на посоченото обезпечение има за последица само да замени финансовата тежест, свързана със замразяването в продължение на 180 дни на надвнесената сума на ДДС, с тази, съответстваща на замразяването на сумата на обезпечението. Това обаче е неоправдано именно защото, от една страна, последната сума може, както в делото по главното производство, да бъде по-голяма от сумата на въпросния надвнесен ДДС, а от друга — продължителността на замразяването на обезпечението е по-дълга от предвидения за новите данъчнозадължени лица срок на възстановяване на надвнесения ДДС."

С обнародваните на 2 август 2016 г. изменения и допълнения на ЗДДС се въведе нов механизъм за контрол, превенция и борба с данъчните измами в търговията с течни горива. В същото време обаче с него пряко се нарушава функционирането на европейския вътрешен пазар чрез неспазване на принципа на данъчния неутралитет.

Търговците задължително предоставят пред НАП обезпечение в пари, ДЦК или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година. Случаите, в които задължително данъчно задълженото лице търговец на течни горива предоставя обезпечение по чл. 176 в от ЗДДС, са:


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    Bramasole avatar :-|
    Bramasole

    От статията става ясно, че родният законодател толерира знаков производител/ търговец на петролни продукти, както и че предстоят още отсъждания против държавата по възникнали казуси от международни съдилища.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK