Компаниите могат да получат до 200 хил. евро за социални предприятия

До края на годината се очакват още три процедури за финансиране на бизнеса, които ще подпомагат под различна форма обучения за заети лица

Крайният срок за онлайн подаване на проекти през системата ИСУН 2020 е 5 януари 2017 г.
Крайният срок за онлайн подаване на проекти през системата ИСУН 2020 е 5 януари 2017 г.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Крайният срок за онлайн подаване на проекти през системата ИСУН 2020 е 5 януари 2017 г.
Крайният срок за онлайн подаване на проекти през системата ИСУН 2020 е 5 януари 2017 г.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Поне 480 неактивни или безработни се очаква да бъдат включени в заетост за 12 месеца, като броят на подкрепените предприятия ще достигне до 70

Българските работодатели вече могат да кандидатстват за субсидии за създаване на социално предприятие, с което да подкрепят социалното включване на уязвими групи на пазара на труда чрез създаване на условия за тяхната професионална интеграция. Средствата се предоставят по процедура "Развитие на социалното предприемачество" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), която беше отворена в средата на октомври. Общият й бюджет е 15 млн. лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ за проект е от 50 хил. до 391 166 лв. Крайният срок за онлайн подаване на проектни предложения, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), през системата ИСУН 2020 е 5 януари 2017 г., 17:30 ч. До края на годината се очакват още три процедури за финансиране, насочени към бизнеса, които ще подпомагат под различна форма обучения за заети лица. През 2017 г. не са планирани процедури за подкрепа на работодатели.

Какво е добре да знаете, ако решите да кандидатствате по схемата за "Развитие на социалното предприемачество".

Кой може да кандидатства

Процедурата е особено подходяща както за съществуващи социални предприятия, които искат да надградят постигнатите до момента резултати, така и за нови социални предприятия с основна цел - постигане на измеримо положително социално въздействие, а не непременно генериране на печалба. В обхвата на програмата попадат и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; общини или райони на общини; доставчици на социални услуги и НПО. Ако кандидатът не е социално предприятие, е важно в рамките преди изпълнението на проекта да създаде такова. Програмата допуска самостоятелно участие или в партньорство. Кандидатът/партньорът трябва да разполага с финансов капацитет за реализация на проекта - липсата на такъв ще доведе до отхвърляне на проекта.

От Министерството на труда и социалната политика очакват поне 480 неактивни или безработни лица да бъдат включени в заетост за период от 12 месеца, като броят на подкрепените предприятия ще достигне до 70. Схемата ще позволи на работодателите, от една страна, да развият допълнителна стопанска дейност, а от друга, ще ги направи по-социално ангажирани, тъй като чрез създаване на социално предприятие те ще се намесят там, където държавата не може да изпълни своите ангажименти, и ще спомогнат за разрешаване на редица социални проблеми, засягащи групите в неравностойно положение.

Очаква се мярката да повлияе положително за нарастване на заетостта на целевата група (хора с увреждания, хора в неравностойно положение, включително безработни над 50-годишна възраст) и за популяризиране концепцията за социалното предприемачество, а именно стопанска дейност, ориентирана не само към максимизиране на печалбата, но и към постигането на резултати, свързани с благоденствието на цялата общност.

Какво може да се финансира

Допустимо е финансирането на разходи за възнаграждения на всяко лице от допустимата целева група, включено в заетост при работодател (заплата + осигуровки), за период до 12 месеца; разходи за наставник на лицата за 6 месеца; разходи за оборудване на новите работни места при необходимост; за наем и режийни; за експертизи и анализи; разходи за услуги, включително обучения по професионална квалификация и ключови компетентности за лицата; за участие в събития и различни форми на социален маркетинг. Финансира се и психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; социална и професионална интеграция, като например развитие на умения за общуване и работа в група; развитие на различни навици и умения за живот; професионално ориентиране и др.; разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане. Средства ще се предоставят и за проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги от страна на социалното предприятие.

Подобно на всички останали процедури по ОПРЧР по проекта е допустимо да се предвидят разходи за осигуряване на публичност, както и средства за екипа по организация и управление.

Не забравяйте и останалите си европроекти

Помощта по схемата се отпуска съгласно режима de minimis (минимална помощ). Това означава, че общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко предприятие за три данъчни години, не може да надхвърля 200 хил. евро (или левовата равностойност - 391 166 лв.). Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване и двете предшестващи. В същото време общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко компания, която извършва дейност в отрасъл "Шосеен транспорт", не може да надхвърля 100 хил. евро (или левовата равностойност - 195 583 лв.) за период от три данъчни години.

Съгласно това ограничение работодатели, които вече са получавали финансова помощ от други процедури по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" или по "Иновации и конкурентоспособност", трябва да съобразят размера на субсидията с вече използваната минимална помощ, за да се вместят в поставеното ограничение.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Още от Капитал