Биоцидните продукти "под ударите" на КЗК

Кога търговците нарушават конкуренцията

Свойството на препарата да дезинфекцира различава биоцидния продукт от останалите почистващи продукти на пазара.
Свойството на препарата да дезинфекцира различава биоцидния продукт от останалите почистващи продукти на пазара.    ©  Георги Кожухаров
Свойството на препарата да дезинфекцира различава биоцидния продукт от останалите почистващи продукти на пазара.
Свойството на препарата да дезинфекцира различава биоцидния продукт от останалите почистващи продукти на пазара.    ©  Георги Кожухаров
Поради присъщите им свойства и употреба биоцидните продукти могат да предизвикат рискове за здравето и да бъдат вредни за околната среда

В началото на август тази година 1 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за пръв път взе становище по въпроси, свързани с конкуренцията на пазара на почистващите и дезинфекциращите препаратите. Особен интерес в този пазарен сегмент представляват биоцидните продукти, като именно те са предмет на решението на КЗК, тъй като тяхното пускане на пазара е строго регламентирано и търговците често се опитват да заобиколят законовите изисквания по различен начин, което може да е предпоставка за нарушаване на конкуренцията. Поради присъщите им свойства и употреба биоцидните продукти могат да предизвикат рискове за здравето и да бъдат вредни за околната среда, затова е важно да се гарантира, че на пазара са пуснати само безопасни за употреба биоцидни препарати.

Какво е биоцид

Дефиницията за биоцид е дадена в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. Биоцид представлява вещество или смес, които са съставени от активни вещества, използвани за унищожаване на вредители и микроби, които, въздействайки по химичен и биологичен път, унищожават, отблъскват или се борят с вредните организми. В много и различни области от ежедневието ние използваме биоцидни препарати. Свойството на препарата да дезинфекцира различава биоцидния продукт от останалите почистващи продукти на пазара.

Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси регламентира правата и задълженията на търговците, които произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят такива препарати. Биоцидите се предоставят на пазара и се употребяват, когато за тях има издадено разрешение от Министерството на здравеопазването. Продължителната процедура, разходите за изготвяне на нормативно установените документи, дължимите държавни такси за разглеждането им на практика могат да накарат търговците да заобиколят изискванията, за да пуснат продуктите си по-рано в сравнение със своите конкуренти.

Какво е становището на КЗК

КЗК е установила нарушение от страна на дружество, осъществяващо търговия с продукти от областта на битовата химия – почистващи и дезинфекциращи препарати, по чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), който забранява всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им. Разпоредбата представлява обща забрана за нелоялна конкуренция, като всяко поведение на търговеца може да попадне "под ударите" на КЗК.

В конкретния случай КЗК е установила наличие на недобросъвестно поведението от срана на търговец на биоцидни препарати. Разпространението и съответно пускането на пазара на такива продукти без надлежно издадено разрешение според комисията показва тенденциозно неспазване на едно законоустановено задължение. Така се цели не просто заобикаляне на изрично уреден разрешителен режим, а придобиване на конкурентно предимство, което да доведе до заемането на пазарна ниша на един силно конкурентен пазар, какъвто е пазарът на разпространение на почистващи препарати.

С цел да отговорят адекватно на строгите законови изисквания за пускането на пазара на биоцидни препарати търговците на такива препарати често прибягват до специализирани консултанти в областта на химичните вещества и смеси, влагат се средства за микробиологични изследвания, маркетинг и реклама. Неспазването на законовото задължение за придобиване на разрешение за пускане на пазара на биоциди спестява време, ресурси, в това число парични разходи, спрямо другите конкурентни дружества, които спазват задължението си да получат разрешения за пускане на пазара на конкурентните почистващи препарати по законоустановения за това ред. По този начин КЗК е установила, че е налице нелоялно конкурентно предимство, което уврежда конкурентните предприятия, които разпространяват биоцидни препарати в съответствие с нормативните изисквания.

Отделно от това следва да се вземе предвид и фактът, че в хода на проучването КЗК е установила несъответствие между оригиналния етикет на биоцидните продукти, предлагани от търговеца, и етикета на български език, в който умишлено са спестени отбелязванията, които се отнасят до законоустановените изисквания за етикетирането на биоциди. Това е така, защото свойството на биоцида се определя именно на база съдържащите се в него активни съставки и съгласно действащата Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди на етикета следва да бъдат отразени биоцидният характер на препарата заедно с идентификация за съответното издадено разрешение за пускането му на пазара. С поставянето на етикета на български език, който характеризира продуктите като обикновени детергенти, при успоредно наличие на оригиналните тестове на производителя за претендирано дезинфектиращо действие дружеството извършва нелоялно привличане на крайните потребители, в които остава заблуждението за вид "безвреден" или "нискорисков" биоцид.

Въпреки наличието на активни вещества, характеризиращи продуктите, разпространявани от дружеството, като биоциди, етикетът на български език скрива този факт и ги представя като обикновени почистващи препарати – детергенти, с което въвежда клиентите в заблуждение относно съществени свойства на стоките чрез твърдение на неверни сведения и изопачаване на факти. Пропуските в етикетирането на биоидните препарати, разпространявани от дружеството нарушител, са в разрез с нормативно установеното изисквания относно информацията, която трябва да е указана на етикета на биоцидните препарати. Комисията счита, че макар несъответствията на българския етикет на продуктите с оригиналния да не са от естество да заблудят потребителите, поради спецификите на биоцидните препарати и нормативната им регулация липсата на коректно отразяването на биоцидните им свойства върху етикетите представлява недобросъвестно поведение.

Следва да се има предвид, че органът, който отговаря за осъществяване на контрол и съблюдаване спазването на изискванията на законодателството в областта на продуктите от битовата химия – почистващи и дезинфекциращи препарати, е съответната регионална здравна инспекция. Независимо от факта, че подобно поведение е предмет на специална правна уредба, КЗК показва, че прилагането на антиконкурентно законодателство защитава конкуренцията и интересите на всеки участник на съответния пазар и отваря врати пред всеки търговец да потърси правата си пред комисията при наличието на недобросъвестно поведение от страна на негов конкурент.1 Решение № АКТ-900-03.08.2017 г.

Още от Капитал