С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 окт 2017, 12:46, 25405 прочитания

Включване на земеделска земя в строителните граници на населените места

И как може да се промени предназначението й

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Влезлият в сила ПУП е предпоставка да се поиска промяна на предназначението на земеделската земя
Всеки, закупил земеделска земя с цел строителство, среща необходимостта от добро познаване на етапите на тази процедура, аспектите, влияещи върху успешното й финализиране, и времето за това. И дори ако ви се струва позната темата, в процеса на изпълнение на отделните етапи може да бъдете изненадани от нови детайли/практики на административните органи, които я осъществяват.

Приложима нормативна уредба


Често объркването в етапите на процедурата идва от необходимостта от едновременно прилагане на правилата за промяна на предназначението на земята (Глава V на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)) и общите правила за създаване и одобряване на устройствени планове (Раздел III на Глава 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Уредбата на законово ниво е доразвита в Правилника за приложение на ЗОЗЗ (ППЗОЗЗ) и наредбите, издадени на основание ЗУТ и имащи отношение към устройственото планиране на територията. Не е за пренебрегване и екологичното законодателство (Законът за опазване на околната среда, Законът за биологичното разнообразие, подзаконовите нормативни актове към тях), както и Законът за културното наследство.

Варианти за осъществяване на процедурата

Макар да не са изрично изведени в нормативната уредба, можете да избирате между:а. Внасяне на заявление до кмета на общината за включване в строителните граници на населеното място на земеделски поземлен имот (чл. 20а от ЗОЗЗ и съответно чл. 30, ал. 8 от ППЗОЗЗ); или
б. Внасяне на заявление и преписка до областната комисия "Земеделие" с искане за утвърждаване на площадка (чл. 18 от ЗОЗЗ и съответно чл. 30, ал. 1 от ППЗОЗЗ).

Изборът на вариант за начало на процедурата определя необходимите документи, а би могло и компетентният орган по промяна предназначението на земята (в хипотезата а. това винаги ще е Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите (КЗЗ), а не комисия към областните дирекции "Земеделие" – независимо от площта, категорията или поливността на земята). Променят се и начините на уведомяване, което пък влияе върху продължителността на процедурата. Предвид ограничения обем на тази статия по-долу се разглежда конкретно вариант а. (макар и съдържателно идентични, стъпките и предпоставките при вариант б. търпят определени разлики), където се открояват следните етапи:

Искане пред кмета на общината и положителното решение по чл. 20а от ЗОЗЗ на КЗЗ

Собственикът на земята/носителят на ограничено вещно право внася заявление по чл. 20а от ЗОЗЗ до кмета на общината. Съгласно чл. 30, ал. 8 от ППЗОЗЗ се комплектува преписка, съдържаща следните документи:
- искане от кмета на общината, изготвено въз основа искането от собственика/ носителя на ограничено вещно право върху имота;
- документ за собственост/учредено вещно право върху имота и актуална скица;
- извадка-копие от одобрен регулационен план и акта за одобряването му с нанесено предложение за изменение на регулационната граница (отразяване на заданието по смисъла на чл. 125 от ЗУТ)
- съгласувателно становище от Националния институт за недвижимо културно наследство за територии, защитени по Закона за културното наследство (включително такова, отразяващо отрицателния факт, че върху имота няма недвижими културни ценности);

- удостоверение за категорията на земеделската земя, издадено от общинската служба по земеделие;
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на Глава 6 от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
  ЗОЗЗ предвижда, че в 30-дневен срок от постъпване на заявлението кметът трябва да го изпрати за одобрение от КЗЗ. Последната пък следва да се произнесе с решение в 30-дневен срок от постъпване на направеното от кмета предложение.

  Като всеки административен орган кметът и КЗЗ имат право да изискат допълнителни доказателства, което води до забавяне. Друга особеност (която няма нормативно основание) е изискването на КЗЗ всички приложени към заявлението документи (без акта за собственост/ вещни права) да бъдат представени в оригинал. Непроизнасянето в срок представлява мълчалив отказ и подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК).

  Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

  Положителното решение на КЗЗ по чл. 20а от ЗОЗЗ е основание за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) при условията и по реда на чл. 124 и следващите от ЗУТ. Разрешение за изработване на проект за ПУП на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект в 14-дневен срок от постъпване на искането за разрешение.

  Актът за разрешаване изработването на ПУП се разгласява с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник. На обжалване по реда на АПК подлежат само актовете, с които се отказва изработването на ПУП.

  Определяне на площадка с проект за ПУП и одобряването й от КЗЗ (чл. 21, 22 ЗОЗЗ)

  С проекта за ПУП следва да се определи площадка (трасе за линейните обекти). За целта са необходими влезли в сила решения/становища, издадени по реда на Глава 6 от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (когато са приложими – чл. 125, ал. 8 от ЗУТ), както и съгласуване със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества (чл. 127, ал. 2 от ЗУТ). Изработеният проект за ПУП се съобщава на заинтересованите лица в срок от 1 месец от постъпването на проекта в общинската администрация (чл. 128, ал. 3 от ЗУТ). В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

  Общинският експертен съвет разглежда проекта за ПУП в срок до 1 месец от постъпването му в общинската администрация. След привеждането му в съответствие с решението на общинския експертен съвет проектът се обявява още веднъж на заинтересованите лица.

  Предложената с проекта на ПУП площадка/трасе подлежи на одобрение с отделно решение на КЗЗ, което съгласно чл. 22 от ЗОЗЗ се издава в едномесечен срок от подаването на искането от кмета (чл. 31, ал.1, т. 2 от ППЗОЗЗ). Чл. 32, ал. 3 от ППЗОЗЗ предвижда списък от хипотези кога КЗЗ не утвърждава площадка/трасе за проектиране на обекта, с който списък всеки инвеститор е добре да се запознае предварително.

  Одобряване на ПУП по ЗУТ

  След съобщаването на решението на КЗЗ за утвърждаване на окончателна площадка/трасе инвеститорът внася проекта на ПУП за одобряване при условията и по реда на ЗУТ (чл. 24, ал. 1 от ЗОЗЗ). Чл. 129, ал. 2 от ЗУТ предвижда, че ПУП за поземлени имоти извън границите на населени места се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта от общинския експертен съвет. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица и подлежи на обжалване при условията и по реда на АПК.

  Решение за промяна на предназначението от КЗЗ (чл. 24, ал. 2 от ЗОЗЗ)

  Влезлият в сила ПУП е предпоставка да се поиска промяна на предназначението на земеделската земя (последният етап от включването на земеделската земя в строителните граници). КЗЗ в 30-дневен срок от заявлението за промяна следва да постанови решение, чието влизане в сила е под условие че бъде заплатена съответната такса. Важно е да се отбележи, че за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план/околовръстен полигон, за които отново се иска включването им в същите граници, не се дължи такса (както и за още няколко изрично изброени в чл. 30, ал. 3 от ЗОЗЗ хипотези).

  Важни са и сроковете, след чиито изтичане решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие:
  - ако в 3-месечен срок от съобщаването му не е заплатена дължимата такса; или
  - ако в 3-годишен срок от влизането му в сила не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта; или

  - ако в 6-годишен срок от влизането му в сила не е започнало изграждането на обекта.Тези срокове не важат, когато при изграждане на обекти за държавни и общински нужди се провеждат отчуждителни процедури.

  С решението за промяна на предназначението по чл. 24 от ЗОЗЗ приключва процедурата по включване на земеделска земя в строителните граници и следват стъпките, явяващи се предпоставка за издаване на разрешение за строеж - отразяване на решението в кадастралната карта/картата на възстановената собственост, трасиране на границите на имота, съхраняване/оползотворяване на хумусния пласт, изработване и одобряване на инвестиционни проекти за целите на издаване разрешение за строеж.

  Следва да се има предвид, че статията не изчерпва всички хипотези на описаната процедура, а посочените срокове следва да бъдат анализирани в конкретен контекст. Също така всяко непроизнасяне в срок от административен орган представлява мълчалив отказ (доколкото няма уредено мълчаливо съгласие в специален закон), чиито последици са предмет на отделен анализ.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

   Дарение
   Плащането се осъществява чрез ePay.bg

  Прочетете и това

  Какви са санкциите по Програмата за селски райони при неизпълнение на бизнес плановете Какви са санкциите по Програмата за селски райони при неизпълнение на бизнес плановете

  В момента тече мониторинговият период и стопаните трябва да са готови за проверки на проектите

  28 авг 2019, 1806 прочитания

  ЕК въведе нови правила за финансови корекции на европроектите ЕК въведе нови правила за финансови корекции на европроектите

  Санкциите вече ще бъдат точно определен процент

  31 юли 2019, 2595 прочитания

  24 часа 7 дни
   
  Капитал

  Абонирайте се и получавате повече

  Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
  Още от "Консулт" Затваряне
  Носим лична отговорност за осигурителните и данъчни задължения на дружествата

  Вече няма да е толкова лесно да се избегне плащането на задължения при прехвърляне на дружеството на трето лице

  Още от Капитал
  Сбогом, кабели

  Първите дошли в автосектора се изнасят първи към по-евтини дестинации

  Внимавай с Aliexpress

  Кои са най-честите рискове при покупки от китайската онлайн платформа

  "Шах!" със зенитни ракети

  Разполагането на руски противовъздушни комплекси С-400 в Сърбия би било тежък удар по сигурността на България и НАТО

  Климатично северно сияние

  Как Финландия ще стане въглеродно неутрална до 2035 г.

  Книга: "Истории от 90-те"

  Сборникът "Истории от 90-те" дава поглед към размирното десетилетие без излишна сантименталност

  Пчелен опит

  Пчеларството става все по-разпространено хоби сред градските хора

  X Остават ви 0 свободни статии
  0 / 10