Еврофинансиране за дърводобива и дървопреработването

През ноември се очаква да започне приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони

Приемът на проекти ще продължи три месеца
Приемът на проекти ще продължи три месеца    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Приемът на проекти ще продължи три месеца
Приемът на проекти ще продължи три месеца    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Авторът Георги Грънчаров е управител на "Интер консулт груп", член на БАКЕП
Финансовата подкрепа ще е 50% за всички кандидати с инвестиции в селски райони и 40% за такива извън тях.

Както в миналия програмен период, така и в настоящия дървопреработвателният бранш отново ще получи възможността да финансира своите проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони. Това си право ще могат да упражнят от ноември тази година, когато се очаква да започне приемът по подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти". Приемът ще бъде отворен в рамките на три месеца, като кандидатите ще подават своите проекти чрез електронния си профил в ИСУН 2020 (Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове). В момента Министерството на земеделието, храните и горите прецизира текстовете по изготвената наредба, касаеща условията и реда за кандидатстване, която беше обявена до скоро за обществено обсъждане. Очаква се тя да бъде обнародвана в Държавен вестник до края на октомври, като след това ще бъде публикувана покана за набиране на проекти. Основната цел на финансиране по подмярката е да се подобри конкурентоспособността на преработвателите на горски продукти и да се подобри състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

Кой може да кандидатства

Това са всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, отговарящи на условията за микро-, малки и средни предприятия по Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), местните поделения на вероизповеданията, които са собственици на минимум 5 дка горски територии, както и общините - собственици на минимум 100 дка горски територии, горските стопани и доставчиците на услуги. Кандидатстване с проекти в дървопреработка - трябва да преработват не повече от 10 хил. куб. метра обла дървесина годишно. Предимство ще имат тези в територии с висока лесистост, проекти изцяло в сектор дърводобив и проекти за поддържането на устойчива заетост през целия период на проекта.

Каква е финансовата помощ

Финансовите условия по подмярка 8.6 варират, като минималните инвестиционни разходи са 5 хил. евро, а максималните - 500 хил. евро, както на проект, така и за целия програмен период 2014 - 2020 г. за кандидатите.

Ограничението на инвестицията важи и за всички свързани предприятия по ЗМСП. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране) е 50% за всички кандидати с инвестиции на територията на селски райони и 40% за кандидати извън тези територии.

Какви са допустимите дейности

Допустимите инвестиции по проектите се различават според вида на кандидатите по нея – дърводобивни и дървопреработващи организации. Бенефициерите могат да кандидатстват както за строителство, закупуване и обновяване на сгради за първична преработка на дървесина, купуване на земя, свързана с изпълнението на проекта, така и за купуване на нови машини и оборудване като гатери, четиристранно обработващи машини, циркуляри, сушилни, дробилки и автоматизирани линии за производство на пелети, специализирана горска техника за сеч, специализирани транспортни средства за извозване и товарене на дървесината като тежкотоварни автомобили, харвестъри и др.

Важно за всички кандидати по подмярката е, че допустимостта по нея е ограничена до производства, използващи дървесина като суровина, преди индустриална преработка и без производство на мебели. За проекти, насочени в сектор дървопреработка, е наложително кандидатите да докажат в своите производствени програми наличието на суровинна обезпеченост за първата година от своите бизнес планове, с които ще кандидатстват, както и договори за осигурена реализация на своята готова продукция. Един от изискуемите придружителни документи също така е технологичен проект в случаите на инвестиции в машини и оборудване. В тази връзка бенефициерите ще трябва да докажат и съответствие на капацитета на подпомаганите активи с планирания размер на преработената и произведената от тях продукция.

Нашият съвет към всички заинтересовани да кандидатстват е да обмислят добре своите инвестиционни намерения в следващите две години, имайки предвид, че максималният срок за изпълнение на проектите им може да бъде до 24 месеца. Преди всичко да се консултират с водещи технолози и доставчици на подходящото за тях технологично оборудване, да открият опитни консултанти и проектанти с опит в бранша, които да им помогнат да подготвят и управляват успешно техните проектни предложения. Да следят публикуването на обявата за откриване на процедурата за подбор на електронната страница на Министерство на земеделието, храните и горите, Разплащателна агенция – ДФ "Земеделие", и на ИСУН 2020.

Както отбелязах в началото, периодът на прием не може да бъде по-кратък от 90 дни съгласно Закона за управление на средствата от европейските и структурните фондове. Кандидатстването ще се извършва единствено чрез електронно подадено проектното предложение, което ще включва електронен формуляр за кандидатстване, основна информация за проекта и придружителни документи. Формулярът за кандидатстване ще се подписва с квалифициран електронен подпис, който, в случай че не притежавате, можете своевременно да си извадите преди стартирането на приема.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).

Още от Капитал