Нови изисквания към управителните органи на финансовите компании влизат в сила от лятото

Те са в резултат на правилата на евродирективата MIFID II

Компаниите ще трябва да определят целево ниво на представителност на по-слабо представения пол в управителния и в контролния орган и да прилагат такава политика, която да е насочена към увеличаване броя на представителите на по-слабо представения пол.

На 16 февруари 2018 г. с Държавен вестник, бр. 15, беше обнародван дългоочакваният нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). В него са въведени изискванията на директивата MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) II на ЕС, като предвиденият срок за привеждане в съответствие с изискванията на закона е три месеца от влизането му в сила. С цел гарантиране на стабилно и разумно управление, насърчаване на целостта на пазара и защита на интереса на инвеститорите се предвиждат редица мерки, които компаниите, попадащи в обхвата на MIFID II, следва да предприемат по отношение на вътрешната организация и управление за избягване на потенциални рискове.

Многообразие в управителните и контролните органи

Една от тези мерки е създаване на цялостна вътрешна политика за многообразието в управителните и контролните органи. Концепцията, заложена в това изискване, е да се създаде механизъм за избягване на феномени от рода на "групово мислене" и "поведение на стадото", както и да се улесни независимостта на становищата и конструктивната критика в управителния и контролния орган. В редиците на висшето ръководство следва да има такова разнообразие по отношение на възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит, осигуряващо пропорционално разнообразие на мнения, опит, идеи и подходи за вземане на управленски решения.

Счита се, че разнообразието на половете може да е ключов аспект на многообразието, тъй като могат да се наблюдават различни нагласи и поведения на лица в различни ситуации от различен пол. Същото важи и за възрастта, като периодът, в който човек е израснал, може да повлияе върху възгледите и ценностната му система, както и върху културата му по отношение на риска.

Изискването за многообразие трябва да се разглежда и като част от цялостната стратегия за равенство на половете на европейско ниво за периода 2016-2019, която включва конкретни мерки за равенството между половете и насърчаване на еднаква икономическа независимост на жените и мъжете, премахване на разликата в заплащането при мъжете и жените, насърчаване на баланса между половете при вземането на управленски решения.

Проучване на Европейския банков орган (ЕБО) от 2016 г. сред 873 кредитни институции и инвестиционни посредници от всички държави в съюза показва, че процентът на представителството на жените в управителните и контролни органи е много нисък. Още повече че две трети (около 69.42%) от институциите имат изпълнителни директори от само един пол. В България пък само половината от включените в проучването институции прилагат политики, свързани с половото многообразие.

През септември 2017 г. ЕБО и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикуваха съвместни насоки относно оценката и критериите, на които трябва да отговарят членовете на управителните органи на компаниите, които попадат в обхвата на MIFID II. В тях ясно се подчертава, че балансираният състав по отношение на половете на членовете на управителния и контролния орган е от съществено значение. Това становище беше застъпено и в MIFID, и редица други инициативи на ниво ЕС, като MIFID II продължава и доразвива тази идея като инструмент за осигуряване на личностно многообразие, съответно ефективно управление.

Не на всяка цена

От друга страна обаче, компаниите не следва да избират и назначават членовете на управителните органи с единствената цел да увеличат разнообразието му в ущърб на колективното функциониране на управителния орган. Което на практика превръща избора на кандидатите в нелека задача за комитета по подбор на тези кандидати (съответно друг орган, натоварен с тази функция).

Компаниите ще трябва да определят целево ниво на представителност на по-слабо представения пол в управителния, съответно в контролния орган, и да разработват и прилагат такава политика, която да е насочена към увеличаване броя на представителите на по-слабо представения пол. Наред с това комитетът за подбор (друг аналогичен орган) ще има грижата да анализира най-малко веднъж годишно структурата, размера, състава и резултатите от работата на управителния и контролния орган, включително да анализира най-малко веднъж годишно знанията, уменията и опита на членовете му в цялост и поотделно и периодично да извършва преглед на прилаганата политика, като при необходимост дава препоръки за промени.

Съвместните насоки на ЕБО и ЕОЦКП ще се прилагат от 30 юни 2018 г., като от тази дата съществуващите насоки на ЕБО, публикувани на 22 ноември 2012 г., се отменят. От друга страна, съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗПФИ се очаква нова наредба, която би следвала да отразява добрите практики и съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО. Посрещането на това предизвикателство и начина, по който ще бъде отговорено на тези изисквания, остава в ръцете на бизнеса и следва да бъде част от въвеждането на MIFID II, насочена към управлението и вътрешната организация на компаниите, попадащи в обхвата на директивата.

Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Поради ограничения й обхват същата не претендира за изчерпателност по темата. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се обърнете към автора Диана Караиванова на e-mail: [email protected].

Още от Капитал