Колкото повече, толкова повече

Колкото повече, толкова повече

Пенсиите от капиталовия стълб са по-високи само ако има редовни и пълни осигуровки

Десислава Николова
3772 прочитания

© shutterstock


Каква пенсия може да се получи?

Според сайта на ПОК "Доверие", за да бъде постигнат резултатът при въвеждането на пенсионния модел 30% от пенсията да идва от държавното обществено осигуряване, 25% от универсален и 20% от доброволен пенсионен фонд, или доходите при пенсия да се равняват на 75% от трудовото възнаграждение преди това, всеки осигурен трябва да плаща вноските си и да инвестира в доброволен фонд. Примерът е със заплата от 1000 лв. през целия живот, като работещият се осигурява и в трите стълба. Така при пенсионирането си той ще получи общо 750 лв. пенсия – 300 лв. от НОИ, 250 от универсалния фонд и 200 от доброволния. Ако при заплата от 1000 лв. работещият се осигурява само върху половината от заплатата, която получава, и не прави вноски в доброволен фонд, той ще получава пенсия от общо 275 лв. месечно.

Пенсионното осигуряване е пълно с числа. Вноски, активи, доходности, рискови показатели... Истински важното обаче е само едно и то е размерът на бъдещата пенсия. То обаче е скрито далече в бъдещето и дори и приблизителното му познаване е свързано с много предположения и догадки. 

В това уравнение с безброй неизвестни обаче има две константи – колкото по-високи осигурителните вноски и колкото по-редовно се внасят през трудоспособна възраст, толкова по-висока е допълнителната пенсия. И докато "държавната" пенсия зависи до голяма степен от възможностите на бюджета на Националния осигурителен институт, втората пенсия – в задължителните универсални фондове, както и третата пенсия – от доброволните фондове (виж допълнителния текст за устройството на системата), зависят съвсем пряко от размера на осигуровката, нейното редовно внасяне и съответно от натрупаните средства по индивидуалната партида на всеки осигурен.

Как да избирам

Универсален и професионален фонд се избират до три месеца след започване на първата работа на трудов договор. Ако работещият не направи избор, ще бъде служебно разпределен в едно от действащите девет пенсионноосигурителни дружества.

След първите две години за задължителните и една година в доброволните фондове осигуряващият се може да смени фонда си. Смяна може да се прави веднъж годишно и тя става с подаване на заявление в новоизбрания фонд. За това се плаща такса от 20 лв. за дружеството, което напускате. Сред предложенията за законови промени е тя да отпадне, така че, ако в момента проучвате опциите за смяна на фонд, може и да изчакате да видите какво ще бъде прието.

Изборът на универсален пенсионен фонд е единствено личен и нито работодателят, нито който и да било може да влияе. Въпреки това през годините има сигнали за прехвърляне на хора под натиск или пък без тяхно знание с фалшифицирани документи, въпреки че за това се изисква и нотариална заверка. Това най-често се прави не от самите дружества а от осигурителни посредници, чиито комисиони зависят от брой привлечени клиенти. Има и оплаквания от отказ на дружества да прехвърлят партидите към конкурент. Най-често основанията се нередности в заявлението. При констатиране на някой от изброените случаи можете да подавате сигнал до Комисията за финансов надзор, която обикновено сравнително бързо разглежда подобни казуси.

Друго нещо, което трябва да имате предвид, е, че по закон осигурителната услуга не може да се предлага в пакет с други финансови услуги или други облаги. Това важи например ако кандидатствате за кредит и банката ви постави условие или предложи по-изгодни условия, ако си прехвърлите партидата в конкретна пенсионна компания (например от нейната група).

Вноски и преференции

Преводите на осигуровките в пенсионните фондове става заедно с вноските за държавното обществено осигуряване. Националната агенция за приходите събира осигуровките и ги разпределя към универсалния или професионалния пенсионен фонд. Осигуреният може да се осведоми за техния размер и дали са превеждани редовно от самия фонд и от извлечението от партидата си, което трябва да получава веднъж годишно.

Важно е да се знае, че пенсия от допълнителните фондове се плаща само на база на реално внесени осигуровки.  Логично, ако осигуреният има вноски на база минимална работна заплата, допълващата пенсия да е много по-ниска в сравнение с осигуряващ се на пълния размер на възнаграждението си. "Непреведените осигурителни вноски пряко влияят върху размера на бъдещата пенсия. В годишното извлечение осигурените лица получават информация за натрупаната по индивидуалната партида сума в началото на годината, получените осигурителни вноски и натрупаната сума в края на годината. Причините за липсващи осигурителни вноски за годината са непреведени от работодателя или от самоосигуряващо се лице вноски, или непреведени от НАП вноски", коментира Даниела Петкова, председател на съвета на директорите на ПОК "Доверие". Тя допълва, че в много случаи НАП сторнира вноски, включително за минал период, които в извлечението са отразени със знак минус. "Редовното превеждане на осигурителни вноски гарантира по-висока натрупана сума по партидата, а оттам и по-висока пенсия. Друг фактор, влияещ върху размера на бъдещата пенсия, е осигурителният доход, и то през целия период на осигуряване. Да приемеш да се осигуряваш на минимален осигурителен доход означава да се съгласиш да получаваш малка пенсия", отбелязва Петкова.
"Няма съмнение, че всеки човек би желал да получава добра пенсия. Важно е обаче осигуряването да започне колкото се може по-рано. Когато към това прибавим и висок размер на осигурителните вноски, несъмнено бихме си подсигурили по-висок стандарт на живот при пенсиониране. Това, което бихме могли да кажем с едно изречение, е: "Не отлагайте, а планирайте най-дългата почивка от вашия живот – пенсионирането. Въпросът е не дали, а кога? Отговорът е – незабавно. Всеки изгубен ден е реална загуба утре", казва София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц". "Няма по-социална идея от капиталовия принцип на осигуряване за пенсия. Той дава възможност на хората с вноски в задължителните и доброволни пенсионни фондове сами да натрупват средства за бъдещите си пенсии. В този случай размерът на пенсията пряко зависи от размера на направените вноски, периода на осигуряване и разпределената доходност. Колкото повече средства човек заделя за бъдещата си пенсия, толкова нейният размер ще бъде по- висок. Тук за разлика от ДОО размерът на пенсията не зависи от политическо решение, което ще бъде взето  към момента на отпускането й", смята Николай Марев, изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина". Съгласно действащото законодателство пенсионните фондове са задължени един път в годината до 31 май да изпращат на своите членове годишно извлечение от партидите им за предходната година. Тази информация прави за клиента процеса на осигуряването изключително прозрачен.
"Първо, осигуреното лице разбира дали изобщо за него постъпват осигурителни вноски, второ, разбира на какъв осигурителен доход го осигуряват, трето, разбира има ли пропуски в осигуряването. Ако в партидата на лицата няма осигуровки за определен период – това предполага лицето да се поинтересува каква е причината – дали не го осигуряват, дали има закъснение на направените за него вноски от работодателя, или има забава или техническа грешка при превеждането или отразяването на осигуровките", казва Марев. Задължението за осигуряване в универсален пенсионен фонд например отпада в случаите на получаване на обезщетение за временна нетрудоспособност, безработица и майчинство.

"Ако през периода, за който има установена липса на вноски, сме упражнявали трудова дейност, е необходимо да направим справка при работодателя за направените вноски за пенсионно осигуряване. При положение че работодателят е спазил сроковете и е превел осигурителните вноски, е необходимо да отправим официално запитване до Националната агенция за приходите", отбелязва София Христова.

Колкото още желаете

Вноските в доброволен пенсионен фонд могат да се правят както всеки месец, така и в избран период от време – годишно, на тримесечие или на половин година. Освен това може да се внесе еднократно голяма сума.

По принцип няма минимален период на осигуряване. Осигурените в доброволни фондове могат свободно да се разпореждат със средствата по индивидуалната си партида – да изтеглят част или цялата сума преди придобиване право на пенсия; при намалена трудоспособност от 50% и над 50% да получат пенсия за срока на инвалидизиране или да получат част или цялата натрупана сума;  при пенсиониране да получат срочна пенсия за старост или да изтеглят натрупаната сума, а също така при навършване на възрастта за пенсиониране за трета категория труд или 5 години по-рано да получат срочна пенсия за старост или да изтеглят натрупаната сума. При смърт на осигурено лице индивидуалната партида се закрива и средствата се дължат на наследниците по закон. Право на всеки наследник е да избере начина на получаване на средствата – еднократно или като наследствена пенсия за определен период. Все пак от фондовете не крият предпочитанията и препоръките си към последния вариант.
 "Политика на компанията е лицата, придобили право на пенсия, да получават такава, а не да изтеглят своите средства. Към настоящия момент изплащаме над 960 пенсии, или 80% от пенсиите, изплащани от всички пенсионноосигурителни дружества", отбелязва Петкова. "Отговорът на този въпрос зависи от конкретните нужди на лицето. Ако няма спешна нужда, съветваме лицата да запазят партидата си в пенсионния фонд. В този случай върху натрупаните средства продължава да се разпределя доходност и в дългосрочен план се очаква средствата  да нарастват. И все пак е важно да се осъзнае осигуряването като източник на допълнителна пенсия в бъдеще", коментира Николай Марев. Доброволното пенсионно осигуряване се насърчава от закона и за него има данъчни преференции за осигуряващия се – вноските в размер до 10% от месечния или годишния облагаем доход се приспадат от данъчната основа преди начисляването на подоходен данък. Вноски за пенсии на своите служители могат да правят и работодателите, които също ползват данъчни облекчения.

При изтегляне на суми преди придобиване на право на пенсия на облагане подлежат само сумите, които съответстват на размера на ползваната преференция. Ако спестяващият за пенсия не е пенсионер, сумата се облага с окончателен данък.

Как е устроена системата

Пенсионният модел в България действа от началото на 2000 г. Първият му стълб е държавното обществено осигуряване, което се осъществява от Националния осигурителен институт. В момента НОИ плаща пенсиите на сегашните пенсионери с вноските на работещите и тъй като те не са достатъчни, със субсидия от държавния бюджет.

Вторият стълб на допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява от частните пенсионни фондове, които управляват два вида фондове – универсални и професионални.
Вноски в универсалните пенсионни фондове трябва да правят всички работещи, родени след 31 декември 1959 г. В задължителните професионални фондове само работодателите осигуряват задължително работещите при тежки условия или т.нар. първа и втора категория труд. Средствата постъпват по лични партиди на всеки служител, но се инвестират съвкупно в различни видове финансови инструменти с цел постигане и на допълнителен доход. Осигуровките за универсален фонд са част от общата задължителна вноска за пенсия и в момента са 5% от осигурителния доход, които се разпределят в съотношение 2.2% за сметка на осигурения и 2.8% за сметка на осигурителя. Осигуровките за професионалния фонд са съответно 12% и 7% от осигурителния доход в зависимост от това дали става въпрос за първа или втора категория труд. След навършване на пенсионна възраст универсалният фонд изплаща допълнителна пожизнена пенсия. Освен това може да изплати еднократно 50% от натрупаните по партидата средства, ако осигуреният е изгубил трудоспособност над 70%. Партидите в универсалния фонд се наследяват и ако осигуреният почине наследниците му могат да получат разсрочено или еднократно натрупаната сума.
Професионалните пенсионни фондове осигуряват пенсии за ранно пенсиониране на работещите при вредни условия на труд. Както и при универсалните, те могат да изплащат средства на роднините на починал осигурен и пенсия при загуба на работоспособността над 70%. Задължителните пенсионни фондове имат право да изплащат допълнителната пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за пенсия по желание на осигурения, стига партидата да е достатъчна да осигури пенсия, която не е по-малка от минималната пенсия за стаж и възраст. Третият стълб на пенсионния модел, който също работи на капиталов принцип, както и вторият са доброволните пенсионни фондове. В тях осигуреният или неговият работодател имат възможност да внасят каквито суми пожелаят за допълнителна пенсия. Осигуреният може да получи пожизнена пенсия или еднократна сума в зависимост от договора си. В доброволните фондове осигурените също могат да получават пенсия за инвалидност и партидата се наследява.
Целта на тристълбовия модел е в крайна сметка трите вида пенсия да осигурят заместващ доход на около 70-75% от последните заплати преди пенсиониране, за да се запази до голяма степен дотогавашният стандарт на живот.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Каква пенсия може да се получи?

Според сайта на ПОК "Доверие", за да бъде постигнат резултатът при въвеждането на пенсионния модел 30% от пенсията да идва от държавното обществено осигуряване, 25% от универсален и 20% от доброволен пенсионен фонд, или доходите при пенсия да се равняват на 75% от трудовото възнаграждение преди това, всеки осигурен трябва да плаща вноските си и да инвестира в доброволен фонд. Примерът е със заплата от 1000 лв. през целия живот, като работещият се осигурява и в трите стълба. Така при пенсионирането си той ще получи общо 750 лв. пенсия – 300 лв. от НОИ, 250 от универсалния фонд и 200 от доброволния. Ако при заплата от 1000 лв. работещият се осигурява само върху половината от заплатата, която получава, и не прави вноски в доброволен фонд, той ще получава пенсия от общо 275 лв. месечно.

Пенсионното осигуряване е пълно с числа. Вноски, активи, доходности, рискови показатели... Истински важното обаче е само едно и то е размерът на бъдещата пенсия. То обаче е скрито далече в бъдещето и дори и приблизителното му познаване е свързано с много предположения и догадки. 


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Малки, но силни

Малки, но силни