Доходността на повечето пенсионни фондове се запазва над 5%

По-високият дял на акции в портфейлите в много случаи е причина за добри резултати

Пенсионните фондове запазват доходността, която бяха постигнали за миналата година и в края на март, показват изчисления на "Капитал Daily". От 31 март миналата година до същата дата на тази средният им резултат остава масово в рамките на 5-7%, при някои повече, а при други — по-малко. Сред универсалните и професионалните фондове с най-ниска доходност са тези с малък пазарен дял. Едно от обясненията може да е разликата в дела на отделните активи от инвестициите — като цяло по-малките имат повече държавни ценни книжа и облигации. Тези инструменти носят стабилен, но нисък доход. Обратно — с повече акции в портфейлите някои от по-големите фондове може да са постигнали добри печалби при ръста на борсите.

Това правило не е абсолютно валидно, защото и географската структура на инвестициите на различните пенсионни фондове е различна. Така например двата универсални фонда с най-висока доходност са тези на "Доверие" и на "ДСК–Родина", които имат съответно по 55% и 71% от активите си в ДЦК. В същото време "Доверие" държи близо една трета от парите на универсалния фонд в акции и дялове, а при "ДСК-Родина" този дял е по-малко от една четвърт.

При доброволните фондове отново "ДСК–Родина" и "Доверие" водят по доходност, като и там съотношението между книжа с фиксирана доходност и такива с плаваща е сходно като при задължителните. Интересна е обаче корелацията между доходност и портфейли на два от фондовете с най-ниски инвестиционни резултати при доброволните. Това са "ЦКБ-Сила" и "Пенсионноосигурителен институт" - при тях делът на акциите и дяловете е висок и заема съответно 46% и 53%. "ЦКБ–Сила" има почти същия дял и на ДЦК и облигации, а при ПОИ той е 29%. Разликата е, че последното е с над 17% дял на банковите депозити в портфейла, а при "ЦКБ-Сила" те са едва 1.5% от всички пари на осигурените. Постигнатата доходност за минали периоди не означава, че тя ще се повтори в бъдеще.

Още от Капитал