Как се облагат личните инвестиции

Доходът ще е по-висок, ако вложението е в Европа

Ниските лихви по депозитите карат все повече хора да потърсят алтернативно място за инвестиции. Решението в какви финансови инструменти може да вложите спестяванията си зависи от много фактори - сумата, апетитът ви за риск и т.н. Има и още един момент - някои сделки се облагат, т.е. доходът ще намалее, а и ако не се декларират правилно, може да бъдете глобени. Затова още в момента на избор трябва да се отчете и факторът "данък".

Освободени ...

От инвестицията във финансови активи се получават три различни по вид дохода: от сделки с финансови инструменти, от лихви (от облигации или по банкови сметки) и от дивиденти (от акции). Данъчният режим за при всеки от тях е различен. Не се облагат доходите от:

- сделките, сключени на регулиран пазар в България (БФБ), ЕС и ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Те трябва да са с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, с акции, права (ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции при увеличаване на капитала) и ДЦК; - сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната, ЕС и ЕИП
- сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; - сделките с акции, сключени при условията и по реда на търгово предлагане;

- лихвите и отстъпките от български, европейски и на държави от ЕИП държавни, общински и корпоративни облигации.

...и облагаеми доходи

Облагаеми с 10% данък са доходите от:

- сделките с всякакъв вид финансови инструменти (вкл. чуждестранна валута и деривати), сключени на регулиран пазар извън ЕС и ЕИП или на извънрегулиран пазар където и да е по света; - сделки с облигации, независимо от пазара, на който са сключени; - лихви и отстъпките от облигации, които не са емитирани съгласно законодателството на държава, членка на ЕС и ЕИП. Този вид доходи са единствените, при които за целите на облагането законът допуска намаляване на реализираните през годината печалби с реализираните през годината загуби за всяка конкретна сделка. Печалбите и загубите за всяка сделка се определят като разлика между продажната и цената на придобиване на съответния финансов актив. При лихвите и отстъпките от облигации данъчната основа е брутната сума. Компенсирането на печалби със загуби за целите на данъчното облагане е допустимо само в рамките на календарната година, през която са сключени сделките. В този смисъл загуба от една година не може да се приспада от печалбата в следващата.
Облагаеми с 5% данък са брутните суми на получените доходи от: - дивиденти от местни емитенти; - дивиденти от чуждестранни емитенти.

Има и още един вид доходи, върху които се дължи данък - тези от лихви по банкови сметки в чужбина и България, като тук ставката е 8%.

Всичко ли се декларира

Част от облагаемите доходи се декларират на тримесечие, а друга – с годишната данъчна декларация, като в същите срокове трябва да платите и дължимите за тях данъци. Необлагаемите доходи не подлежат на деклариране пред НАП.

Доходите от лихви по банкови сметки в чужбина, както и от дивиденти от чуждестранни емитенти се декларират на календарно тримесечие. Имайте предвид, че в голямата част от случаите чуждестранните емитенти вече са удържали данък за доходите от дивиденти в съответната страна. В този случай местните физически лица нямат задължение за платят втори данък в своята страна, но трябва да се снабдят с удостоверение за внесен в чужбина данък, издаден от съответната данъчна администрация. Ако ставката в чужбина е по-ниска от 5% или изобщо не съществува такъв вид облагане в страната на емитента, то доходите от дивиденти следва да бъдат дообложени (до размера на 5 процентния данък) или изцяло обложени в България. Има и още една особеност - въпреки че данъкът върху доходите от лихви по чуждестранни банкови сметки и доходите от дивиденти от чужбина се декларират и плащат на тримесечие, физическите лица имат задължение да подават и годишна декларация (ГДД). В нея те трябва да посочат получения доход и платения в чужбина или България данък. За доходи от дивиденти, платени от български дружества, данъкът се удържа, внася и декларира на тримесечие от платеца. Получателят на дохода няма задължение за деклариране. По подобен начин стои и въпросът с изплатените лихви по български банкови сметки. Те се декларират и върху тях се удържа и внася данък всеки месец, като задължени за това са финансовите институции.

Всички останали облагаеми доходи се декларират от физическото лице с ГДД в срок до 30 април на следващата година, като дотогава то внася и дължимия данък. Имайте предвид, че лицата имат задължение в ГДД да включват информативно и притежаваните към края на годината акции и дялови участия в чуждестранни дружества. Освен към НАП физическите лица имат и задължение към БНБ. До 31 март на следващата година трябва да отчетете вземанията си по сметки, открити в чужбина, както и инвестициите, които не са направени през български инвестиционен посредник.

За какво да внимавам

Независимо от това дали съм инвестирал през американски, швейцарски или китайски посредник, режимът на облагане е един и същ. За да декларирате надлежно доходите си обаче, следва да изисквате информация на всяко тримесечие. Имайте предвид, че чуждестранните посредници понякога не предоставят адекватна информация, за да може доходите да се отделят по видове, а също и да се разделят на облагаеми или необлагаеми съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Причината е, че те не са запознати с българското данъчно законодателство. Затова и обикновено предоставят обобщени справки без необходимите детайли, даващи възможност за класификация на доходите.

Въпреки това българската приходна администрация ще разполага с данни за реализираните в чужбина доходи от финансови активи на българи. Получаването на информация от отделните държави по системата за автоматичен обмен на информация ще стартира скоро, така че данъчните ще могат да я засичат с декларираното от вас като данъкоплатец.

През фирма или не

Режимът на облагане на доходите от финансови активи на българските юридически и физически лица е различен. Например за компаниите са изцяло облагаеми доходите от лихви по облигации, докато при физическите лица за една част от тях не се дължи данък. Режимът на облагане на доходите от дивиденти също е различен – юридическите лица не дължат данък за доходи от дивиденти, разпределени от български или европейски дружества. За физическите лица всички доходи от дивиденти са облагаеми (независимо дали в България или в чужбина). Данъчната ставка за юридическите лица е 10% за всички видове доходи, докато при физическите лица има различни размери – 5%, 8% и 10%.

Още от Капитал