С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
7 дек 2018, 13:44, 4454 прочитания

Как да продам едноличния си търговец

Прехвърлянето на собствеността върху търговско предприятие е обичайна сделка, която може да стане чрез различни способи

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Разрастването на семейния бизнес често налага да се премине към друга форма на търговско предприятие

Законът не позволява преобразуване на ЕТ и операцията се извършва чрез покупко-продажба, замяна, дарение или друго
Едноличният търговец е една от често срещаните форми на търговско предприятие в България. С нея са стартирали млади предприемачи и семейни бизнеси, които в началото си са били дребни като мащаб. С годините обаче дейността и активите им се разрастват, броят на заетите също. Собствениците вече планират да разширят и оптимизират дейността, а тази правно-организационна форма на търговска дейност вече не е подходяща. И понеже законът не предвижда възможност за преобразуване на ЕТ в юридическо лице, сред вариантите е продажбата му или прехвърляне на правото на собственост.

Честа причина за това е и високият икономически риск, тъй като ЕТ извършва бизнес не като отделно юридическо лице, а като физическо лице и е неограничено отговорен за задълженията на търговското си предприятие, включително с личното си (секвестируемо) имущество.


Няколко варианта

Прехвърлянето на правото на собственост върху търговско предприятие е обичайна сделка, която може да се осъществи чрез различни правни способи – покупко-продажба, замяна, дарение, апортиране на предприятието в капитала на търговско дружество. Тъй като сделката може да се осъществи само между търговци, обичайно собствеността върху предприятието на ЕТ се прехвърля на вече съществуващо или на специално създадено за целта и регистрирано в Търговския регистър дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД, АД).

Прехвърлянето (в това число и продажбата) се извършва по общите правила на Глава четвърта от Търговския закон "Предприятия и сделки с тях" – като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност и отразени в търговските и счетоводните книги на търговеца. Това включва права на собственост върху недвижими имоти и ограничени вещни права, трудови договори с работници и служители, договори с трети лица, получени лицензи и разрешителни, ноу-хау, имущества, изтеглени или предоставени кредити, извъндоговорни отношения и пр., които да преминат към съществуващото или към новоучреденото юридическо лице купувач.Продажбата се извършва чрез договор в писмена форма, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието – извършени едновременно съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ТЗ. Спазването на формата е условие за действителност на сделката. Прехвърлянето на предприятие се вписва в Търговския регистър едновременно по делото на продавача и на купувача (чл. 16, ал. 1 ТЗ). За целта се подава заявление B1 за вписване, като преди това продавачът е задължен да уведоми ТД на НАП по седалището си за осъщественото прехвърляне и да получи удостоверение (чл. 77 ДОПК), което да приложи към заявлението.

Законът задължава продавача да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне. За целите на доказване на получаването на волеизявлението обикновено това се прави с писмо с обратна разписка или с нотариална покана. Неуведомяването не води до недействителност на сделката, но е съществено с оглед на това тя да бъде противопоставима спрямо трети лица и да се избегне извършването на грешно изпълнение по съществуващи бизнес отношения. Ако с предприятието се прехвърлят и вземания, важат правилата за цесията (чл. 99 ЗЗД), които изискват прехвърлянето задължително да бъде съобщено на длъжника, за да произведе то своето действие.

Свободата на договаряне важи в пълна степен и при продажбата на търговско предприятие, но следва да бъдат съобразени някои изисквания. Например:

* Задължително да се конкретизира какво точно се прехвърля. По правило предмет на договора по чл. 15, ал. 1 ТЗ е цялото търговско предприятие на ЕТ, но по аргумент на по-силното основание няма пречка да се прехвърли и част от него. В този случай обаче е необходимо прехвърляната част да бъде обособена счетоводно или по друг начин – в степен, достатъчна да се индивидуализира предметът на сделката. Не трябва да има съмнение относно съдържанието на съвкупността от права, задължения и фактически отношения, които се прехвърлят. Обособяването зависи от волята на договарящите страни, но следва да е съобразено и с легалната дефиниция за "обособена част" и е предпоставка за валидност на сделката.

* Изрично да се уточни дали се прехвърля и фирмата на ЕТ (т.е. наименованието, под което упражнява дейността). С прехвърлянето на предприятието не се прекратява автоматично качеството "търговец" на продавача и ако фирмата не е част от предмета на сделката, след продажбата на предприятието ЕТ може да започне нов бизнес със същата фирма и да направи ново предприятие. Другата опция е да заличи фирмата от ТР.

* Ако в баланса на търговско предприятие са включени вещни права на собственост върху недвижими имоти, договорът за прехвърляне на предприятието трябва да съдържа изричното им описание. Неописването често е основание за отказ за вписване на договора в Имотния регистър. Когато в активите има права върху интелектуална собственост (търговски марки, промишлен дизайн, патенти и пр.) или вземания, обезпечени с особен залог, те също се конкретизират в договора и след вписване на прехвърлянето в ТР се правят отбелязвания съответно в Патентното ведомство и в Централния регистър на особените залози.

* Независимо че в договора за продажба на търговското предприятие страните са в правото си свободно да определят продажната цена, следва да се държи сметка за счетоводните и данъчните аспекти на тази сделка. Занижената цена в определени случаи може да рефлектира негативно върху имуществената сфера на страните с формирането на значителни по размер данъчни задължения. По тази причина като продажна цена обикновено се сочи поне балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие или пазарната цена на предприятието, определена съгласно §1, т. 8 от ДР на ДОПК, направена от независим лицензиран оценител.

Трябва да се има предвид, че нотариалните такси за удостоверяване на сделката и таксите за вписване в ТР се изчисляват на база балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие (ако продажната цена е по-ниска от тази стойност) или върху цената по договора (ако е по-висока от балансовата стойност).

* Предаването на владението на търговското предприятие да се извърши с подписан от страните приемо-предавателен протокол, съдържащ опис на имуществото му. Когато в предмета на сделката е включен и недвижим имот, предаването на владението да се направи с отделен протокол. Освен счетоводния баланс изготвянето на приемо-предавателни протоколи е важно с оглед предвидените в ТЗ гаранции за кредиторите – солидарна отговорност по чл. 15, ал. 3 ТЗ (при прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права), задължението по чл. 16а ТЗ за купувача (правоприемника) да управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок от 6 месеца от вписването на прехвърлянето в ТР (в този период трябва да се води и отделно счетоводство за новопридобитото предприятие) и пр.

За целите на вписването на продажбата в ТР следва да бъде изчистен въпросът с неплатени заплати и обезщетения и невнесени задължителни осигуровки на работниците и служителите, включително и на тези, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето, ако има такива. Това е свързано с подаването от едноличния търговец-продавач на декларации по чл. 16, ал. 2 ТЗ във вр. с чл. 15, ал. 4 от ТЗ и по чл. 129, ал. 2 ТЗ във вр. с чл. 129, ал. 1 ТЗ.

Законът позволява страните по сделката да разпределят помежду си тежестта за погасяване на заварени задължения чрез включването в договора на изрични клаузи кое се погасява от продавача и кое от купувача. Това важи и за неплатени заплати, обезщетения, осигуровки и др. – съгласно чл. 15, ал. 4 и 5 ТЗ това е пречка да се прехвърли търговското предприятие, освен ако купувачът не се задължи изрично с договора за заплати тези задължения.
Трудовите правоотношения се запазват

Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда (КТ) при прехвърляне (продажба) на предприятие заварените трудови правоотношения с работниците и служителите не се прекратяват, а продължават да съществуват и при новия собственик във вида, в който са били преди продажбата. Прехвърлянето им настъпва по силата на закона и не е необходимо да се издава заповед или да се подписва нов трудов договор. Настъпилата промяна обаче трябва да бъде отразена в трудовата книжка (наименованието на новия работодател, датата и основанието), както и в други, свързани с трудовата дейност документи. Ако в резултат на извършената промяна условията на труд при новия работодател значително се влошат, прехвърлените работници и служители имат право да прекратят правоотношението без предизвестие.
Сделката се вписва и Имотния регистър, ако в активите на предприятието има недвижим имот

Когато в активите на търговското предприятие има недвижим имот или учредено ограничено вещно право, договорът за продажбата на предприятието се вписва и в Имотния регистър по местонахождението на имота (чл. 16, ал. 5 ТЗ). Редът и изискванията са същите като при вписване на нотариални актове при сделки с недвижими имоти, установен в Раздел ІІ на Правилника за вписванията (ПВ):

В договора за прехвърляне на търговското предприятие задължително следва да е описан имотът с индивидуализиращите го белези, съгласно чл. 6, ал. 1, б. "в" и ал. 3 ПВ – вид на имота, местонахождение (община, населено място, адрес, местност), номер на имота, площ и/или застроена площ и граници, като се прилага и скица на имота в оригинал. Когато имотът попада в район с одобрена кадастрална карта, описанието се извършва съобразно кадастралните данни и се прилага и скица-копие от кадастралната карта, издадена от АГКК. Продавачът ЕТ попълва декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. С прилагането на данъчна оценка на имота се удостоверява наличие или липса на непогасени данъчни задължения за него. За вписването на договора се заплаща държавната такса по чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, в размер на 0.1% върху цената, по която е таксуван актът (съобразно чл. 97, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗННД). Прехвърлянето на имот като част от предприятието не се облага с местен данък, тъй като тези сделки са приравнени към апорт и не се третират като традиционна сделка с недвижим имот.

 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

13 март 2019
София Ивент Център

capital.bg/fintech

Annual FinTech Summit


Запазете своето място сега


Теми в програмата:


 • Тенденции и двигатели за растеж на финтех индустрията
 • PSD2 и възможностите за бизнеса
 • Мобилни плащания и дигитални портфейли
 • Кои са последните технологични иновации на пазара
 • InsureTech: дигиталната трансформация в застраховането
 • Международно сътрудничество и възможности за растеж на екосистемата

Към регистрацията

Прочетете и това

Ти декларира ли биткойна? Ти декларира ли биткойна?

Данъчните отново напомниха, че печалбите от търговия и сделки с криптовалути се облагат

15 фев 2019, 4051 прочитания

Негарантиран ръст Негарантиран ръст

Депозитите над 200 хил. лв., за които няма държавна гаранция, растат с двуцифрен темп през миналата година

15 фев 2019, 1548 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (18 - 24 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Каква е ползата от обучението на юристите

По-добрите съдебни процедури водят след себе си до по-висок икономически растеж

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

PwC България подкрепя студенти и докторанти по педагогически специалности

Консултантската компания ще даде на 11 младежи едногодишни стипендии и едномесечен стаж по специалността

Стажове, стипендии, конкурси (4 - 10 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Моят капитал" Затваряне
Колко струва да теглиш кеш в чужбина

С празниците пътуванията се увеличават и е добре таксите на банките да се знаят предварително

Жилищен живот за терена на безалкохолния завод в София

Пловдивската фирма за метали "Хъс" строи комплекс върху 50 дка до Ловния парк в София

Задава ли се нова ядрена надпревара

Оттеглянето на САЩ и Русия от договора за ракетите със среден и малък обсег ще подкопае най-вече сигурността на Европа

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Как (не) живеем

Кураторката Вера Млечевска за въпросите, които поставя предстоящото българско участие на Венецианското биенале

Ах, Мария

Излезе първата книга на създателката на блога Brain Pickings

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 16.02.2019 Прочетете
Капитал PRO, Ирландски гигант в опаковките купува завод в Луковит, сделка за офис сграда за 60 млн. лв., Coca-Cola HBC придобива сръбски производител на храни

Емисия

DAILY @7AM // 19.02.2019 Прочетете