Поглед в кредитното минало

Досието на всеки, който е теглил заеми или има задължения към финансови институции, е важно за неговата кредитоспособност

Темата накратко
  • Досието на всеки, който е теглил заеми или има задължения към финансови институции, е важно за неговата кредитоспособност
  • Всеки може лично да провери информацията за себе си в централния кредитен регистър към БНБ
  • Справката е добра идея и ако се притеснявате, че някой може да е злоупотребил с ваши данни

Изтичането на лични данни било от НАП, банка или друга компания и институция носи риск от злоупотреба с тях - неправомерно изтегляне на заем или сделка с движимо и недвижимо имущество. И макар стандартите за отпускане на кредити в банките да са високи и рисковете да са ограничени, то такива има, особено при някои компании за бързи кредити със занижен вътрешен контрол. Извън това обаче е добре всеки, който има съмнения за състоянието на свои текущи или минали заеми, да е наясно какво е състоянието им, ако има съмнения или е бавел вноски по тях. Това става с проверка в централния кредитен регистър, който се поддържа от БНБ. Тя може да стане по желание на всяко физическо лице, а когато се кандидатства за заем, банката или кредитната институция задължително прави проверка в него, тъй като там се съдържа кредитната история на човека или компанията до 5 години назад. И за да няма изненади, може би е добре всеки, които има съмнения и притеснения, да направи проверка.

Банки, бързи заеми и още...

В регистъра се съдържат задълженията към банки, компании за бързи кредити, платежни оператори и лизингови компании, като се представят задълженията към последния отчетен период (месец) в обобщен вид, като се посочват имената на компаниите. В информацията има данни за:

  • вида на кредита - дали е банкова гаранция, овърдрафт, кредитна карта и други- дните на просрочие - от 0 до 30 дни, от 31 до 60 дни и т.н.
  • новоразрешени кредити - такива, подадени след последния отчетен период (месец), като в справката се вижда договореният размер на дълга
  • по остатъчен срок до падежа - до една година и с изтекъл срок на падеж
  • по договорен срок на кредита - до една година и над една година.
  • от 20 ноември БНБ ще дава информация и за съдлъжниците и поръчители по заеми

Как става проверката

Проверката става само лично и никой не може да проверява кредитната история за друго лице. Банките и другите кредитни институции могат да правят справки в него само и единствено когато има причина за това - при разглеждане на документи за кандидатстване за кредит или рефинансиране. Тоест не се надявайте, че ваш близък или приятел, което е на правилна позиция в банката, може да "бръкне" в регистъра. Практически това е възможно, но всяка проверка оставя следа и ако не може да се оправдае, ще донесе главоболия за този, който я е направил. Справката става по два начина - на място в БНБ и онлайн, но за втория случай е необходим електронен подпис. По електронен път услугата е безплатна, ако се изчака 14-дневният срок, същото важи и за подаване на място. За по-кратък срок се плаща такса на онлайн ПОС терминал на сайта на БНБ.

За целта клиентът попълва електронна форма в сайта на БНБ (bnb.bg) със своите данни и имейл, на който ще получи след това информация за кредитното си досие.

Другият вариант е на място в деловодството на БНБ в централата в София, където се подава заявление, като с изключение на безплатното издаване в рамките на 14-дни цените за останалите по-кратки срокове са "по две" на тези за онлайн. Таксата се заплаща предварително на каса в централата на БНБ в София или по сметка на централната банка. Заявления може да се подават по пощата с нотариално заверени подписи.

Кредитната история е важна, тъй като наред с доходите и активите, които притежава едно лице, тя влиза в оценката на кредитоспособността му. Банките не са склонни да дават заеми на лица с лоша такава, тъй като при тях рискът от просрочие и непогасяване на задължението е по-голям. Това пък ще наложи банката да заделя повече провизии или да прави обезценки и в крайна сметка да реализира загуби. Често се случва дори и стриктен длъжник по една или друга причина да забави вноска след падежа. Ако това е инцидентно, няма как да повлияе на кредитното му досие.

Ако светне в червено

Какво се случва, ако се окаже, че има задължения и просрочия, които не са изтеглени от лицето или вече са покрити и коригирани. Като за началото е важно да се знае, че БНБ само поддържа регистъра, а данните в него се нанасят от самите търговски банки и БНБ не може да нанася поправки. Така, ако излезе лошо задължение, то титулярят трябва да трябва да отиде и да установи в банката откъде идва то - процес, който може да се окаже доста дълъг и неприятен. Ако става въпрос за неправомерно изтеглен заем, се влиза в още по-неприятна ситуация, тъй като това е наказателно престъпление и трябва да се сигнализират органите на МВР и прокуратурата.

Все пак има и възможност наличието на просрочие в регистъра да се дължи и на техническа грешка. По принцип всички банки и други лица, захранващи ЦКР с информация, са длъжни без такса да разглеждат възражения от клиенти. Срокът за това е седем дни и при установяване, че жалбата е основатела, кредиторът трябва да подаде коригирани данни към БНБ.

В регистъра на ЧСИ

Всяко физическо или юридическо лице може да провери и дали срещу него има изълнително дело. Това става в Централния регистър на длъжниците (ЦРД) към Камарата на частните съдебни изпълнители. Това е централизирана база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Справка от регистъра може да бъде издадена в кантората на всеки частен съдебен изпълнител. Всеки частен съдебен изпълнител може веднага да провери дали длъжник по образувано при него изпълнително дело има заведени дела при друг съдебен изпълнител. Финансовите институции също правят проверки в този регистър, за да установят статуса на лице, което иска да изтегли заеми. От сайта на Камарата на съдебните изпълнители става ясно, че в момента са въведени данните за длъжниците по близо 1.5 милиона изпълнителни дела, като целта е да се поддържа актуална информацията за 100% от длъжниците в страната. Цената за проверка в регистъра е 18 лв.

С повишено внимание

Когато говорим за злоупотреба с лични данни, има някои елементарни неща, които всеки може да направи.

- Всеки трябва да контактува с повишено внимание по мейл или телефон, когато става въпрос за финансова информация и услуги. Не трябва да се предоставят по телефон информация за банкови сметки, дебитни или кредитни карти, независимо за кого се представя човекът, който се свързва с вас.

- Добре е да бъдат предупредени близки и роднини, които имат достъп до ваши лични данни, документи и пълномощни, да внимават за същото. Те не трябва да правят никакви действия с финансови последици без ваше знание.

- Ако имате съмнения за опит за финансова измама, е важно веднага да бъде сигнализирана полицията.

- Добра застраховка e sms известяването от Агенцията по вписванията (АВ) за промени по имотна партида. Услугата се заявява лесно през сайта на агенцията. Посочва се мобилният телефонен номер, на който да се получава съобщението.

Още от Капитал