Инвестиции за учене през целия живот

Инвестиции за учене през целия живот

Около 437 милиона евро за обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда

2338 прочитания

Равносметка

6.7% от учените в България са заети в производствения сектор по данни на ЕК при средна стойност за ЕС-15 - 49.7%, за ЕС-25 - 47.3%, и САЩ - 80.5%.

Съвместно с екип от експерти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) продължаваме рубриката "Как да се конкурираме в ЕС". В четири поредни броя на "Капитал" представяме приоритетите на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". В нея е концентриран над 1.213 млрд. евро финансов ресурс за седемгодишен период, като 85% от средствата са предоставени по линия на Европейския социален фонд, а останалите 15% са от държавния бюджет. Това е втората от седемте оперативни програми, по които България ще усвоява средства от структурните и Кохезионния фонд на ЕС от 2007 г. до 2013 г.

Досега в поредицата:

- Как могат фирмите да кандидатстват за финансиране за подобряване условията на труд. - Какви са възможностите, които предоставя оперативната програма на бизнеса за създаване на нови работни места.

Акцентът в този брой е как чрез оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" може да се повиши достъпът до качествено образование и обучение.

В следващия брой на "Капитал":

- Какъв финансов ресурс е предвиден за подкрепа на социалната икономика и как ще бъдат усвоявани средствата.

Пълният текст на оперативната програма "Развитие на човешки ресурси", който предстои да бъде утвърден от еврокомисията, е публикуван на интернет страницата на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП (http://ef.mlsp.government.bg). Министерството е управляващ орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

"Капитал" ще публикува коментари и становища по предвидените в оперативната прог­рама разпоредби и изисквания. Очакваме вашите мнения и въпроси на електронна поща [email protected]

Инвестирането в хората, придобиването от тях на нови знания и умения, ученето през целия живот са фактори, които ще доведат до постигане на икономически и социален напредък.

В оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" целите по отношение на образованието и обучението са концентрирани в две приоритетни направления:

- подобряване качеството на образованието и

- обучение в съответствие с пот­ребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието и подобряване на достъпа до образование и обучение.

За тези направления са предвидени 36% от финансовите средства, което представлява близо 437 милиона евро.

Подобряване качеството на образованието

Несъмнено е влиянието на качественото образование за успешната бъдеща трудова заетост и професионална реализация. Оперативната програма ще подкрепи актуализирането на съществуващите държавни образователни изисквания, както и учебните планове и програми. Тяхното разработване ще бъде съобразено с новата образователна структура, утвърдена с Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.

Оперативната програма подкрепя необходимостта от засилване на чуждоезиковото, компютърното и практическото обучение, както и създаването на модерни електронни учебници и учебни помагала. Към 2006 г. българските средни училища разполагат с около 50 000 компютъра (средно 16 компютъра в едно училище). Програмата ще подпомогне решаването на проб­лема с широко ползване на интернет в страната, като се подобри съотношението ученик/компютър и се увеличи процентът на училищата, свързани към интернет с тенденция за осигуряване на 100% свързаност. Обучението по информационни технологии се предвижда да започне от началния етап на образование.

Предвижда се разработване на стандарти и развитие на системата за вътрешно и външно оценяване, както и задължителна проверка на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап чрез национални стандартизирани изпити.

Оперативната програма ще допринесе за изграждане на съв­ременна система за повишаване на квалификацията на учителите и създаването на условия за тяхното кариерно развитие. Ще бъдат разработени дейности за диференцирано заплащане на труда, обвързано с резултатите на обучаваните. Оперативната програма ще осигури допълнителни ресурси за провеждане на курсове за начална, междинна и надграждаща квалификация на учителите, както и програми за развитие на управленските умения на училищните директори.

Адаптиране към икономиката на знанието

Предприетите мерки в оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" са фокусирани върху ученето през целия живот и подобряване уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници.

Основните дейности са насочени към разработване на прог­рами за ранно професионално ориентиране в училищата; изграждане на центрове за информиране и професионално ориентиране и кариерни центрове във всички висши училища; разработване на инструментариум за определяне на нагласата на учениците към определена професия; обучение на педагози, социолози, психолози. Достъпът на възрастни хора до професионално обучение и увеличаване на шансовете им за реализация на пазара на труда ще стане чрез създаване на специални програми и курсове за ограмотяване, провеждане на курсове за придобиване и развитие на ключови и специфични компетенции. Развитието на дистанционни форми на обучение ще улесни ученето през целия живот, тъй като те дават възможност за усъвършенстване на професионалните умения без продължително откъсване от работа. Това ще стимулира работодателите да насърчават тази форма за повишаване на квалификацията. Дейностите в програмата включват: разработване на дистанционни курсове, създаване на виртуални библиотеки, разработване на електронни и мултимедийни помагала и др.

Оперативната програма предвижда дейности, насочени към повишаване адаптивността на заетите лица, в т.ч. по-възрастните работници, които се нуждаят от повишаване на квалификацията и преквалификация, както и умения за работа с информационни и комуникационни технологии.

Програмата ще насърчи въвеждането на иновативни модели за организация на труда в предприятията, системи за оценка и кариерно развитие на персонала, изготвяне на програми за продължаващо професионално обучение на наетите лица.

Равен достъп до образование

В рисковите групи попадат както деца от малцинствените етнически групи, така и деца със специални образователни потребнос­ти. По данни на НСИ за учебната 2005-2006 г. това са около 11 875 деца, които учат в 127 специални училища. Оперативната програма насърчава интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности и на деца от малцинствен произход, както и стимули за материалното и кадровото му осигуряване. Положително е, че от учебната 2006-2007 г. се обучават и възпитават интегрирано 3800 деца и ученици със специални образователни потребности, подпомагани от 685 ресурсни учители - социални педагози и 35 рехабилитатори за слух и говор.

Достъпът до средно образование е възможен най-вече за живеещите в по-големи градове. Тревожен факт е, че голяма част от малцинствените етничес­ки групи в градовете напускат полуграмотни училище, преди да са завършили основната степен на образование, а в селата - още след началния етап. Въвеждането на новата образователна структура ще бъде съпътствано от допълнителни дейности за създаване на необходимата образователна среда на децата, които ще пътуват извън своето населено място. Предвижда се осигуряване на училищни автобуси, полуинтернатни форми, извънкласни дейности, училищно хранене и др.

*Авторът е директор на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП

Трябва да има ясни приоритети

Количеството и качеството на човешкия капитал в най-голяма степен определят дългосрочния потенциал за развитие на отделния човек, фирма или държава в глобалната икономика. Според доклада "Иновации.бг 2007" на фондация "Приложни изследвания и комуникации" единственият фактор, който е увеличил негативното влияние върху иновационна дейност на най-иновативните фирми между 2004 г. и 2006 г., е липсата на квалифициран персонал.

Подобно на останалите оперативни програми и "Развитие на човешките ресурси" е по-скоро резултат от механичното събиране на множество дейности и мерки, така че да позволи максимално широки възможности за кандидатстване. Липсата на капацитет на българското правителство да дефинира и изпълнява политики, базирани на качествен анализ и добро познаване на действителността, води до загуба на фокус и посока в оперативните програми.

Приоритетите са ясни: подобряване на пос­тиженията и обхвата на средното образование; стимулиране само на най-добрите университети, способни да влязат в класациите на топ 50 в Европа; подпомагане на създаването на инфраструктура на свободен и гъвкав пазар на труда; осигуряване на достъп до световното научно знание и практика и на международен научен обмен. Развитието на човешкия капитал е част от една по-обхватна система на икономика на знанието (иновативни фирми, бизнес среда, информационни и комуникационни технологии), която се подчинява на действието на пазарни фактори извън контрола на правителството.

В България под 4% от компаниите са високо иновативни. Ако образованието следваше точно нуждите на бизнеса, то щеше да възпроизвежда нискотехнологични и нископлатени работни места, които преобладават в момента в икономиката. Според Националната стратегическа референтна рамка средствата за човешки ресурси от европейските фондове и националния бюджет ще се насочат приоритетно за обучение (104 млн. евро средногодишно за периода 2007 - 2013), на второ място - за образование (101 млн. евро), и в много по-малка степен за изследвания и технологично развитие (20 млн. евро). Предвидено е общо отделяните средства за човешки ресурси да нараснат с около един път и половина средногодишно, докато ресурсите, отделяни за производствена среда (пряко подпомагане на бизнеса), ще се увеличат три пъти. Подобно разпределение показва, че повечето средст­ва ще бъдат отделени за текущи нужди (обучение), а не за инвестиции в бъдещо развитие (образование). Малкият дял на средствата за технологично развитие от своя страна показва слаб стремеж за промяна в структурата на икономиката на страната към по-високотехнологични пазарни сегменти с по-висока добавена стойност. Липсва и ясен механизъм за координация с останалите оперативни програми, които ще определят структурните промени в икономиката и съответно търсенето на човешки капитал.

Руслан Стефанов, координатор в Центъра за изследване на демокрацията

Предпоставка за дългосрочна политика за човешки ресурси

Добре планираните инвестиции в човешки ресурси са основен приоритет в дългосрочен план за устойчиво социално-икономическо развитие на обществото като цяло и на отделните индивиди в него. За целта в оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" са залегнали основни приоритети за планирания период до 2013 г. предвид интересите на различните заинтересовани страни и ключови играчи на пазара на труда. Българските работодатели имат възможност да реализират редица мерки за повишаване на потенциала на човешкия капитал на фирмено и браншово равнище чрез изпълнение на проекти в рамките на втория приоритет на програмата "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица". Прог­рамата ще подпомага разно­образни дейности в областта на инвестициите в човешкия ресурс за подобряване на професионално квалификационната характеристика на фирмения персонал в контекста на стратегическото фирмено планиране и управление в динамична пазарна среда.

Създава се реална предпоставка за изграждане на дългосрочна политика за развитие и специализиране на човешкия ресурс. На микро (фирмено) равнище това ще доведе до по-висока пригодност на работната сила, до подобряване на съответствието на професионалните умения спрямо изискванията на работната среда, преодолявайки по-лесно предизвикателства на пазара на труда в резултат на изпреварващото развитие на новите технологии, иновациите и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии в производствения процес. На браншово равнище ефектите ще се реализират в по-голяма гъвкавост и мобилност на персонала в рамките на определен икономически сектор и ще се стимулира клъстърния подход в сдружаването на стопанските субекти.

Като цяло ще се постигне ефективно планиране и управление на инвестициите в човешкия капитал по икономически дейности. Чрез стимулиране на инвестиционната инициатива програмата провокира българските работодатели да изградят една по-висока култура на потребление на човешки ресурси, което ще рефлектира пряко върху икономическите показатели от дейността на фирмите.

Галя Божанова, директор на Центъра за професионално обучение към БСК

Партньорство по веригата образование - наука - бизнес

Развитието на българската икономика като част от европейската икономика, основана на знанието, налага преосмисляне и засилване на връзките между образованието, научноизследователския сектор и бизнеса.

Налице е несъответствие между потребностите на бизнеса и подготвяните от висшите училища. Над 60% от студентите се обучават в традиционните хуманитарни науки, докато броят на студентите в природонаучните, технологичните и информационните специалности е недостатъчен. За да се активизират връзките между тези сектори, оперативната програма ще стимулира инвестирането от страна на бизнеса на ниво предприятие. В България инвестирането в човешки ресурси на това ниво е все още неразвита практика. Разходите на предприятията за продължаващо професионално обучение (ППО) представляват едва 0.4% от разходите за труд.

Специално определен бюджет за организиране на обучения са имали 5.2% от предприятията. Като цяло над 2/3 от предприятията не са организирали професионално обучение на своя персонал под каквато и да било форма. раждането на икономика, основана на знанието, налага интервенция в развитието на научноизследователския сектор, насочена към преодоляване на съществуващите проблеми и засилване на връзките му с бизнеса. За този сектор в момента се отделят едва 0.47% от БВП при 1.9% средно за ЕС-25 и 1.95% за ЕС-15. Източниците за неговото финансиране са най-вече: 71% от държавата; 20% от бизнеса и около 9% от други източници (проекти, патенти и т.н.). В това отношение България е близка единствено до Португалия (съответно с 69.7% от държавния бюджет, 21.3% от бизнеса и 9% от други източници) и съществено се отличава от Швеция (24.5% от държавата, 67.7% от бизнеса и 7.7% от други източници) и спрямо Гърция (48.7% от държавата, 24.2% от бизнеса и 27.1 % от други източници).

Бизнесът пита

- Как ще се осигурят квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса?

Пътят към подготовката на квалифицирани кадри минава през образованието. На първо място ще се акцентира върху общообразователната подготовка, след това ще се премине през професионалното ориентиране, професионалното образование и ученето през целия живот. Върхът на пирамидата е висшето образование, което ще се интегрира в европейското образователно пространство чрез съвременни учебни планове и програми и с участие в Европейската система за трансфер на кредити.

- Как може бизнесът да участва в процеса на модернизация на българското образование?

Трябва да се вземе под внимание, че доброто професионално образование и обучение зависят в голяма степен от възможностите за използване на съвременно оборудване и технологии. Съществуващата материална база в учебните заведения до голяма степен не отговаря на тези изисквания. В този смисъл е необходимо изграждането на партньорства с работодателите, от което и двете страни биха имали ползи. От една страна, това би дало възможност практическото обучение да се извършва на съществуващата в предприятията производствена база и в реална работна среда, а от друга, бизнесът впоследствие ще разполага с кадри, които имат адекватна подготовка и отговарят на конкретните изисквания по места. Браншовите организации трябва активно да участват в създаването на съвременни учебни програми за професионална квалификация, изпреварваща нуждите на икономиката.

- Открити ли са жалоните за партньорство между образование, наука и бизнес?

Инвестирането от страна на бизнеса е крайно необходимо както в областта на образованието, така и в областта на науката. Инвестирането на ниво предприятие е все още неразвита практика, но е осъзната необходимост за голяма част от работодателите. При подкрепа от страна на програмата се очаква положително развитие, особено в малките и средните предприятия. Едрият бизнес също проявява разбиране, че за изграждането на икономика, основана на знанието, се налагат сериозни интервенции в развитието на научноизследователския сектор. Иновационният подход и създаването на продукт с висока добавена стойност изискват преди всичко наличието на достатъчно и добре подготвени кадри, които да разработват нови продукти и технологии и да подпомагат прилагането им в практиката.

дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП

Равносметка

6.7% от учените в България са заети в производствения сектор по данни на ЕК при средна стойност за ЕС-15 - 49.7%, за ЕС-25 - 47.3%, и САЩ - 80.5%.

Съвместно с екип от експерти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) продължаваме рубриката "Как да се конкурираме в ЕС". В четири поредни броя на "Капитал" представяме приоритетите на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". В нея е концентриран над 1.213 млрд. евро финансов ресурс за седемгодишен период, като 85% от средствата са предоставени по линия на Европейския социален фонд, а останалите 15% са от държавния бюджет. Това е втората от седемте оперативни програми, по които България ще усвоява средства от структурните и Кохезионния фонд на ЕС от 2007 г. до 2013 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал