Индустрията на Кърджали: Доминацията на големите играчи

40% от работните места в областта са в промишлеността при 24% средно за страната

Производителността на труда в Кърджали е сред най-високите в мехатроника и аутомотив сектора в страната
Производителността на труда в Кърджали е сред най-високите в мехатроника и аутомотив сектора в страната
Производителността на труда в Кърджали е сред най-високите в мехатроника и аутомотив сектора в страната    ©  Капитал
Производителността на труда в Кърджали е сред най-високите в мехатроника и аутомотив сектора в страната    ©  Капитал

С висока концентрация на заетост в преработващата промишленост Кърджали е сред регионите в страната, които може спокойно да наричаме индустриални. Производственият сектор в региона беше изправен пред предизвикателства, а и по принцип е уязвим, защото е зависим от един голям промишлен работодател - "Теклас", но се оказа сред най-слабо засегнатите от ковид кризата. Индустриалните работни места в областта се свиха през изминалата година само с 427, или 3.9%, до около 10 500.

Единственият промишлен сектор в Кърджали, който успява да добави нови работни места в периода 2014 - 2019 г., е мехатроника и аутомотив. Експанзията му беше с над 2000 нови работни места за период от пет години - впечатляващите 11% от общото изменение на работните места в мехатроника и аутомотив в България (като само три други области в страната добавят повече работни места - Пловдив, Хасково и Пазарджик). По всичко изглежда, че този сектор успя да се справи с предизвикателствата на COVID-19 кризата през 2020 г., която засегна в голяма степен доставчиците за автомобилната индустрия. Мехатроника и аутомотив секторът в Кърджали вече е отговорен за близо 4600, или 44%, от промишлените работни места в региона.

Още по-внушителен е възходът на сектора като промяна на дела в местната икономика (измерен през броя на работните места) - с 19 процентни пункта. За това помага и паралелното свиване на другия голям промишлен сектор в областта - производството на облекла и изделия от текстил, който от своя страна губи 1800 работни места и свива дела си със 17 процентни пункта.

Водещото трио

Но трябва да отбележим, че през последните шест години няма нови инвеститори в сектора в Кърджали. Подемът се дължеше главно на "Теклас" и на останалите две по-големи предприятия - производителите на хидравлични цилиндри "Серта" и "Кяшиф", като и трите компании имат дългогодишно присъствие в областта. Със своите четири завода в Кърджали и по един в Крумовград и Момчилград "Теклас" е не само най-голямата аутомотив компания в региона, но и сред най-големите в страната, като произвежда компоненти от каучук, пластмаса и метал. Местното поделение на турската Teklas е трето в сектор машини и оборудване в класацията К100 с приходи над 640 млн. лв.

Ценен труд, но за малцина

Освен с най-голям дял в местната промишленост мехатроника и аутомотив секторът в Кърджали се отличава и със значително по-висока производителност на труда спрямо останалите промишлени сектори и спрямо останалите промишлени региони. Сред десетте най-големи по размер на сектора области единствено регионът около София е с по-висока производителност.

По-високата производителност на труда е свързана и с по-високи разходи за труд, които са над два пъти по-високи спрямо тези в текстилния сектор. Възнагражденията в сектора в Кърджали са близки по размер и дори успяват да изпреварят тези в традиционно силни региони като Пловдив и Стара Загора. Също така в Кърджали е високо съотношението "производителност към разходи за труд". Всеки лев разходи за труд генерират 2.1 лв. добавена стойност при 1.8 лв. средно за страната.

Тази положителна макроикономическа картина има и друга страна. Други региони имат значително по-висок коефициент на заетост и икономическа активност, което явно е свързано и с разкриването на пределно по-нископроизводителни работни места. Съотношението на население в трудоспособна възраст към броя работни места в област Кърджали е около 4:1, което за сравнение с Пловдив - друга индустриална област, е само 2:1. В област Кърджали над 38 000 души на възраст 15 - 64 години са извън работната сила, тоест нито са заети, нито регистрирани безработни. А голяма част от хората, които се считат за заети, всъщност имат сезонна работа или са семейни работници без трудови договори.

По-голяма диверсификация на работодателите, появата на повече малки и разнообразни индустриални инвеститори ще даде шанс за изход от тази негативна ситуация на пазара на труда, като в същото време ще намали рисковете, свързани с високата концентрация на работни места в няколко големи предприятия.