Норвегия отпуска 2 млн. евро грантово финансиране за български стартъпи

Всеки проект може да получи 85% от стойността безвъзмездно

Емилия Любенова, "Ню Ай", член на БАКЕП

Ако сте иновативен стартъп и разработвате "зелени" продукти или услуги или предлагате решения, свързани с подобряване качеството на живот на възрастни или хора с увреждания, можете да получите безвъзмездно финансиране за вашите идеи от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Конкретната покана е за "Подкрепа за стартиращи предприятия".

Първото условие за кандидатите е да са микро- или малко предприятие с до 49 служители, което да е регистрирано като юридическо лице в България в периода 18 ноември 2017 - 18 май 2021 г. Има и още няколко условия:

 • дружеството да не е листнато на борсата
 • да е разпределяло печалба
 • фирмата да не е формирана чрез сливане
 • дружеството да е било икономически активно през 2020 г.

Общият бюджет на процедурата е 2 млн. евро, като проектът може да бъде на стойност между 6 хил. и 94 хил. евро, 85% от които могат да бъдат предоставени безвъзмездно от програмата.

По поканата се подкрепят проекти в две приоритетни области:

 • Иновации за зелена индустрия - бюджет от 1.5 млн. евро - за развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни "зелени" технологии, стоки, услуги или производствени процеси.
 • Технологии на благосъстоянието - бюджет от 500 хил. евро - за разработване, прилагане и инвестиране в иновативни технологии, подпомагащи възрастните хора и хората с увреждания да станат по-независими и самостоятелни; разработване на продукти, услуги и решения за посрещане на социалните и здравни предизвикателства пред застаряващото общество; разработване, прилагане и инвестиране в технологични решения, в подкрепа на персонала, който предоставя или извършва социални услуги.

Подкрепените по поканата разработки трябва да започнат от ниво на технологична готовност минимум 5 (TRL 5 - Технология, валидирана в релевантна среда) и в края на проекта да достигнат до ниво 8 (Завършена и сертифицирана система).

Партньорството по изпълнението на проектите не е задължително, но може да бъде с всяко частно или публично юридическо лице от България или Норвегия, търговско или не. Партньорство с организация от Норвегия, която реално допринася за целите на проекта, носи допълнителни точки при оценяването.

Това е бизнес програма, поради което се изисква проектите да доведат до повишаване на конкурентоспособността на кандидата/икономическия растеж и до ръст на приходите и печалбата, като за целта се предоставят прогнозни изчисления.

Допустими са разходи за:

 • Закупуване на ново или използвано оборудване
 • Разходи за заплати - изследователски дейности и управление на проекта
 • Пътни и дневни разходи на персонала
 • Консумативи
 • Нематериални активи (авторски права, софтуер и др.)
 • Консултантски услуги (правни услуги; разходи за обучения, насочени към сертифициране и др.)
 • Режийни разходи

Тази процедура се откроява със своята оперативност - очаквания период за оценка на постъпилите проектни предложения е едва 2-3 месеца, като се планира дейностите по одобрените проекти да стартират през март 2022 г. и да бъдат завършени до края на 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 18 ноември 2021 г., като повече информация може да намерите на - https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/startupbulgaria/

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)