СТЕМО внедри в "Софийска вода" система за планиране и оптимизация на ресурсите

СТЕМО внедри в "Софийска вода" система за планиране и оптимизация на ресурсите

Новата система спомогна за повишен контрол при изразходването на средства от отделите в предприятието

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
5712 прочитания

Васил Тренев става част от изпълнителното ръководство на "Софийска вода" през 2017 г., а през 2018 заема длъжността изпълнителен директор и член на директорския борд на компанията. Преди "Софийска вода" той е заместник изпълнителен директор на "Топлофикация София". Васил Тренев приема предизвикателството да работи в комуналния бизнес след дългогодишен управленски опит в банковия сектор като член на УС и изпълнителен директор на Общинска банка. Той има инженерно образование, което също му помага в позицията, която заема сега. Висшето си образование получава в Техническия университет в София, след което завършва магистратура по счетоводство и контрол.

СОФИЙСКА ВОДА АД, част от "Веолия," обслужва територията на Столичната община - икономически и административен център на България. Населението, на което компанията предоставя услуги, надхвърля 1.4 млн. души.

Основна задача на дружеството е да предоставя висококачествени услуги на клиентите си и едновременно с това да поддържа, експлоатира и развива ВиК системата на София съгласно най-добрите инженерни практики с грижа за околната среда и ресурсите. Затова СОФИЙСКА ВОДА АД непрекъснато инвестира в съвременни решения в полза на града и жителите му и осигурява:

 • Висококачествена водоснабдителна услуга по стандартите на ЕС;
 • Стабилно и сигурно водоснабдяване на София;
 • Гарантирано качество на питейната вода;
 • Високоразвита водоснабдителна инфраструктура;
 • Опазване на природните ресурси и затваряне на производствения цикъл в кръгова икономика.

Бизнес предизвикателства

Основните предизвикателства пред компанията са очакванията на клиентите, съчетани със стремежа да отговори на динамиката на съвремието и на непрекъснатата необходимост от поддържане на ВиК системата, която съществува повече от 100 години. Друго предизвикателство е необходимостта от изграждане на единна система за цялостно управление на бизнес процесите в дружеството, която да подпомага автоматизирането и оптимизирането на ежедневната дейност на служителите. Системата трябва да помогне на предприятието да се справи с конкретните предизвикателства в своята сфера на дейност, а именно предлагане на висококачествена услуга по водоснабдяване, канализация и пречистване на водата и опазване околната среда и ресурсите.

Основна цел на проекта е внедряване на доказана ERP система, която да може да осигури:

 • Подобряване на финансовото планиране и бюджетиране;
 • Разширяване на контрола и прозрачността на данните;
 • Намаляване на финансовия риск и автоматизация на плащанията;
 • Оптимизация на снабдяването и складовите наличности;
 • Увеличение на оперативната ефективност и използването на активите;
 • Оптимизация и надграждане на съществуващата система за отчети;
 • Ефективно управление на инвестиционната политика на предприятието;
 • Подобряване на управлението на проекти и подпомагане на ефективността на служителите.

ИТ решение Цялостното ERP решение на SAP SE - S/4HANA и BW/4HANA, което внедрихме с помощта на СТЕМО ООД, покрива следните функционалности:

 • Снабдяване и материално стопанство - обхванат е целият процес по заявяване на доставки - от избора на доставчик, през сключване на договора и неговото изпълнение. Гордеем се с напълно автоматизираната и изцяло електронна система на одобрение на заявките и поръчките за покупки съгласно вътрешната ни схема за правомощия, коментират от "Софийска вода".
 • Движенията във всичките ни складове са обхванати в системата и се регистрират в реално време. Отчетени са спецификите на материалите и консумативите, с които работим, обяснява Васил Тренев. Оптимизираме складовите си наличности, като използваме изготвените от системата предложения за заявки за материали, в т.ч. за обслужване на аварии и поддръжка.
 • Управление на проекти и програми - обхваната е изцяло инвестиционната програма на предприятието, нейното планиране, бюджетиране и изпълнение. Наблюдават се и се контролират всички разходи по инвестициите. При приключване на инвестицията стойността й автоматично се капитализира по дълготрайни активи. Активно използваме възможностите за изготвяне на бюджетни прогнози по проекти, като сме намалили значително времето за изготвянето им.
 • Финансово счетоводство, ДМА и контролинг - постигнахме значителна автоматизация на счетоводния процес и реализирахме интеграция с внедрената в предприятието IS U система за обслужване на абонатите и фактуриране на потреблението им на вода и двупосочна интеграция със софтуерите на обслужващите ни банки за отразяване на плащанията от клиенти и нашите задължения към доставчици. Подобрихме времето за изготвяне както на изискуемите от законодателството отчети, така и вътрешните ни отчети и тези към "Веолия".

Новата система спомогна за повишен контрол при изразходването на средства от отделите в предприятието. Системата не позволява заявяване на доставки при изчерпан бюджет. Всеки ръководител на отдел има достъп до справка за изразходвания и оставащ му бюджет по отделни видове разходи и може по-добре да го управлява.

 • Регулаторно счетоводство - въведохме правила за съответствие между нашите счетоводни сметки и тези, посочени от регулатора, както и други правила за автоматично определяне на вида услуга на база въведените счетоводни данни. Избирайки този подход, както и възможността на избраната от нас S/4 система за водене на паралелен регулаторен журнал, успяхме с едно въвеждане на документите да обезпечим репортинга, изискван от регулатора. Тази иновация ще намали времето за изготвяне и трудоемкостта на справките за ЕСРО.
 • BW репортинг на данни от SAP IS U системата - оптимизирахме и реорганизирахме досега съществуващия BW репортинг с новия продукт на SAP SE BW/4HANA. Новата технология ни даде възможност да ускорим изготвянето на справките и да намалим времето за вземане на управленски решения.
 • Интеграции с внедрена в "Софийска вода" външна система за обслужване на аварии и ремонти - изградихме стандартизирани интерфейси за връзка с внедрената в предприятието система "Пегас" за обслужване на аварии и поддръжка. Така в реално време получаваме информация за възникналите аварии и вложените по тях разходи за материали и труд. Разпределяме и допълнителни разходи за транспорт и инспекции. Вече имаме пълната себестойност на всеки ремонт и автоматично изготвяме изискваните от регулатора работни карти.

Решението е изградено върху следните основни елементи:

 • Наета инфраструктура в център за данни;
 • Софтуерно решение - SAP S/4HANA, BW/4HANA.
 • В системата ежедневно работят над 220 потребители, които въвеждат данни, одобряват заявки и поръчки, контролират изпълнението на договори, изготвят бюджети и справки.

Как се променят бизнес процесите в организацията след реализирането на проекта?

 • Прозрачност на процесите по снабдяване - възможност за анализ на вложените от "Софийска вода" средства за закупуване на стоки и услуги, изчисление на стандартни за снабдяването ключови показатели.
 • Намаляване на разходите - чрез повишение на качеството на данните (изграждане на номенклатури, валидация на данните, позоваване на въведени източници), оптимизиране на потока от данни (между снабдяване и поддръжка, между снабдяване и инвестиционни проекти, между снабдяване и финанси), видимост в реално време на складовите наличности, минимализиране на времето за справки.
 • Единна точка за мониторинг и управление на проектите - намалява сложността на задачата за контрол на инвестициите и за изчисление на възвращаемостта на инвестицията.
 • Пълнота на обхващане на процеса - пълна проследимост на инвестицията и придобитите от нея активи с тяхната амортизация, остатъчна стойност, увеличения на стойността и ако е необходимо, оперативните разходи за поддръжката им. Подобрено качество на анализ за необходимостта от инвестиции в активите.
 • Финансова прозрачност и контрол - всички първични данни и разпределения са в системата, достъп на собственика на бизнес процеса до данните за анализ и контрол.
 • Ускорен процес по приключване - чрез използване на инструментите на системата за разпределение и контрол на разходите.
 • Консистентност на счетоводната, управленската и регулаторната информация - еднократно въвеждане на данните в единна система и използването им за различни отчети - счетоводни, управленски, регулаторни и др.

Ефект от ИТ решението

Въведеното решение увеличава ефективността и скоростта на процеса по снабдяване - стандартна интеграция на процесите на снабдяване с останалите функционалности на системата и по-бързо обслужване на процесите по доставка, складиране и плащане.
Осигурява се прозрачност и ефективност на репортинга в проекти и програми - всички данни за инвестицията са в системата в реално време, дължащо се на интеграцията между функционалностите.

Ефективността във финансовото направление е основа за оптимизация в останалите направления.

Потенциал и планове за развитие

Избраното решение ни дава възможност да надграждаме вече внедрената система с нови функционалности. В процес сме на разширение на системата с внедряване на DMS система и със система за оценка на състоянието и риска на наземните съоръжения, които експлоатираме. Планираме и следващи стъпки в областта на БЗР и управление на персонала, добавя Васил Тренев.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИТ ПРОЕКТА

 • ИМЕ НА ПРОЕКТА: "Внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в "СОФИЙСКА ВОДА" АД
 • ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СОФИЙСКА ВОДА" АД
 • ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТЕМО" ООД
 • ЛОКАЦИИ: СОФИЯ
 • СТАРТИРАНЕ/ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА: 29.10.2019 - 28.10.2021
 • БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 2.5 млн. лв.
 • ИНДУСТРИЯ: Доставка на питейна, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Васил Тренев става част от изпълнителното ръководство на "Софийска вода" през 2017 г., а през 2018 заема длъжността изпълнителен директор и член на директорския борд на компанията. Преди "Софийска вода" той е заместник изпълнителен директор на "Топлофикация София". Васил Тренев приема предизвикателството да работи в комуналния бизнес след дългогодишен управленски опит в банковия сектор като член на УС и изпълнителен директор на Общинска банка. Той има инженерно образование, което също му помага в позицията, която заема сега. Висшето си образование получава в Техническия университет в София, след което завършва магистратура по счетоводство и контрол.

СОФИЙСКА ВОДА АД, част от "Веолия," обслужва територията на Столичната община - икономически и административен център на България. Населението, на което компанията предоставя услуги, надхвърля 1.4 млн. души.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.