НКЖИ поръчва нова система за управление на влаковете

Проектът ще струва около 5.8 млн. лв. и има за цел постигане на оперативна съвместимост с жп системите на ЕС

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Национална компания "Железопътна инфраструктура" ще изгражда система за управление на влаковата работа. Обществената поръчка е с индикативна стойност 5.870 млн. лв. без ДДС, като крайният срок за подаване на офертите е 20 май.

Системата се разработва с цел подобряване на планирането и управлението на влаковата работа, а също така и "в изпълнение на политиката на Европейската Комисия за изграждане на телематични приложения при пътническите и товарните жп превози в Транс-Европейската жп система". Или, иначе казано, да се осигури оперативна съвместимост със жп системите на Европейския съюз, който унаследи пъстра мозайка от национални жп системи.

Поръчката е разделена на два лота - проектиране и внедряване (5.8 млн. лв.), и втори - наблюдение и контрол на изпълнението, който ще е около 70 хил. лв.

Цели на проекта

Системата за управление на влаковата работа има за задача да автоматизира процесите по планиране, прогнозиране, управление и отчитане на влаковата работа, изчисляване на инфраструктурни такси, водене на статистика и подготвяне на данни за анализ в НКЖИ. Системата трябва да даде възможност на потребителите да получават справки в зависимост от пълномощията им, както и да създават допълнителни такива в зависимост от техните потребности и права за достъп. Веднъж създадена, системата следва да предоставя възможност за автоматично обновяване на справките с актуални данни.

Системата има множество подсистеми: централен указател и оперативна база данни; планиране на влаковата работа и капацитета на мрежата; ръководене и отчитане на влаковата работа и капацитета на мрежата; оперативна и статистическа отчетност и финансови разчети; изчисляване капацитета на жп мрежата; комуникация със съществуващи външни системи; управление на сигурността и т.н.

По време на проектирането, изработването и внедряването на системата трябва да се удовлетворят изискванията на Трансевропейската конвенционална железопътна система, пише в поръчката си НКЖИ. Тези изисквания включват общ интерфейс, централен указател и обмен на съобщения.

Изисквания към кандидатите

По отношение на икономическото и финансово състояние на участниците няма изисквания. Колкото до техническите и професионални способности, те трябва да са изпълнили дейности за услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под това се разбира разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум една информационна система в сферата на управление на транспорт.

Един от ключовите експерти трябва да има минимум 3 години опит в областта на управление на движението на влаковете и капацитета. А друг - минимум 3 години опит в областта на разработване и внедряване на информационни системи.

Още от Капитал