Особености на банковите гаранции за земеделието

Какво предлага новата гаранционна програма на Националния гаранционен фонд и как се кандидатства по нея

1.5

млрд. лв. е прогнозната сума, до която ще може да бъдат гарантирани кредити на бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони по новата гаранционна програма на Националния гаранционен фонд.
Самуил Шидеров има бакалавърска степен по "Банково дело" и магистърска степен по "Финанси" от Икономическия университет във Варна.

Започва кариерата си в края на 2001 г. в СЖ Експресбанк, София.

От 2003 до 2011 г. работи в дирекция "Управление на риска" в Райфайзенбанк България, където последователно е заемал длъжностите кредитен администратор, специалист проблемни кредити, завеждащ сектор и заместник-началник отдел.

От октомври 2011 г. до декември 2012 г. е ръководител отдел в Банка ДСК.

Той е изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд от началото на 2013 г.

Новата гаранционна програма на "Национален гаранционен фонд" ЕАД (НГФ), разработена съвместно с Министерството на земеделието и храните, която стартира на 10 януари, е насочена към бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Всеки, който има одобрен проект по една от трите мерки, попадащи в обхвата на програмата, може да получи безплатна гаранция от НГФ по банков кредит, който да използва за финансиране на проекта си. Мерките са: 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" и мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".

Как се кандидатства

За да получат гаранция, бенефициентите трябва да се обърнат към една от банките - партньори на НГФ, по програмата. Засега това са БАКБ, ДСК, ОББ, Пиреос банк България, Райфайзенбанк България, СИБанк, ЦКБ и Юробанк И Еф Джи България. Кандидатстването за гаранция от НГФ става успоредно с кандидатстването за кредит в една от банките партньори. НГФ не изисква никакви документи директно от кредитоискателя.

В рамките на процеса по одобрение на кредита банката партньор предоставя за подпис стандартизирано искане на издаване на гаранция от НГФ, което следва да бъде подписано и подпечатано от представляващите фирмата  кредитоискател лица.

НГФ потвърждава издаването на гаранцията в срок до десет работни дни след получаването на искането от банката партньор. След това банката партньор информира кредитоискателя за решението на НГФ. В случай на одобрение НГФ издава гаранция в полза на банката партньор, за която кредитополучателят не дължи такса.

Какви са условията

В рамките на гаранционната програма НГФ ще гарантира само кредити в левове и евро на бенефициенти по мерки 121, 122 и 123 за финансиране на одобрените разходи по проектите без ДДС. Лихвите по кредитите ще са в интервала между 6.95% и 9% и няма да се начисляват такси за управление. Банките партньори са поели ангажимент да обработват исканията за кредит в рамките на 1 до 3 седмици.

Лихвените проценти и сроковете за разглеждане на исканията за кредит са значително по-добри в сравнение с тези, които фирмите в сектор "Селско стопанство" получават в момента. Може да се очаква, че конкуренцията между банките за привличане на атрактивни проекти, каквито за банките биха били кредитите с гаранция от НГФ, ще доведе до това лихвите да са по-скоро в долната част на интервала, т.е. по-близо до 7% годишно.

Има ли ограничения

В рамките на програмата НГФ ще гарантира до 80% от главницата по кредитите, предоставени от банките - партньори на НГФ, на бенефициенти с одобрени проекти по трите мерки. Общият размер на гаранцията на НГФ не може да надвишава 3 млн. лв. на кредитополучател. Гаранциите ще позволят на бенефициентите да получат банково финансиране при значително по-облекчени изисквания за самоучастие и обезпечение, с което ще се преодолее един от основните проблеми, който срещат при реализация на одобрени проекти - липса на достатъчно собствени средства и/или обезпечение за получаване на кредити за финансиране на одобрените разходи по проекта преди получаването на субсидията.

Гаранциите на НГФ са 10-годишни и абсолютно безплатни за кредитополучателите. Всеки бенефициент с одобрен проект по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР ще може да се възползва от тях. Срокът за кандидатстване е до 30 септември 2015 г.

НГФ няма да гарантира кредити на фирми в затруднено положение по смисъла на насоките на Европейската общност за държавна помощ за подпомагане и преструктуриране на фирми в затруднено положение. Изисква се кандидатите или свързани с тях лица да нямат кредити, класифицирани като "необслужвана експозиция" или "загуба" съгласно Наредба №9 на БНБ. Другото условие е кредитоискателите да имат самоучастие в проекта - собствени средства или някакво странично обезпечение. Тези ограничения се налагат, за да могат повече бенефициенти с качествени проекти да се възползват от гаранционната програма.

Kакъв e ресурсът на програмата

Общият гаранционен потенциал на програмата е 1.15 млрд. лв. Това ще даде възможност на НГФ да гарантира кредити за приблизително 1.5 млрд. лв. Сумата е значителна на фона на общо 1.3 млрд. лв. заеми на нефинансови предприятия в сектор "Селско, горско и рибно стопанство" към 30.09.2013 г. според статистиката на БНБ.

НГФ издава гаранциите в полза на банките партньори срещу предоставени от ЕС и националния бюджет средства в размер на 237 млн. лв., като покрива първите 20% от евентуалните загуби на банките партньори по гарантираните кредити (т.е. гаранционната програма е с cap rate 20% подобно на програмата JEREMIE).  

Банките партньори бяха избрани с открита процедура по Закона за обществените поръчки. Най-голяма тежест при оценката имаше предложената лихва по гарантираните кредити. Срокът за разглеждане на исканията за кредит също беше един от критериите за избор. Банките партньори се ангажираха да не събират и такса за управление на кредитите.

В рамките на откритата процедура НГФ разпредели 606.5 млн. лв., или приблизително 53% от целия гаранционен потенциал (1.15 млрд.лв.) на осем банки партньори. Очакваме остатъкът да бъде разпределен до средата на годината чрез нова открита процедура по Закона за обществените поръчки.

До началото на февруари в интернет сайта на адрес www.bbr.bg ще бъде публикуван списъка на банките партньори, лица за контакт в съответните банки и кратко описание как бенефициентите с одобрени проекти по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР могат да кандидатстват за гаранции от НГФ.

Още от Капитал