COST дава възможност за участие в европейски научни проекти
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

COST дава възможност за участие в европейски научни проекти

COST дава възможност за участие в европейски научни проекти

Програмата е без фиксирана приоритетна насоченост

6472 прочитания

Програма COST (European Cooperation in Science and Technology) е практически най-рано стартиралата програма на Европeйския съюз (ЕС), създадена, за да подкрепя научните изследвания и технологичното развитие. Започнала своето действие в началото на 70-те години на миналия век, сега тя има над 35 страни членки и е отворена за участие на страни от всички континенти. Програмата подкрепя най-голямата научна мрежа и е пример за глобален подход при решаването на важни научни и технологични проблеми.

България е пълноправен член на програмата от 1997 г. и към момента участва в над 150 акции (проекти). COST дава уникалната възможност да се изграждат научни мрежи, чрез които да се решават актуални проблеми, и е много добър старт за участие и в други европейски инициативи. Организацията на програмата е на принципа отгоре надолу - т.е. залага се на креативността на учените, и е структурирана на практика във всички научни направления без фиксирана приоритетна насоченост.

COST подкрепя

само координационно дейности, включващи работни срещи на екипи, участие в семинари и конференции, публикации и подпомага млади учени при краткосрочни научни визити. Същинската научна дейност по всеки проект се подкрепя от страните участнички и те имат грижа на национално ниво да организират своята дейност, така че да се изпълнят ритмично съвместните дейностите по всеки проект. Отделните проекти, подкрепени чрез програмата COST, се оформят като акции.

Всяка акция

има ино­ва­ти­вен ха­рак­тер и се изпълнява от голяма мрежа партньори – обикновено над 10.

За ос­но­ва на ед­на ак­ция слу­жи Ме­мо­ран­дум за раз­би­ра­тел­ство, при­ет от пра­ви­тел­ства­та на по­не пет дър­жа­ви - чле­нки на COST. Впоследствие към тази акция могат да се присъединят и други страни. Всяка държава участва с максимум двама официални представители, предложени от съответната институция, изявила желание да участва в дадена акция (официалните представители имат и номинирани заместници). Официалните представители на всяка страна, подписала меморандума, формират комитет за управление на всяка акция, който е и неин ръководен колективен орган.

Целта

на всеки отделен проект (акция) е:

- да пос­ти­гне ви­со­ко на­уч­но/тех­но­ло­гич­но ка­чес­тво по но­в път - да доп­ри­на­ся зна­чи­тел­но за ко­ор­ди­ни­ра­не­то и минимизирането на фраг­мен­тацията на изс­ле­до­ва­тел­ски­те дей­нос­ти, про­веж­да­ни в Ев­ро­па, както и за ук­реп­ва­не­то на на­учния капацитет - да пос­ти­га ви­дим при­нос за ев­ро­пей­ско­то об­щес­тво, ико­но­ми­чес­кия рас­теж и бла­го­със­то­я­ни­е­то
- да е съобразен с наличните ре­сур­си за про­веж­да­не на изс­лед­вания и да създава условия за осезаема до­ба­ве­на стой­ност - да бъ­де дос­та­тъч­но гъв­ка­в, за да поз­во­ли включ­ва­не­то на етап изпъл­не­ние на дис­цип­ли­нар­ни глед­ни точ­ки и дей­нос­ти, ко­и­то не са би­ли пред­ви­де­ни по вре­ме на под­го­тов­ка­та на пред­ло­же­ни­е­то

- да на­сър­ча­ва изг­раж­да­не­то на ка­па­ци­тет и мо­бил­ност­та на европейски­те изс­ле­до­ва­те­ли в на­ча­ло­то на тях­на­та ка­ри­е­ра.

Участието в програма

COST може да се реализира по два пътя:

- чрез конкурсите след открити покани на програмата (обявяват се два пъти в годината, обикновено март и септември)

- чрез присъединяване към вече текуща акция, за което е необходимо съгласие на управляващия комитет.

Участие в новообявени конкурси

Новообявените конкурси (открити покани) и техните пред­сто­я­щи дати за съ­би­ра­не на пред­ло­же­ния се обя­вя­ват на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на COST, в Офи­ци­а­лен вест­ник на Ев­ро­пей­ския съ­юз, на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на Ев­ро­пей­ска­та на­уч­на фон­да­ция, на всяка национална страница на страната - участник в програмата, и др.

Ини­ци­а­ти­ва­та по под­гот­вя­не на но­во пред­ло­же­ние на акция обик­но­вено се по­е­ма от гру­па ев­ро­пей­ски изс­ле­до­ва­те­ли. За по­да­ва­не на пред­ло­же­ни­е­то от­го­ва­ря ко­ор­ди­на­то­рът на гру­па­та (ав­тор на пред­ло­же­ни­е­то).

Предложението се оформя в две стъпки - предварително (кратко), което се оценява, и при положителна оценка - последващо пълно.

Пред­ва­ри­тел­но­то пред­ло­же­ние се по­да­ва по ин­тер­нет в спе­ци­ал­на ба­за дан­ни с ви­со­ка сте­пен на си­гур­ност, обс­луж­ва­на от Бю­ро­то на COST. Стан­дарт­ни­ят уебоб­ра­зец ог­ра­ни­ча­ва ос­нов­ния текст на пред­ло­же­ни­е­то до 10 000 зна­ка (рав­ни на око­ло 1500 ду­ми). От ав­то­ра на пред­ло­же­ние се очак­ва да по­со­чи пред­по­чи­та­на­та на­уч­на об­ласт. Тек­стът тряб­ва да бъ­де написан на анг­лий­ски език.

Бю­ро­то на COST из­вър­шва пред­ва­ри­тел­на про­вер­ка, която разг­леж­да че­ти­ри въп­ро­са:

- Пред­ло­же­ни­е­то след­ва ли по­со­че­ния стан­дар­тен об­ра­зец? [НЕ = от­хвър­ля­не]
- В пред­ло­же­ни­е­то учас­тват ли пет или по­ве­че дър­жа­ви - член­ове на COST? [НЕ = от­хвър­ля­не] - Пред­ло­же­ни­е­то тър­си ли фи­нан­си­ра­не на изс­лед­ва­ния? [ДА = от­хвър­ля­не]

- Съ­щес­тву­ва ли оче­вид­но дуб­ли­ра­не с ра­бо­та, която в мо­мен­та или на­ско­ро е била под­по­ма­га­на от COST? [ДА = от­хвър­ля­не].

Бю­ро­то на COST разп­ре­де­ля пред­ва­ри­тел­но­то пред­ло­же­ние към съ­от­вет­на­та на­уч­на об­ласт. Вся­ко пред­ва­ри­тел­но пред­ло­же­ние, ко­е­то не мо­же ед­ноз­нач­но да бъ­де разп­ре­де­ле­но към ня­коя об­ласт,  се разг­леж­да ка­то мул­ти­дис­цип­ли­нар­но. То се оце­ня­ва от специално структурирана за целта комисия, включваща представители на съответните научни панели, към които има отношение изследването. Оценката на предварителното предложение се извършва от шестима ре­цен­зен­ти­, които се селектират от ба­за дан­ни с но­ми­ни­ра­ни ек­спер­ти на панелите или от дру­ги из­точ­ни­ци.

Шест активни оценки са необходими и за всяко кратко приложение, което се вписва в едно от научните направления. Вся­ко пред­ва­ри­тел­но пред­ло­же­ние, по­лу­чи­ло по-мал­ко от шест оцен­ки, се отклонява. За кратките предложения има фиксиран праг на допустимост. Тези, които го преминат, получават покана да предоставят т.нар. пълни предложения.

Пъл­но­то пред­ло­же­ние включва фор­мал­но­ тех­ни­чес­ко при­ло­же­ние към Ме­мо­ран­ду­ма за раз­би­ра­тел­ство на ак­ци­я­та и се представя във фай­лов фор­мат на анг­лий­ски език.

Критериите за оценка

на предложенията са публикувани на страницата на програмата. Предложението първо се оценява от външна експертна група, която определя оценките с консенсус. Важно е да се знае, че в тази експертна група не могат да участват хора, които са правили оценка на предварителното предложение. Вся­ко пред­ло­же­ние, пре­по­ръ­ча­но за фи­нан­си­ра­не, тряб­ва да има оце­нка над пра­га за допустимост (в случая 40 точ­ки.)

На следващ етап предложението се разглежда в съответния научен панел и при необходимост ав­то­рът на вся­ко пъл­но пред­­ло­же­ние се по­кан­ва да го пред­ста­ви пред панела. След тази процедура се пристъпва към предварителна класация на проектите в рам­ки­те на на­лич­ния бюджет. Общата процедура за оценка на предложенията продължава около шест месеца. Финализирането й приключва с представяне на консултативна група на Съвета на висшите представители на програмата, последващо обсъждане и приемане, в Съвета на висшите представители.

Както е видно, процедурата на оценка на ново предложение е доста тежка, с няколко фази на оценка, а подкрепените нови акции са в голямата си част инициирани от старите страни членки (ЕС-15) с опит. Досега България не е инициирала успешно проект, но е била сред учредителите на над 50 нови акции, което я прави разпознаваем научен партньор.

Присъединяване към текущи акции

Чрез тази процедура българските учени биха могли доста по–интензивно да се включат към вече действащи акции и да станат част от европейското научно пространство.

Какво е необходимо за това:

- Да следят на националната и на европейската страница на програмата всички текущи акции.

- Препоръчително е включването в новостартирали акции да стане до втората година на изпълнение, в противен случай има опасност разширението с нов партньор да не бъде одобрено. - В случай на интерес да се контактува с управляващия комитет на съответната акция и да се заяви готовност за участие, като това бъде съпроводено с кратко представяне на наличните научни резултати и възможностите за дейности, които предоставя бъдещият участник. При наличие на писмо покана (съгласие) от управляващия комитет за участие се подготвя типово писмо и заедно с поканата и кратко CV на номинирания български учен за участие се предоставя на националния координатор, за да се инициира процедурата по присъединяване към дадена акция. Обичайна практика в тези случаи е да се ползват вече установени партньорства от предходни дейности или друг тип сътрудничества. Този път за включване в дадена акция е сравнително кратък и доста ефикасен. Чрез него България се е присъединила в над 70 текущи акции.

-------------

Доц. Албена Вуцова е национален координатор на програма COST и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Работила е в Министерството на образованието и науката и е била национален координатор на три рамкови програми на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и иновации.

 

Полезни връзки

Програма COST: www.cost.esf.org

Конкурсите : www.cost.esf.org/opencall.

Национална страница на програма COST: cost.mon.bg

Програма COST (European Cooperation in Science and Technology) е практически най-рано стартиралата програма на Европeйския съюз (ЕС), създадена, за да подкрепя научните изследвания и технологичното развитие. Започнала своето действие в началото на 70-те години на миналия век, сега тя има над 35 страни членки и е отворена за участие на страни от всички континенти. Програмата подкрепя най-голямата научна мрежа и е пример за глобален подход при решаването на важни научни и технологични проблеми.

България е пълноправен член на програмата от 1997 г. и към момента участва в над 150 акции (проекти). COST дава уникалната възможност да се изграждат научни мрежи, чрез които да се решават актуални проблеми, и е много добър старт за участие и в други европейски инициативи. Организацията на програмата е на принципа отгоре надолу - т.е. залага се на креативността на учените, и е структурирана на практика във всички научни направления без фиксирана приоритетна насоченост.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK