Какво предвижда програмата за наука и образование през 2014 - 2020 г.

Европейски фондове ще финансират мерки за подкрепа на научни изследвания и човешки ресурси

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" се разработва за пръв път в България. Тя е резултат от усилията на научните среди, академичната общност и бизнеса да обединят своите усилия за постигане на устойчив растеж. Освен тях в разработването на програмата активно се включиха и представители на различни ведомства, гражданското общество, експерти и застъпници на тезата, че научноизследователската дейност и образованието са едни от най-важните цели в развитието на страната през следващите години.

Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" е Министерството на образованието, младежта и науката.

Очакванията са, че оперативната програма пряко ще допринесе за постигане на три от шестте конкретни цели на "Стратегия Европа 2020": повишаване на инвестициите в научни изследвания и технологично развитие, намаляване дела на отпадналите от училище и повишаване процента на завършилите висше образование измежду 30-34-годишните.

Оперативната програма ще има

шест приоритетни оси:

- Научни изследвания и технологично развитие

- Наука и образование за мобилност, предприемачество и реална заетост - Образователна среда за активно социално приобщаване - Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия
- Образователна и ИКТ (информационни и комуникационни технологии) инфраструктура - Транснационално сътрудничество.

Приоритетните мерки, които ще се финансират от оперативната програма, са в няколко посоки.

В областта на научните изследвания и научната инфраструктура:

- Създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност

- Модернизиране на научната инфраструктура - Подкрепа за приложни научни изследвания в приоритетни за икономиката направления - Изграждане на съвместни научни инфраструктури и лаборатории

- Мерки в подкрепа на оптимизация на мрежата от научни институти и висши училища.

В областта на човешките ресурси в науката и висшето образование:

- Мерки в подкрепа на човешките ресурси в областта на науката и висшето образование за дейностите по първа приоритетна ос

- Мерки за повишаване на квалификацията и кариерното развитие на заетите в сферата на науката и висшето образование - Осигуряване на достъп до научни бази данни и европейски мрежи - Осигуряване на условия за мобилност на изследователи и преподаватели

- Подкрепа за изграждане и участие в партньорски мрежи.

В областта на висшето образование:

- Мерки, свързани с подобряване на достъпа до висше образование – студентски стипендии, подкрепа за мобилност, подпомагане системата за кредитиране на студенти и докторанти, подкрепа за докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, усъвършенстване системата за прием във висшите училища, мерки за подобряване на достъпа до висше образование на уязвими социални групи

- Мерки, свързани с повишаване на качеството на висшето образование – усъвършенстване на системата за рейтинг на висшите училища, подобряване на системата за акредитация, осигуряване на допълнително обучение чрез подпомагане на студентски клубове по интереси, осигуряване на практики и стажове в реална работна среда, усъвършенстване на учебните програми с участието на работодателите, въвеждане на електронно съдържание и електронно обучение.

В областта на средното професионално образование:

- Стимулиране на професионалното образоване в областта на инженерно-техническите науки и/или в професионални направления от приоритетните области на икономиката

- Подкрепа за изграждане на партньорски мрежи между професионалните училища и работодатели или висши училища - Практическо обучение чрез стажове и практики в реална работна среда - Кариерно ориентиране и консултиране - Подобряване на системата за трансфер на кредити в професионалното образование

- Валидиране на неформалното образование и самостоятелното учене.

В областта на общото образование:

- Мерки за подобряване на достъпа до образование – осигуряване на ученически стипендии, допълнително обучение по български език, целодневна организация на учебния ден, подкрепа за училищни и общински програми за задържане на учениците, подкрепа за мерките в Националната стратегия за преждевременното отпадане от училищното образование (в проект), подкрепа за деца и ученици с изявени дарби, подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребност, подкрепа за образователната интеграция на маргинализираните общности, подкрепа за реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици

- Мерки за повишаване на качеството на образованието – подобряване на системата за външно и вътрешно оценяване в общото образование, мерки за подобряване постиженията на учениците, подкрепа за извънкласни и извънучилищни форми, подкрепа за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и др.

В областта на образователната и ИКТ инфраструктура:

- Мерки за подобряване на образователната инфраструктура – ремонт и достъпна среда в училищата извън обхвата на оперативна програма "Региони в растеж", оборудване и обзавеждане за училища и висши училища, спортни салони, столови, общежития, библиотеки, научни кабинети и кабинети по предмети и др.

- Мерки за подобряване на ИКТ инфраструктурата – модерно комуникационно оборудване за високоскоростен интернет в училища, висши училища и научни институти, средства за онагледяване на учебния процес, внедряване на интелигентни интерактивни системи, компютри, специализирано оборудване за онлайн сътрудничество между институти/висши училища/училища и др. Предвижда се оперативната програма да се финансира от два фонда – Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Това е възможност, която се предоставя за новия програмен период 2014 - 2020 г. с цел постигане на по-голяма ефективност на инвестициите.  
* Петя Евтимова е заместник-министър на образованието, младежта и науката от 27 януари 2010 г. Отговаря за координацията на дейностите, свързани с международното сътрудничество и европейските въпроси, изпълнението на международни и двустранни спогодби, планирането и управлението на проекти по структурните фондове на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програмите "Младежта в действие" и "Учене през целия живот" на ЕС, както и за координиране на младежката политика.

Преди заемането на този пост е работила седем години като юрист и началник на отдел в дирекция "Правна" на същото министерство. Работата й през този период е била свързана с привеждане на българското законодателство в областта на образованието и науката в съответствие с изискванията на общностното право на Европейския съюз, като едновременно с това е била и национално контактно лице по правните въпроси на Седма рамкова програма за наука и технологии на ЕС.

Още от Капитал